Invitasjon til Informasjonskurs nr. 59/2020 ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs

Forsvarets høgskole (FHS)/Sjefskurs skal gjennomføre Informasjonskurs nr. 59/2020 i tiden
5. til 10. januar 2020.  Kurset vil bli avholdt på Hotell Hadeland, Granavollen, 2750 Gran.

​Mål

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk og utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering i tillegg til sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Informasjonskurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring innen sitt fagområde. Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid.

Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi ser også gjerne representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, undervisningssektoren, næringsliv og media som deltakere.

Uavhengige og frittstående etater, organisasjoner og institusjoner inviteres til å fremme sine kandidater direkte til FHS. 

Opplysninger

CV skal legges ved søknaden med følgende minimumsdata for den enkelte søker:

  •  Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling, arbeids- og privatadresse, telefoner
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Andre forhold av betydning.

Fremsending

Vi ber om at adressatene fremsender sine forslag innen fredag 13. september 2019.

Vennligst adresser til:
Forsvarets høgskole/Sjefskurs                                                                                                         
Postboks 800, Postmottak                                                                                              
2617 Lillehammer

Kan også fremsendes på e-post: forsvaret@mil.no

Tilbakemelding

Sivile søkere vurderes samlet i et opptaksråd. Innstillingen går til sjef FHS for endelig godkjenning. Alle adressater som innstiller kandidater vil bli tilskrevet om resultatet medio november. I tillegg vil uttatte kursdeltakere og reserver bli tilskrevet direkte.

Spørsmål vedrørende kurset kan rettes til ansvarlig hovedlærer:

Cecilie Landsverk, telefon: 23 09 57 13 / 48420271, e-post: clandsverk@fhs.mil.no

Kontaktperson ved eventuelle administrative spørsmål:

Tove Eik Thorsen, telefon: 23 09 57 27/93 04 43 42, e-post: tovthorsen@mil.no

Administrative forhold

Det betales ikke kursavgift.
Kursdeltakerne eller deres etat/organisasjon må selv dekke utgiftene til reise og opphold, og gjøre opp med hotellet før avreise. Utgiftene til opphold og forpleining er avtalt med hotellet til kr. 1385,- pr. døgn.

Publisert 17. juni 2019 13:23..