Invitasjon til Sjefskurs nr. 22

Kurset gjennomføres 15.01. – 05.04. 2019. Tematisk fordypning for Sjefskurs 22 er «Transatlantiske forbindelser».  Søknadsfrist er 14.09.

Kurset gir nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Kursdeltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivil-militært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Hvert sjefskurs har et eget tematisk fordypningsområde. Tematisk fordypning for Sjefskurs 22 er «Transatlantiske forbindelser».

Sjefskursene tilbyr foredrag og orienteringer på et høyt faglig nivå. Dette kombineres med studiebesøk - og reiser til sivile og militære institusjoner i inn- og utland. I tillegg vektlegges at den enkelte kursdeltaker skal bidra med kunnskap fra sitt fagområde og om den virksomhet/institusjon de har sin bakgrunn fra, dette spesielt i dialog med foreleserne, i gruppearbeid, gruppediskusjoner og under krisehåndteringsøvelser.

Ved uttak av deltakere vil det bli lagt vekt på tjenstlige og faglige behov samt ønsket om en mest mulig tverrsektoriell fagkompetanse. Det bes også vurdert om søkeren har, eller forventes å bli aktuell til, en lederstilling i vedkommende organisasjon. Det vil styrke søkerens kandidatur dersom adressatene foretar en slik vurdering. Likeledes om det tilkjennegis hvorvidt søkeren kan forventes å bli en aktiv bidragsyter under de studieperioder som kurset omfatter.

Søknadsfrist med mer

Som det framgår av adresselisten, blir denne invitasjonen også sendt direkte til noen underlagte virksomheter i statsforvaltningen. Vi forutsetter at disse underlagte enhetene fremmer forslag om kandidater tjenestevei via deres respektive departement. Uavhengige og frittstående etater, organisasjoner og institusjoner inviteres til å fremme sine kandidater direkte til FHS.

Antallet innstilte kandidater til sjefskursene øker stadig. Vi ber derfor innstillende departementer, etater, institusjoner og organisasjoner om å begrunne og rangere sine kandidater til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder vi oss retten til å fravike innstillingene i enkelte tilfeller.

Vi er takknemlig for at navn på kandidater er oss i hende senest fredag 14. september 2018. 

Administrativ informasjon

FHS ber om CV med følgende data for innstilte kandidater:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnr og e-postadresse

Kursdeltakerne skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Det presiseres at klareringsbevis må være klart før kurset starter og dette fremsendes om mulig sammen med innstillingen.

Innstilte kandidater fra privat sektor som mangler sikkerhetsklarering bes kontakte kurskonsulenten.  

Vi ber om at innstillende adressater fremsender sine forslag senest fredag 14. september 2018 til: 

Forsvarets høgskole/Sjefskurs 
Postboks 800, Postmottak 
2617 Lillehammer

Kan også fremsendes på e-post: forsvaret@mil.no

Framtidige kurs

FHS forutsetter at lønnstakere beholder sin lønn under kurset. Kursdeltakere som ikke oppebærer normal lønn kan om nødvendig søke om stipend fra FHS, men FHS vil gjøre oppmerksom på at slike stipend kun unntaksvis vil kunne gis. Alle programmerte reiser dekkes av FHS. Sivile og militære kursdeltakere som ikke bor i Oslo m/nabokommuner, kan påregne fri losji under kurset på Krigsskolens fasiliteter på Linderud.
 
Kontaktperson ved praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved FHS, på tlf 23 09 57 11. 

Av hensyn til adressatenes personellplanlegging, gjør vi oppmerksom på den foreløpige aktivitetsplan for 2019:

KURS/AKTIVITET TID ANTALL STED
Informasjonskurs nr 58 6. - 11. januar 2019 Ca 48 deltakere Gran, Hadeland
Sjefskurs nr 2215. januar – 5. april 201929 deltakere Akershus festning
Sjefskurs nr 2313. august – 1. november 2019  29 deltakere Akershus festning
Strategisk krisehåndteringskurs nr. 6

 

3. – 14. juni 2019

 

29 deltakere

 

Akershus festning

 


Publisert 28. mai 2018 08:28.. Sist oppdatert 19. september 2018 09:45.