Etterretning, politikk og samfunn

Innføring i de hemmelige tjenestenes plass i åpne og demokratiske samfunn. Enkeltemne (10 sp) for militært og sivilt ansatte i Forsvaret. Søknadsfrist 15. april.

​​Forsvarets høgskole tilbyr militært og sivilt ansatte i Forsvaret et etter- og videreutdanningsemne på 10 studiepoeng om etterretning og etterretningens rolle i samfunnet.

Om emnet

Etterretning, politikk og samfunn​ gir studentene forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om de hemmelige tjenestenes plass i moderne og åpne demokratiske samfunn.

Hvilke forventninger har demokratiske samfunn til sine nasjonale etterretningstjenester? Hvordan påvirkes disse forventingene av utviklingen i det sivile samfunn og i andre land? Hva er egentlig etterretning i dagens informasjonssamfunn, og hvordan skiller dette seg fra annen type informasjonsinnhenting?

Disse og andre spørsmål rundt etterretningens rolle og virke danner grunnlaget for emnet som er bygget opp med to obligatoriske ukessamlinger på Forsvarets høgskole og egenstudium som understøttes av fjernundervisning.

Hva lærer du?

Studenter som har fullført emnet Etterretning, politikk og samfunn​, skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om etterretningens historiske utvikling i liberale demokratier, muligheter og begrensninger i lys av internasjonale og samfunnsmessige utviklingstrekk, og utvikling og bruk av sannferdig kunnskap.

Studentene skal også kunne analysere relevante problemstillinger med systematisk og logisk argumentasjon, og kunne formidle skriftlig og muntlig etterretningsfaglige vurderinger underveis i emnet.

Emnene er rettet inn mot fast ansatte, militært og sivilt personell i forsvarssektoren som har ønske om eller behov for økt kunnskap innen fagfeltene som tilbys. Emnene er i tillegg åpne for utvalgt personell fra andre etater.

Opptakskrav

Det forventes at kandidatene har fullført ett av følgende utdanningsløp før opptak:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Annen relevant utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universitet og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

Søkere som ikke kan dokumentere fullført bachelorgrad, kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse. Formalkravet for opptak på bakgrunn av realkompetanse er minimum 120 studiepoeng, i tillegg til tre års relevant tjenesteerfaring i 100 % stilling, jf. RUF. Det forutsettes at søkere er sikkerhetsklarert for BEGRENSET.

Rangeringskriterier

Det er helheten i søkerens bakgrunn sett opp mot Forsvarets behov som er utslagsgivende for opptak. Følgende kriterier vil derfor vektlegges :

  • Læringskompetanse –  evnen til å tilegne seg kunnskap og akademiske  ferdigheter (resultater fra tidligere utdanning).
  • Potensiale – fastsettes etter en samlet vurdering av personellets realkompetanse og påtegning.
  • Dyktighet – fastsettes på bakgrunn av tjenesteresultater gjennom hele karrieren.

Dersom søkere står tilnærmet likt etter kriteriene ovenfor vil sammensetning av studentgruppen være av betydning, og momenter som moderat kjønnskvotering, mangfold og kompetansebredde vektlegges. Ved behov kan FHS utarbeide emnespesifikke tilleggskriterier som godkjennes av sjef FHS.

Spørsmål?

Seniorkonsulent Morten Flagestad, FHS, e-post: mflagestad@fhs.mil.no   

Publisert 31. august 2016 13:36.. Sist oppdatert 18. september 2018 19:06.