ovelse_samvirkeovelse_samvirkehttp://forsvaret.no/media/PubImages/ovelse_samvirke.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=2562

Prosjekter

På denne siden finner du en oversikt over FoU-prosjekter ved Krigsskolen.

Offisers - og lederutvikling:

  • Karakter hos militære ledere

Landoperasjoner:

  • Beskyttelse av sivile (POC) i fredsoperasjoner

Pedagogikk og læringsprosesser:

  • Øvelse gjør mester?

Militær trening og forsvarsmedisin:

  • Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs

 Les mer om de enkelte prosjekter her:

 

 

Karakter hos militære ledereKarakter hos militære ledere<br>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Bakgrunnen for forskningsprosjektet «Karakter hos militære ledere» er Krigsskolens ønske om og behov for å videreutvikle offiserer som tar ansvar, har viljestyrke og er robuste. I Krigsskolens nye lederutviklingskonsept fra 2012 er særlig offiserenes karakter ansett som et sentralt kjennetegn ved offiserskompetansen, og KS sikter mot å utvikle dette hos sine kadetter. Karakter er ofte knyttet til forventningen om at offiserer skal kunne lede under ekstreme forhold og i uforutsette og utfordrende situasjoner. Oppbygging av ulike former for karakterstyrke vil kunne være med på å forbedre kadetters og offiserers prestasjoner. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Karakter er en egenskap som er ønsket hos en offiser, men det finnes lite beskrivelser eller kunnskap om hvordan karakter hos militære ledere skal forstås og utvikles. Formålet med prosjektet er dermed å tilføre kunnskap om hva karakter hos militære ledere er, og hvordan man kan utvikle karakter hos offiserer gjennom utdanning og trening. Prosjektet kan dermed fungere som et vesentlig bidrag til både opptak og seleksjon, samt utdanning og vurdering av offiserskvaliteter og skikkethet som militær leder. Prosjektet kan i tillegg være et viktig bidrag til selve innholdet i offisersutdanningen.</span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektet har tre overordnede forskningsmål: </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Hvordan kan vi forstå begrepet karakter i en militær kontekst?</li></ul><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Hva er det å ha karakter?</li></ul><ul style="box-sizing:content-box;margin:0px 0px 1.875em;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;padding-left:0px;list-style:outside none none;color:#333333;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><li style="box-sizing:content-box;padding-left:63px;line-height:1.625;margin-bottom:14px;">Hvordan tilegner man seg karakter?</li></ul><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektet er et paraplyprosjekt som omfatter flere delprosjekter. Disse bidrar til å belyse problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål fra ulike faglige perspektiver i den hensikt å akkumulere kunnskap om temaet. Blant annet skal det utvikles et vurderingsverktøy for karakter hos militære ledere, som skal bidra til å belyse sammenhenger mellom karakterprestasjon i stridssimulerende kontekster med seleksjonskriterier og lederutvikling/utdanning. Det gjennomføres en pilot ifm sentrale øvelser i 2014-15. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektet er tverrfaglig/tverrvitenskapelig sammensatt og inkluderer fagfelt som blant annet psykologi, historie, filosofi, militær trening og ledelse.  To interne doktorgrader ligger innunder prosjektet. Prosjektet knytter til seg eksterne fagmiljøer bl.a. FFI, UiO, FHS og West Point. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektleder: Ole Boe (MLT)</span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektperiode: Høst 2014- vår 2020</span>
