Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler

Nasjonale, regionale og globale utviklingstrekk, sikkerhetsutfordringer og trusler som påvirker Norge. NB: Dette studiet tilbys ikke i 2018.

​​​Forsvarets høgskole (FHS) tilbyr etter- og videreutdanningsemnet Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler på 10 studiepoeng, til militært og sivilt ansatte i Forsvaret.

Om emnet

Dagens forsvars- og sikkerhetspolitikk avspeiler en verden i stadig endring, der kriser kan dukke opp på kort varsel. Trusselbilde er komplekst og mindre forutsigbart enn under den kalde krigen, nye sikkerhetsutfordringer har vokst frem, og globaliseringen har brakt konflikter lang unna nærmere Norge.

Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler gir studentene økt forståelse for hvordan aktuelle og fremvoksende nasjonale, regionale, og globale utviklingstrekk, sikkerhetsutfordringer og trusler påvirker norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Hovedvekten under studiet er på forhold som påvirker Norge og Forsvaret, og tar for seg fem hovedtema: Implikasjoner av geostrategiske endringer, trusler mot maritim sikkerhet og strategiske forsyningslinjer, terrorisme og ekstremisme, og cybertrusler.

Hva lærer du?

Studenter som har fullført emnet Aktuelle sikkerhetsutfordringer og trusler skal ha økt kunnskap om og forståelse for de viktigste geopolitiske endringene, sentrale internasjonale aktører og drivkrefter som preget den internasjonale utviklingen og påvirker rammebetingelsene for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, og utviklingen av sikkerhetsbegrepet og hvordan ulike tilnærminger til dette påvirker sikkerhetspolitiske agendaer og det norske Forsvarets innretning.

Videre skal studentene ha gode kunnskaper om hovedtrendene i utviklingen av maritim sikkerhet og trusler mot strategiske forsyningslinjer og mulige implikasjoner for Norge, aktuelle utfordringer knyttet til spredning av teknologi og masseødeleggelsesvåpen, ulike former for terroriske og de virkemidler en stat kan benytte for å bekjempe slike trusler, og hvilke utfordringer cybertrusler ugjør for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Spørsmål?

Seniorkonsulent Morten Flagestad, FHS, e-post: mflagestad@fhs.mil.no   

Publisert 31. august 2016 14:48.. Sist oppdatert 3. april 2018 08:10.