nodefic-manual-felt-Kongonodefic-manual-felt-Kongohttp://forsvaret.no/media/PubImages/nodefic-manual-felt-Kongo.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7270På patrulje i Østre Kongo med MONUSCOs Force Intervention Brigade, mai 2015På patrulje i Østre Kongo med MONUSCOs Force Intervention Brigade, mai 2015

Beskyttelse av sivile

Den første veilederen for beskyttelse av sivile mot vold i FN-operasjoner ble lansert i juni. Bak står en NODEFIC-offiser og to FFI-forskere

I juni lanserte forskerne Alexander W. Beadle og Stian Kjeksrud ved FFI sammen med oberst Petter H. F. Lindqvist ved NODEFIC publikasjonen Protecting Civilians from Violence – A threat-based Approach to Protection of Civilians in UN Peace Operations. Den er en veileder i hvordan militære styrker kan beskytte sivile og har blitt møtt med stor interesse i FN. En lignende veileder for NATO-operasjoner ble produsert av FFI i 2014.

En av de viktigste oppgavene FN-styrker har, er å beskytte sivile. Det første mandatet som inkluderte beskyttelse fra fysiske trusler (Protection of Civilians (POC)), ble gitt til UNAMSIL i 1999, den fredsbevarende operasjonen i Sierra Leone. Av totalt 16 fredsoperasjoner under FN-flagg i dag, har 11 et mandat som inkluderer beskyttelse av sivile. For mange av disse er beskyttelse den høyest prioriterte oppgaven.

Hvordan beskytte sivile

Hvordan kan en militær styrke beskytte sivile? Og hvordan beskytte sivile uten at dette forårsaker flere drepte, enn om man ikke hadde grepet inn? Antall sivile drept i krig er lavere enn noen gang, likevel ser vi at sivile i økende grad har blitt strategiske angrepsmål i mange konfliktområder.

-Hensikten med publikasjonen vi har laget er å gi FN et verktøy for bedre å forstå hvorfor og hvordan sivile blir angrepet og hva militære styrker kan gjøre for å beskytte mot forskjellige typer trusler. Vi baserer oss på et sett av trusselscenarier som dekker alle typer vold sivile og FN-operasjoner kan tenkes å stå overfor. Resultatet er et kort produkt som er tilpasset militære planprosesser i FN. Det er ment å være et mest mulig  praktisk verktøy som kort beskriver hva man kan gjøre i forskjellige situasjoner, forteller Lindqvist.

Mangler verktøy for å kunne handle

I svake stater med liten evne til å ivareta egen sikkerhet, med fattigdom, korrupsjon og høy kriminalitet, og der automatvåpen florerer, settes i dag FN-styrker inn for å utføre oppgaver i en kompleks situasjon de færreste militære styrker har erfaring med å håndtere; De skal stabilisere, avskrekke, beskytte sivile og gjenopprette orden. Det er generelt for lite samtrening, ineffektiv kommando- og kontroll og mangel på utstyr.

Lindqvist beskriver en situasjon der styrkene har utfordringer med å forstå og beskrive truslene mot sivile;

-Talløse rapporter og beskrivelser ga oss mange detaljer, men ikke det vi trengte for å kunne sette inn konkrete tiltak mot en aktør. FN-operasjoner preges ofte av høy turnover, med stabsoffiserer fra opptil 50 nasjoner i et hovedkvarter. Det kreves samhandling mellom mange ledd, på tvers av komponenter i hovedkvarterene. Operasjonene krever enkle, men likevel presise arbeidsverktøy i form av felles begrepsbruk, samordning av prosesser og modeller som kan benyttes på flere nivåer i kommandokjeden. 

Nyansering av oppdragene viktig

- Vi trenger også planleggingsverktøy som gjør det mulig å omsette analysene til konkrete handlinger. I dag er det ofte sånn i en FN-operasjon at operasjonskonseptet gir styrkene et register av standard oppdrag som f eks patruljering, eskortering av konvoier, statisk beskyttelse av baser, leire etc. Men det er lite eller ingen nyansering av oppdragene i forhold til hvilke aktører man står overfor. Dermed blir det helt andre faktorer som avgjør hvilke oppdrag en infanteribataljon løser. Ofte er ideen at avskrekking gjennom nærvær kan anvendes i de fleste sammenhenger. Erfaringene viser at sånn er det ikke.

FN og NATO positive

De tre besøkte MONUSCO operasjonen i fjor for å undersøke hvordan FN forholdt seg til forskjellige typer trusler mot sivile. Mange av observasjonene fra dette arbeidet er inkludert i konseptet. I tillegg har konseptet blitt testet ut i flere av kursene ved NODEFIC det siste året. De har også hatt tett dialog med FNs hovedkvarter.

- Tilbakemeldingene vi har fått er positive, både fra brukerne på taktisk og operasjonelt nivå og i FN-hovedkvarteret i New York, der reformarbeidet rundt FN-fredsoperasjoner gjør dette prosjektet svært aktuelt, sier Stian Kjeksrud (FFI).

- Det er også stor interesse for arbeidet vårt i NATO, som nylig har utviklet en policy på beskyttelse av sivile, der hovedtrekkene i vårt konsept reflekteres. Tilnærmingen skal testes ut under øvelse Trident Jaguar 2017, sier Alexander Beadle, som har dialogen med NATO.

Mål: Utvikle manualer og treningsopplegg

Veien videre blir nå å komme med innspill til policy-dokumenter i FN etter hvert som de revideres, støtte utviklingen av en POC-manual, samt formidling og utvikling av treningsopplegg for ulike målgrupper. Dette krever mer ressurser enn det som er tilgjengelig nå, men NODEFIC og FFI arbeider for å få til et samarbeid med andre aktører i Norden og USA.

- NODEFIC vil videreutvikle sine egne kurs med "byggeklosser" fra POC-konseptet tilpasset målgruppene som vi har, sier oberst Kjell Pedersen, sjef ved NODEFIC.
- De andre nordiske kurssentrene for FN-operasjoner, er orientert om konseptet, og vi arbeider videre med de for å kunne implementere konseptet også i deres kurs.

I tillegg kan det være aktuelt å utvikle egne kurspakker til bruk i såkalt Pre-deployment training, eller kurspakker for andre treningssentra som f eks i Nairobi, eller Entebbe. De fleste av dagens operasjoner med POC-mandater er i Afrika, og stadig flere afrikanske land er tunge bidragsytere til FN-operasjoner.

Implementeringen skjer i tett dialog med ITS – Integrated Training Service i DPKO (Department of Peacekeeping Operations), som er FNs byrå for utvikling av treningsmoduler og programmer til personell og avdelinger som skal deployeres til FN-operasjoner.

​Spørsmål? Kontakt

Publisert 10. august 2016 00:00.. Sist oppdatert 18. januar 2017 11:01.