Begrepsdefinisjoner

FHS’ primæroppgaver er å gjennomføre Stabs- og masterstudiet, samt å drive forskning og utvikling (FoU) innenfor kjerneområdene militærmaktens kontekst, fellesoperasjoner og militær virksomhetsstyring.

Med uttrykket militærmaktens kontekst menes faktorer som påvirker planleggingen og gjennomføringen av militære operasjoner, slik som erfaringer, doktriner, konsepter, organisasjoner og strukturer sett i en bred politisk og sosial kontekst. Viktige elementer er militær teori og historie, norsk og internasjonal politikk, teknologi, jus, etikk, militær erfaringshåndtering og genderperspektivet.

Kjerneområdet fellesoperasjoner har en klar fagmilitær profil, og forstås som selve planleggingen og gjennomføringen av militære operasjoner der to eller flere forsvarsgrener samvirker. Oppmerksomheten rettes blant annet mot betydningen og implikasjonene av aktuelle militærteoretiske perspektiver, militære doktriner, operasjonskonsepter og stabsmetodikk.

Med militær virksomhetsstyring menes å utforme og lede prosessen som omsetter tilgjengelige ressurser til et militært styrkepotensiale.

Publisert 5. oktober 2011 14:02..