Strategisk krisehåndteringskurs

Økt kompetanse om samfunnssikkerhet og krisehåndtering på strategisk nivå.

Ingen aktuell invitasjon er distribuert. 

Strategisk krisehåndteringskurs nr. 8 gjennomføres 26. april - 7. mai 2021 på Akershus festning. 

GENERELL INFORMASJON

Strategisk krisehåndteringskurs skal bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer. Målgruppen er ledere og deres stedfortredere i sivil og offentlig sektor, primært på sentralt og strategisk nivå. Kurset arrangeres hvert år i juni og går over to uker.

Kursets innhold

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Statsministerens kontor (SMK), Forsvarsdepartementet (FD), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Utenriksdepartementet (UD) og FHS/Seksjon Sjefskurs. Kurset gir en innføring i relevante temaer omkring samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Temaer som berøres er risikoforståelse og gjennomføringsevne; mediehåndtering på strategisk nivå; lederens rolle og den menneskelige dimensjon ved kriser; og hvordan vi kan samvirke for at ressursene skal finne hverandre.

Innholdet i kurset består av både forelesninger og gruppearbeid. Bidragsyterne er i all hovedsak eksterne forelesere, og det gis god anledning til diskusjon og spørsmål under Chatham House Rule. Kursdeltakerne jobber i løpet av kurset med ulike caseoppgaver som diskuteres og løses i grupper, under veiledning av mentorer som er eksperter på de aktuelle temaer.

Opptak

Aktuelle kandidater til kurset er de som innehar, eller er potensielle kandidater til, nøkkelstillinger eller lederstillinger innenfor strategisk krisehåndtering . Kandidaten skal ha tjenstlig behov for informasjon og innsikt i totalforsvaret og faktorer som påvirker dette, samt kunnskap som kan bidra inn i kurset.

Opptak gjennomføres én gang i året: medio mars.

utlysning

Utlysningen annonseres på Forsvarets høgskoles hjemmeside, vanligvis medio desember.


Publisert 6. januar 2015 09:53.. Sist oppdatert 5. juni 2020 15:32.