Beskyttelse av sivile (POC) i fredsoperasjonerBeskyttelse av sivile (POC) i fredsoperasjoner<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Utgangspunktet for prosjektet Beskyttelse av sivile (POC) i fredsoperasjoner: Taktiske og etiske utfordringer er Krigsskolens behov for å oppdatere sin kunnskap om fredsbevarende operasjoner, og særlig FN-operasjoner, for å være på høyde med utviklingen som skjer internasjonalt. Den generelle norske kompetansen på området har lenge vært lav grunnet få norske bidrag i slike operasjoner siden slutten av 1990-tallet, og Norge er i dag dårlig forberedt på eventuelle framtidige bidrag i slike operasjoner. På bakgrunn av ny utvikling i FNs tilnærming til operasjoner, særlig knyttet til beskyttelse av sivile og robust fredsbevaring på taktisk nivå, har Hæren et stort behov for å øke sin kompetanse innenfor fredsbevarende operasjoner. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Formålet med prosjektet er å identifisere, analysere og operasjonalisere utfordringer ”beskyttelse av sivile” kan gi på taktisk nivå i ulike fredsoperasjoner, med ulike mandat og ulik grad av kompleksitet. Prosjektets mål er å bidra til utviklingen av taktiske scenarier og øvingskonsepter innenfor en helhetlig ramme som både skal gi forståelse for operasjonskontekst og gjensidigheten mellom politisk-strategisk og taktisk nivå i operasjoner, samt de etiske og juridiske prinsippene som gjelder. Hensikten er å kunne utvikle øvingskonsepter som kan bidra til å øke kompetanse, trening og forberedthet på deltakelse i fredsoperasjoner med beskyttelsesmandat, slik at sjansen for å lykkes økes. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Krigsskolen og FFI. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektansvarlig: Lene Bomann-Larsen</span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektperiode: 2014-2016</span>​</p>
Øvelse gjør mester?Øvelse gjør mester?<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Om Hærens Krigsskole som læringslandskap, praksisfelleskap og danningsvei. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Forskningsprosjektet Øvelse gjør mester? er initiert av Krigsskolen og er en studie som utforsker og analyserer Krigskolens praktiske ledertrening. Studien baserer seg på læringen som skjer på Krigsskolens ulike praksis- og øvingsarenaer, altså utenfor de teoretiske arenaene. Formålet med prosjektet er å gi en beskrivelse av hvordan KS øvelser bidrar til kadetters læring, utvikling og danning. Undersøkelsesresultater vil avdekke effekten og øke kunnskapen om den praktiske ledertreningen. I tillegg vil resultatene bli brukt som et grunnlag for potensielle forbedringer av øvelsespraksis og lederutvikling. Forskningen foretas på bakgrunn av samtaler forsker har med ett kull kadetter og veiledere ved Krigsskolen over en treårsperiode.   </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektleder/forsker: Leif Inge Magnussen (KS/Høgskolen i Buskerud og Vestfold). </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektperiode: Høst 2013 – høst 2016</span></p>
Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs​Fysisk kapasitet og skader på Krigsskolens stridskurs​<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Bakgrunnen for prosjektet er at Krigsskolens stridskurs har vist seg å være en arena hvor skader ofte oppstår. Hensikten med prosjektet er derfor å undersøke hvordan og hvorfor skader oppstår i en så ekstrem situasjon, samt bidra til å gi svar på hva som kan gjøres og forbedres for å hindre at slike skader skjer i fremtiden. På generelt grunnlag er skader et grunnleggende problem ved at de svekker soldatenes prestasjoner og kan hindre dem i å delta på viktige øvelser og oppdrag. Det er derfor gunstig å være i forkant av skader og trene på en måte som forebygger og reduserer risikoen for at en skade inntreffer (prehab).  </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektet innledes med en undersøkelse og screening av kadettenes fysisk kapasitet før de skal gjennomføre Krigsskolens stridskurs. Disse resultatene vil deretter bli sammenlignet med data over hvem som pådrar seg skader på selve stridskurset. Prosjektets primære hypotese er at det er en sammenheng mellom gode testresultater og fravær av skader. Det er forventet at prosjektet har etablert en stor nok database innen 2019 til å bekrefte hypotesen. FFI er samarbeidspartner på prosjektet. </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektleder: Martin Ekeberg </span><br style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;"><span style="color:#333333;font-family:proximanova,arial,helvetica,sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;background-color:#ffffff;">Prosjektperiode: 2014-2019</span>​</p>

Publisert 27. november 2014 14:53.. Sist oppdatert 14. september 2016 14:06.