Hva er Forsvarets høgskole?

Forsvarets høgskole er én høgskole som består av Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Stabsskolen, Befalsskolen og Institutt for forsvarsstudier.

​​​​​Vi har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner, samt sikkerhets- og forsvarspolitikk. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. Høgskolen har som hovedoppgave å utdanne alt befal og alle offiserer.

Offisersutdanning

Offisersutdanningen er på bachelor- og mastergradsnivå, samt senere sjefskurs. Bachelorutdanningen gis i en kombinasjon av felles undervisning på tvers av forsvarsgrenene, samt gjennom spesialisering innen forsvarsgren og troppeart/tilsvarende. Høgskolen har også en ettårig offiserspåbygning for de som har bestått enkelte typer sivile bachelorutdanninger.

Mastergradsutdanningen gis i fellesskap for alle offiserer i Forsvaret. Dette studiet bygger videre på studentenes tidligere utdanning og profesjonelle erfaring. Mastergraden i militære studier er også tilgjengelig for sivilt ansatte i Forsvaret og for Politiet.     

Befalsutdanning

Forsvarets høgskole leverer den nivådannende utdanningen for alt befal i Forsvaret. Dette er en ny type befalsutdanning fra 2019. Den er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær erfaring fra førstegangstjeneste, eventuell tid som vervet, samt diverse kurs i forsvarsgrenene. Etter Befalsskolen består utdanningen av en rekke kurs gjennom hele yrkeskarrieren. I tillegg har Forsvarets høgskole en utdanning som kombinerer befalsutdanning med en bachelor i telematikk. 

Andre kurs og studier

Foruten akkrediterte studier og befalsutdanning, utvikler og gjennomfører Forsvarets høgskole kompetansehevende kurs for nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som gir kunnskap om norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk og nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap.
Publisert 29. mai 2015 15:20.. Sist oppdatert 22. november 2019 11:38.