Sjefskurset

​Sjefskurset gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

Invitasjon til Sjefskurs nr. 23 Sivile.docx

Opplysninger om opptak Sjefskurs nr. 23.docx

GENERELL INFORMASJON
Sjefskursets målsetning er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter; innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen; og oversikt over nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapssystem. Kurset går over tre måneder, hvilket gir anledning til både en bred og dyp tilnærming.

Kurset holdes to ganger i året, ett om vinteren og ett om høsten.

Kontaktperson for administrative spørsmål er kurskonsulent Liv Kørra, tlf 2309 5711,

E-post: lkorra@mil.no

kursets innhold

Hvert sjefskurs har et tematisk fordypningsområde. Fordypningen legger føringer for hvilke problemstillinger det fokuseres på. Samtidig dekker et sjefskurs internasjonale utviklingstrekk, forsvarssamarbeid og allianser, krisehåndtering, samt sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Bidragsyterne er i stor grad eksterne forelesere som både kommer til Sjefskursets lokaler på Akershus festning, og som tar imot besøk av kurset. Det gis god anledning til å stille foreleserne spørsmål og til diskusjon under Chatham House Rule.

Sjefskurset reiser også på studieturer i inn- og utland for å besøke forsvarsgrenene, departement, relevant industri, og andre aktuelle institusjoner.

Kurset er delt i tre studieperioder

Studieperiode 1 skal gi kursdeltakerne kunnskap om faktorer som påvirker norsk utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Studieperiode 2 fokuserer på norske utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, og kursets fordypningsområde vil primært bli behandlet i denne studieperioden.

Studieperiode 3 vektlegger sivil beredskap, sivilt-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Kursopplegg 

Kurset gjennomføres i hovedsak i høgskolens lokaler på Akershus festning. I undervisningen inngår foredrag, selvstudier og gruppearbeid. Det gjennomføres også diverse studiebesøk og studiereiser i Norge og Europa, samt to krisehåndteringssøvelser i den avsluttende studieperioden.

Kursopplegget er arbeidskrevende og krever aktivt engasjement av den enkelte deltaker, basert på prinsippet om ansvar for egen og andres læring. Den programmerte virksomhet vil ofte kunne gå ut over vanlig arbeidstid. Studiereisene vil berøre helger.

Opptak

Målgruppen for kurset er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer. Normalt er det 29 elever per kull, med overvekt av sivile deltakere. 

Aktuelle kandidater er de som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller lederstillinger. De skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset.

Kursdeltakerne må være klarert til HEMMELIG og NATO SECRET innen kursstart. Nøyaktig frist for dette oppgis i utlysningen.

Økonomiske spørsmål

FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset. Kursdeltakere som ikke oppebærer normal lønn, kan søke om stipend fra FHS, men FHS vil gjøre oppmerksom på at slike stipend kun unntaksvis vil kunne gis. Alle programmerte reiser dekkes av FHS. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.

utlysning

Utlysningene annonseres på Forsvarets høgskoles hjemmeside: for vinterens kurs,  medio juni, og for høstens kurs, medio desember. 

 Stab

 

 

Bredal, Tore-MartinBredal, Tore-Martintbredal@fhs.mil.noHovedlærer fra Forsvarsdepartementet, Underdirektørhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bredal_tore_martin_no
Kaalsaas, TrondKaalsaas, Trondtrkaalsaas@fhs.mil.noHovedlærer fra Forsvaret, Oberstløytnant http://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/kaalsaas_trond_no
Kørra, LivKørra, Liv23 09 57 11lkorra@fhs.mil.noKurskoordinatorhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/kørra_liv_no
Landsverk, CecilieLandsverk, Cecilieclandsverk@fhs.mil.noHovedlærer fra Utenriksdepartementet, Høgskolelektor http://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/landsverk_cecilie_no
Sleppen, BenteSleppen, Bente23 09 57 10bsleppen@fhs.mil.noSeksjonsleder, obersthttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/sleppen_bente_no
Thorkelsen, Liv MargaretThorkelsen, Liv Margaretlmthorkelsen@fhs.mil.noHovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Seniorrådgiverhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/thorkelsen_-liv_margaret_no

Publisert 12. juni 2014 14:54.. Sist oppdatert 11. mars 2019 14:45.

 

 

hogskolene_112_sjefskursethogskolene_964_invitasjontilsjefsku/hogskolene/Studier og kurs/Kurs/Sjefskurset/Invitasjon til Sjefskurs nr 22/media/PubImages/Amerikanske%20soldater%20blir%20luftinsatt%20med%20Chinook%20helikopter%20under%20dekke%20av%20Apache%20helikopter.jpgInvitasjon til Sjefskurs nr. 22Kurset gjennomføres 15.01. – 05.04. 2019. Tematisk fordypning for Sjefskurs 22 er «Transatlantiske forbindelser». Søknadsfrist er 14.09.hogskolene_112_sjefskursethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=482