Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave

Har du en tekst om en militær problemstilling liggende? NMT minner om prisoppgaven, med frist for innlevering 1. desember.

Besvarelsen merkes "NMTs  prisoppgaver"  og sendes til redaktøren  for NMT via epost  innen 1. desember.

NMT ser etter prisoppgaver som er velskrevet og som representerer en original tilnærming til et aktuelt emne. Oppgaven kan bygge på egne primærkilder eller på anerkjent litteratur innen fagfeltet. Alle påstander og faktaopplysninger skal være dokumentert og etterprøvbare gjennom allment tilgjengelige og pålitelige kilder. 

Teksten bør inneholde en innledning som gir en presis beskrivelse av det emne forfatteren ønsker å belyse, eventuelt en beskrivelse av metoder som er brukt i innsamling og analyse av data, og en drøftingsdel hvor relevante forhold ved saksfeltet drøftes på en balansert måte. 

Drøftingen skal munne ut i en konklusjon som på en klar og overbevisende måte trekker slutninger basert på den forutgående drøftingen. Det legges stor vekt på at oppgaven er tematisk avgrenset på en hensiktsmessig måte, at den har en klar problemstilling, og at konklusjonen svarer på problemstillingen på en utfyllende måte. Teksten skal tilfredsstille normale krav til kildehenvisninger og inneholde en oversikt over litteratur som er benyttet.

 Norsk Militært Tidsskrifts Prismedalje ble innstiftet i 1861, og er tillatt båret til uniform.

Utdrag fra statuttene for Norsk Militært Tidsskrifts prisoppgave

(Vedtatt av Representantskapet 24 april 2013)

§1. Norsk Militært Tidsskrifts (NMT) årlige prisoppgaver skal omfatte emner av militærfaglig, totalforsvarsmessig eller sikkerhetspolitisk art.

§2. Besvarelsen må utarbeides av én person, og må ikke ha vært publisert tidligere. Oppgavens lengde bør ikke overstige 60.000 tegn med mellomrom, og må gjerne være kortere. Tidligere innsendte besvarelser som ikke har oppnådd belønning, kan vurderes på nytt om de innsendes i omarbeidet form.

§3. Besvarelsen merkes "NMTs  prisoppgaver"  og sendes til redaktøren  for NMT via epost  innen 1. desember i utlysningsåret. Redaktøren fremmer besvarelsene for Tilsynskomiteen og sørger samtidig for at forfatterne er anonyme gjennom bedømmelsesprosessen. Bare den som blir tildelt pris, får sitt navn bekjentgjort.

§4. Tilsynskomiteen vurderer om oppgaven bør vurderes av en eller flere sakkyndige. Tilsynskomiteen vurderer og bedømmer den enkelte besvarelse. Tilsynskomiteens beslutning er endelig.

§5. Godkjent besvarelse kan av Tilsynskomiteen premieres med:

  • Gullmedalje og prisbelønning
  • Sølvmedalje og prisbelønning
  • Bronsemedalje og prisbelønning

Representantskapet fastsetter prisbelønningens størrelse.

§6. Tilsynskomiteen vurderer om prisbelønnede besvarelser skal offentliggjøres i NMT eller på annen måte. Innlevering av besvarelse forutsettes å gi Tilsynskomiteen rett til slik offentliggjøring.

§7. Tilsynskomiteens bedømmelse av innkomne besvarelser som premieres, kunngjøres i NMT. Prisutdeling skjer i forbindelse med den årlige feiringen av Oslo Militære Samfunds stiftelse.

Publisert 28. september 2017 09:00.. Sist oppdatert 4. oktober 2017 10:50.