Innføring i Forsvarets virksomhet

Gir sivilt ansatte kunnskap og forståelse for Forsvarets roller og oppgaver i krig og fred. NB: Dette studiet tilbys ikke i 2018.

Forsvarets høgskole tilbyr et unikt studium til sivilt ansatte i Forsvaret som ønsker å lære mer om Forsvaret og militærmakt.

Om emnet

Emnet Innføring i Forsvarets virksomhet gir en helhetlig forståelse for Forsvarets operative og forvaltningsmessige oppgaver, Forsvarets egenart, og hvilke roller ulike deler av Forsvaret utøver til daglig.

Studentene blir presentert for fire hovedtema i løpet av studiet: norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, militær strategi, militære fellesoperasjoner, og virksomhetsstyring i Forsvaret.

Emnet berører overordnede utviklingstrekk og er tilpasset studenter med begrenset erfaring fra de ovennevnte temaene.

Hva lærer du?

Studentene vil i løpet av emnet tilegne seg grunnleggende innsikt i de temaene som berøres, herunder Forsvarets verdier, holdninger og etiske grunnprinsipper, hvordan luft-, sjø- og landmilitære styrker opererer hver for seg og sammen, og strategisk styring av forsvarssektoren, logistikk, økonomistyring og personellforvaltning.

Etter endt emne forventes studentene å kunne analysere, i form av drøftinger og redegjørelser, sentrale problemstillinger innenfor emnets tema.

Emnet kunngjøres på intranett.

Spørsmål?

Seniorkonsulent Morten Flagestad, e-post: mflagestad@fhs.mil.no

Publisert 31. august 2016 12:49.. Sist oppdatert 3. april 2018 08:09.