Om øvelse Joint Effort

Øvelse Joint Effort (JE) skal gi studentene en dypere forståelse av hvordan operasjoner planlegges, ledes og gjennomføres i praksis.
Kjernevirksomheten i Forsvaret er evnen til å planlegge, lede og gjennomføre operasjoner. Joint Effort (JE) er et krigsspill, der studentene bekler et bredt spekter av funksjoner og roller i et fellesoperativt hovedkvarter. Det legges vekt på hvordan ulike militære styrkekomponenter og fellesfunksjoner kan nyttiggjøres på en effektiv måte i en fellesoperasjon.

Mange samtidige utfordringer

Utfordringene er mange; Studentene må håndtere utfordringer i hele konfliktspekteret fra Counter Insurgency til klassiske høyintensitets-operasjoner. Manglende ressurser, motstridende hensyn, kommunikasjonsproblemer, samarbeid med sivile organisasjoner og myndigheter krever alle sitt.

Fellesoperativ ramme

Militære fellesoperasjoner omfatter anvendelse av militærmakt i en fellesoperativ ramme. Oppmerksomheten rettes mot betydningen og implikasjonene av aktuelle militærteoretiske perspektiver, militære doktriner, operasjonskonsepter og stabsmetodikk.

Fra politikk og militærstrategi til handling

De fleste operasjoner er i dag av multinasjonal karakter, og JE legger betydelig vekt på hvordan NATO leder og gjennomfører operasjoner. JE tar utgangspunkt i operasjoner på operasjonelt nivå, og dermed forståelsen for hvordan politiske og militærstrategiske målsettinger omsettes til militære operasjoner og taktiske handlinger. For offiserer som planlegger, leder og gjennomfører operasjoner, uansett nivå, er det avgjørende at de kjenner og forstår muligheter og begrensninger ned i organisasjonen og samtidig intensjoner og mål på høyere nivå.

Joint Effort et stort løft

Det er et stort apparat som skal til for å kunne gjennomføre Joint Effort. Planlegging av øvelsen er en heltidsjobb, og store deler av undervisningspersonalet ved høgskolen er involvert både før og under selve øvelsen. I tillegg deltar personell fra SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, NATOs kommandosentral i Belgia) UD, FD, Politiet, Norges Røde Kors, andre frivillige norske og internasjonale organisasjoner, FOH, FEH, CYBERforsvaret, 1GNC (1. (German/Netherlands) Corps ). I tillegg gir Forsvarets øvrige avdelinger individuell støtte etter behov.

-Kan ikke virke alene

Utøvelsen av operasjonskunst og samspillet mellom det som tradisjonelt er blitt betegnet som strategisk, operasjonelt og taktisk nivå, har følgelig en sentral plass i JE 2016. I tillegg søker JE 2016 å gi studentene innsikt i hvordan militærmakt kan anvendes mot aktører som velger henholdsvis konvensjonelle og ukonvensjonelle strategier for å nå sine målsettinger.

Samtidig er det viktig å synliggjøre at militærmakten sjelden kan virke alene for å nå de strategiske målsettingene. En helhetlig tilnærming med et nært samarbeid med sentrale aktører i operasjonsområdet, som vertsnasjonene, internasjonale organisasjoner og nødhjelpsorganisasjoner, blir derfor vektlagt. Konkrete etiske og juridiske perspektiver og rammeverk vil dessuten bli belyst og problematisert underveis i JE.

Todelt øvelse - på Akershus og Jørstadmoen

Øvelse JE er delt inn i to faser, der planleggingsdelen gjennomføres på høgskolens lokaler på Akershus festning, mens utførelsesdelen skjer på Jørstadmoen ved Lillehammer.

Planfasen vil i hovedsak bli gjennomført som en kombinasjon av plenumsforedrag og arbeid i plangrupper, mens gjennomføringsdelen fokuserer på utøvelsen av hovedkvarters-prosesser og prosedyrer i et operasjonelt hovedkvarter.

Dette innebærer at høgskolen etablerer et hovedkvarter etter strukturen av et «Allied Joint Task Force HQ» under gjennomføringsdelen, med stabsstudentene i sentrale posisjoner. Det offisielle arbeidsspråket under øvelsen er engelsk.        

Grunnlag for forskning på ledelse

I FoU-sammenheng ønsker FHS å anvende JE til utvikling innenfor ledelse og operasjonsplanlegging. Høgskolen kartlegger ulike former for lederstiler og adferd blant stabsstudentene. Datamaterialet kan danne grunnlag for egen forskning og utvikling, og være et tilbud til masterstudentene ved FHS.

Publisert 14. juni 2016 12:49.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:15.