Mastergrad i Forsvaret

Forsvarets høgskole tilbyr mastergrad i militære studier, et akademisk og militært profesjonsstudium. Studiet er Norges høyeste fagmilitære utdanning.

​Kunngjøring og søknadsfrist

Studiene kunngjøres normalt i september-oktober.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Sivilt ansatte søker via vår nettbaserte søknadsweb, som er tilgjengelig kun i søknadsperioden.

Miltært ansatte søker via Forsvarets intranett.

Fullført studium gir en erfaringsbasert mastergrad i militære studier på 90 studiepoeng. Du kan søke på et heltids- eller deltids studieløp. Se nedenfor for detaljer. 

Lenke til studieplan og pensum.

​​​​HVORFOR MASTER I MILITÆRE STUDIER?

En master i militære studier er med på å kvalifisere deg til stillinger på sentralt nivå i forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom studiet lærer du å tenke analytisk og kritisk om bruk av militære virkemidler. Fullført studium gir en akademisk grad som gjør deg attraktiv også i andre deler av offentlig og privat sektor.

Samtidig ivaretar masterutdanningen Forsvarets behov for ansatte med høy kompetanse. Særlig gjelder det kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger ut fra vekslende teknologiske, sosiale og politiske forhold. FHS er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr denne militære mastergraden.

Hvem kan søke på masterstudiet?

Du må være fast ansatt i Forsvaret for å kunne søke på master i militære studier. Studiet er åpent for både militært og sivit ansatte i Forsvaret. 

Du som er fast tilsatt i en annen etat i forsvarssektoren (etater under Forsvarsdepartementet) kan få plass på masterstudiet dersom det er ledig kapasitet. Ta kontakt med oss hvis du vil søke. 

Krav til forkunnsk​​aper​

Det er en forutsetning at du som søker har bachelorgrad eller tilsvarende.  I tillegg er det krav om to års relevant yrkespraksis av deg som skal gjennomføre master i militære studier.

«Bachelorgrad eller tilsvarende» betyr:

  • Militær bachelor eller relevant sivil bachelor
  • Relevant cand. mag.
  • Annen relevant akademisk grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års varighet
  • Militær eller relevant sivil utdanning som er godkjent eller jevngod med utdanningsløpene over

Du kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

Er du usikker på om du er kvalifisert til å søke, ta kontakt med Forsvarets høgskole.

Innholdet i en master i militære st​​udier fra Forsvaret

Du lærer hvordan militære organisasjoner virker og hvordan militær ledelse kan utøves. Du får også en grundig innføring i norsk og internasjonal sikkerhetspolitikk. Studiene gjennomføres hovedsakelig i Forsvarets høgskoles lokaler  på Akershus festning i Oslo.

FHS tilbyr to ulike studieløp som gir master i militære studier. Det ene studieløpet legger vekt på militære fellesoperasjoner, beredskap og krisehåndtering og gir en grundig innføring i tverrsektorielt samarbeid.

Det andre studieløpet gir en mer spisset innføring i militær ledelse og fellesoperasjoner, det vil si operasjoner der forsvarsgrener samvirker.

En grunnleggende forutsetning for begge studieløp er at militærmakt ikke kan ses isolert fra politiske omgivelser og samfunnet for øvrig. Studiet har derfor en profil der militærmakt studeres i en sosial og politisk kontekst.

Mastergrad med​ vekt på militære fellesoperasjoner, beredskap og krisehåndtering, deltid

Du gjennomfører masteren ved siden av jobb,  over 6 semestre i løpet av 3 år. Det er et fleksibelt opplegg tilpasset deg som er ansatt i Forsvaret og som ønsker å utvikle deg akademisk mens du er i et karriereløp. Studiet er profesjonsnært og bidrar til at du får nye perspektiver på din rolle i Forsvaret, noe du kan dra nytte av i egen avdeling under utdanningen  Det siste studieåret er satt av til en obligatorisk masteroppgave.

Programmet er et nettverksbasert samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets høgskole og krigsskolene. Samlingene er derfor lagt til de ulike skolene. Det gir deg en unik mulighet til å mer inngående kjent med Forsvaret på tvers av grenene.​Masteren legger vekt på beredskap og krisehåndtering og gir en svært bred og anvendelig innføring i fellesoperative problemstillinger i Forsvaret og på tvers av sektorene i samfunnet. Den vil kvalifisere til stillinger hvor strategisk tenkning rundt Forsvarets rolle og oppgaver i både nasjonal og internasjonal kontekst er sentralt.

Hvis du ønsker å tilpasse mastergraden til Forsvarets spesifikke krav til planlegging og gjennomføring av militære operasjoner, kan den suppleres med et kurs i fellesoperasjoner (15 sp). Du kan søke om plass på kurs i fellesoperasjoner etter gjennomført master i militære studier.     

Studiemodell 3-årig løp, deltid

Masteroppgave (30 stp) Væpnet konflikt og doktrineutvikling (10 stp) Logistikk i beredskapsplanlegging og operasjoner (10 stp) Vitenskapelig metode (10 stp) Militærmakt i vitenskapelig og samfunnsmessig perspektiv (10 stp) Geopolitikk, sikkerhet og militærmakt (10 stp) Beredskap, krisehåndtering og asymmetriske trusler (10 stp) 1. Studieår 2. Studieår 3. Studieår


Mastergrad med vekt på militær ledelse og fellesoperasjon​​er, heltid

Du beordres til Forsvarets høgskole og gjennomfører masteren som et heltidsstudium over tre semestre, det vil si over cirka 1 1/2 år. Alle forelesningene foregår ved Forsvarets høgskole ved Akershus festning. Siste semester er satt av til en obligatorisk masteroppgave med omfang på 30 studiepoeng. ​

MASTER I  MILITÆRE STUDIER OVER 1,5 ÅR, heltid (90 sp)
​Studiemodell II. Klikk på emnene for detALJER

Stabsstudiet, 60 stp Vitenskapelig metode - samling 3 Masteroppgave (30 stp) Militær ledelse og styring (10 stp) Vitenskapelig metode (10 stp) - samling 2 Militære fellesoperasjoner (15 stp) Vitenskapsteori og metodologi (5 stp) Vitenskapelig metode - samling 1 Norsk internasjonal politikk (10 stp) Militær historie og teori (10 stp) Militær ledelse og styring start 1. semester 2. semester 3. semester

​Masteren legger spesielt vekt på planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. Ledelsesaspektet står sentralt, siden militære operasjoner er en sammensatt og krevende interaksjon mellom politikk og militærmakt.

Masterstudiets første år, også kalt stabsstudiet, utgjør i seg selv en etatsutdannelse i Forsvaret. En andel av studentene som tas opp skal kun gjennomføre stabsstudiet og ikke en full mastergrad. Hvis du er en av dem som kun tar stabsstudiet i første omgang, kan du eventuelt søke om plass på det andre studieåret senere og skrive masteroppgaven da.   

Forsvarets masterstudium er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). ​​