hogskolene_112_sjefskursethogskolene_112_sjefskursethttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=171/media/PubImages/FHS_IFS_Sjefskurs_Logo__2019.jpg

Seksjon Sjefskurset

​Sjefskurset gir kunnskap og innsikt i norske forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som påvirker det norske totalforsvaret.

Generell informasjon 

Seksjon Sjefskurs har ansvar for gjennomføring av Sjefskurset og er lokalisert på Akershus festning. Kurset arrangeres to ganger i året og strekker over tre måneder. Målsetningen er å gi en grundig innføring i det norske forsvarets struktur og kapasiteter, samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering, samt gi god innsikt i den dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen. Sjefskurset oppdateres fortløpende for best mulig å reflektere samfunnsutviklingen og belyse nye utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. 

Seksjon Sjefskurs har også ansvar for Informasjonskurset, Strategisk krisehåndteringskurs og Byråkratprogrammet, som er et videreutviklingsprogram på vegne av departementsfellesskapet for ledere med potensiale til å bekle toppstillinger i byråkratiet.

Seksjonen ledes av en oberst fra Forsvaret og i staben inngår medarbeidere fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. 

Historikk

Forsvarets høgskole (FHS) ble vedtatt opprettet av Stortinget i 1949, men første ordinære kurs ble ikke avholdt før høsten 1955. Dette kurset var opphavet til dagens Sjefskurs. Kurset hadde som formål: «å forberede utvalgte offiserer og sivile embetsmenn for å fylle nøkkelstillinger og ledende stillinger i totalforsvarets organisasjon». Fra august 2018 ble Forsvarets høgskole utvidet til å omfatte all befals- og offisersutdanning i Forsvaret i tillegg til de to forskningsinstituttene; Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Stabsskolen (STS). Seksjon Sjefskurs er i dag integrert i IFS. 

Sjefskursets innhold

Kurset er delt inn i tre perioder:

  1. Norges forsvar
  2. Geopolitisk utvikling og sikkerhetsutfordringer
  3. Samfunnssikkerhet og kriseberedskap. 

Blant hovedtemaene på kurset er: Dagens trusselbilde og aktuelle sikkerhetsutfordringer, globale utviklingstrekk og rollen til sentrale organisasjoner og aktører, norske utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitiske interesser, forsvarssektoren og sivile sektorers roller og ansvar, samfunnssikkerhet, beredskap krisehåndtering, samt totalforsvaret. Hvert kurs har et tematisk fordypningsområde og dette legger føringer for hvilke problemstillinger det særlig fokuseres på. I kurset inngår studiebesøk til departementer, aktuelle institusjoner og alle tre forsvarsgrenene. Det gjennomføres også to studieturer til utlandet og fordypningstemaet for kurset legger gjerne føringer på hvor man velger å reise.  Sjefskurset velger blant landets fremste eksperter som forelesere og trekker både på eksterne krefter og forskere ved IFS. Målgruppen er stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, landsomfattende organisasjoner, næringsliv, samt utvalgte offiserer. Utlysning kunnkjøres på Forsvarets Høgskoles hjemmeside, og der finnes også mer detaljert informasjon.

I lys av Covid-19-situasjonen vil Sjefskurs nr. 26 bli utsatt til 17. august 2020. Kursinvitasjon vil bli sendt ut og lagt på vår hjemmeside primo desember 2020 med søknadsfrist medio mars 2021.

INFORMASJONSKURSET

Det strekker seg over én uke og arrangeres på et kurssted utenfor Oslo. Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha oppdatert kunnskap om forsvarets innretning og utvikling, viktige geopolitiske utviklingstrekk med fokus på dagens trusselbilde, sentrale norske sikkerhets- og forsvarspolitiske interesser, samt samfunnssikkerhet, beredskap og nasjonal krisehåndtering. Utlysning kunngjøres på Forsvarets Høgskoles hjemmeside, og der finnes også mer detaljert informasjon. 

STRATEGISK KRISEHÅNDTERINGSKURS

Strategisk krisehåndteringskurs er utviklet i samarbeid mellom Statsministerens kontor (SMK), Forsvarsdepartementet (FD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Utenriksdepartementet (UD) og FHS/Seksjon Sjefskurs. Kurset finner primært sted på Akershus festning og strekker seg over to uker. Målsettingen for kurset er å bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskaps-utfordringer. Målgruppen for kurset er derfor sivile og militære ledere og deres stedfortredere på primært sentralt og strategisk nivå. Utlysning kunngjøres på Forsvarets høgskoles hjemmeside, og der finnes også mer detaljert informasjon. 

BYRÅKRATPROGRAMMET

Byråkratprogrammet henvender seg til medarbeidere i departementene med potensiale for fremtredende lederstillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fadderskapet til programmet, og ansvaret for gjennomføringen ligger hos FD og FHS/Seksjon Sjefskurs. Programmets hensikt er å videreutvikle erfarne byråkrater når det gjelder dilemmaer og utfordringer ved byråkratrollen i området mellom fag og politikk. Seksjon Sjefskurs har ansvar for gjennomføringen av kurset, som finner sted i kurslokalene på Akershus Festning.
Departementene velger selv kandidater til kurset blant sine ansatte.

Henvendelser til seksjon Sjefskurs rettes til: 

Sjefskurs@fhs.mil.no

 

 

Sleppen, BenteSleppen, Bente23 09 57 10bsleppen@fhs.mil.noSeksjonsleder, obersthttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/sleppen_bente_no
Landsverk, CecilieLandsverk, Cecilie23 09 57 13clandsverk@fhs.mil.noHovedlærer fra Utenriksdepartementet, Seniorrådgiver http://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/landsverk_cecilie_no
Kørra, LivKørra, Liv23 09 57 11lkorra@fhs.mil.noKurskoordinatorhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/kørra_liv_no
Rodriguez, Annika Kristin L.Rodriguez, Annika Kristin L.23 95 57 41arodriguez@fhs.mil.noKurskoordinatorhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/rodriquez_annika_no
Egelid, Ernst R.Egelid, Ernst R.23 09 57 16eegelid@fhs.mil.noHovedlærer fra Forsvaret/ Kommandørhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/egelid_ernst
Bredal, Tore-MartinBredal, Tore-Martin23 09 57 14tbredal@fhs.mil.noHovedlærer fra Forsvarsdepartementet, Underdirektørhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/bredal_tore_martin_no
Thorkelsen, Liv MargaretThorkelsen, Liv Margaret23 09 57 03lmthorkelsen@fhs.mil.noHovedlærer fra Justis- og beredskapsdepartementet, Seniorrådgiverhttp://forsvaret.no/ifs/ansatte-ved-ifs/thorkelsen_-liv_margaret_no