Strategisk krisehåndteringskurs

Økt kompetanse om samfunnssikkerhet og krisehåndtering på strategisk nivå.

Invitasjon til SKK7, sivile institusjoner.docx

GENERELL INFORMASJON

Strategisk krisehåndteringskurs skal bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer. Målgruppen er ledere og deres stedfortredere i sivil og offentlig sektor, primært på sentralt og strategisk nivå. Kurset arrangeres hver vår og går over to uker.

Kursets innhold

Forsvarets høgskole/avdeling Sjefskurs har i samarbeid med Utenriks,- Forsvars,- Justis- og beredskaps,- og Helse- og omsorgsdepartementet utviklet et kurs med fokus på samfunnssikkerhet og krisehåndtering på strategisk nivå.

Kurset gir en innføring i relevante temaer omkring samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Temaer som berøres er risikoforståelse og gjennomføringsevne; mediehåndtering på strategisk nivå; lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser; og hvordan vi kan samvirke for at ressursene skal finne hverandre.

Innholdet i kurset består av både forelesninger og gruppearbeid. Bidragsyterne er i all hovedsak eksterne forelesere, og det gis god anledning til diskusjon og spørsmål under Chatham House Rule. Kursdeltakerne jobber i løpet av kurset med ulike caseoppgaver som diskuteres og løses i grupper, under veiledning av mentorer som er ekserter på de aktuelle temaer.

Opptak

Aktuelle kandidater til kurset er de som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller lederstillinger innenfor strategisk krisehåndtering . Kandidaten skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset.

Opptak gjennomføres én gang i året: medio mars.

utlysning

Utlysningen annonseres på Forsvarets høgskoles hjemmeside, vanligvis medio desember.

 

Publisert 6. januar 2015 09:53.. Sist oppdatert 3. januar 2019 13:04.