Informasjonskurset

Et kortfattet og konsentrert kurs om norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor.
Ingen gjeldende invitasjon til informasjonskurset pr. nå


Informasjonskurset gir deltakerne aktuell kunnskap om, og innsikt i, forsvars- utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som er av nasjonal og global betydning. Kurset  arrangeres i januar hvert år på Hadeland og har 48 plasser. Målgruppen for kurset er beslutningstakere og nøkkelpersonell fra militær og sivil sektor. 

kursets innhold

Kursets tilnærmingen er bred og tar for seg internasjonale utviklingstrekk, forsvarssamarbeid og allianser, krisehåndtering, samt sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Bidragsyterne er politiske ledere, beslutningstakere og sjefer på høyt nivå. Det gis god anledning til diskusjon og spørsmål i tillegg til gruppearbeid. Kurset har en varighet på én uke (søndag til fredag).

Opptak

Aktuelle kandidater er de som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkel- eller lederstillinger. De skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset.

Tidligere deltakere innbefatter blant annet stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, næringslivet, akademia, media, landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer i fra Forsvaret.

Opptak gjennomføres én ganger i året: ultimo oktober.

utlysning

Utlysningen annonseres på Forsvarets høgskole sin hjemmeside, medio juni. 

Publisert 18. mars 2015 13:01.. Sist oppdatert 18. september 2018 18:59.