Direktiver for studentfunksjoner

Studiehåndboken omfatter direktiver for:
- Vakthavende student (VHS)
- Gruppeoberst (GOB)
- Vertsstudent (VS)

Direktiv for vakthavende student

Studenter ved FHS kan etter tur bli beordret som vakthavende student (VHS). Beordring bekjentgjøres normalt i emneheftene, og gjelder normalt for en uke. Ved reiser som innebærer overnatting utenfor Oslo, kan disse rutinene endres.

VHS er ansvarlig for:
 • Klargjøre UV-rom, orden, lufting og AV-anlegg. Lære seg bruken av anlegget uken før en går på, slik at en slipper unødige overraskelser. Dette gjelder også bruken av bærbar mikrofon til foredragsholder (ekstra batteri tilgjengelig).
 • Ta kontakt med emneansvarlig fredagen før eller evt. siste skoledag for å avklare spørsmål, foredrag eller andre momenter.
 • Koordiner med vertsstudent (VS) mht. presentasjon av foredragsholder. Legg inn alle foredrag på fellesmappa dagen før det skal holdes, om det er mulig. Dette for å sikre en god gjennomføring. Dette innebærer at VHS må ta kontakt med aktuelle personer og informer via e-post til kullet at foredraget er tilgjengelig, samt kopiere foredrag (støtteark), slik at det er mulig å ta egne notater. Husk stifting og hulling.
 • Avtal med foredragsholder om han/ hun ønsker varsling av 5 minutter og time slutt, eventuelt holder kontroll på dette selv.
 • Sørg for at det er vann og glass til foredragsholdere. Vannmugge og glass fås i kantinen.
 • Når generaler skal være tilstede eller holde foredrag ringes det i klokken i Kirkesalen med ett slag når de er på vei inn i salen. I tillegg kommanderes det: Reis opp!
 • Møteledelse ved alle spørsmålsrunder og debatter, eventuelt kan dette gjennomføres av VS etter nærmere avtale.

Dersom ikke annet er avtalt direkte med foredragsholderen på forhånd, er det VHS som leder spørsmålsrunder og debatter (jf. TJ 13-1, kap. 8 Møter). De som ønsker å stille spørsmål eller komme med kommentarer, signaliserer dette til VHS ved å rekke en hånd i været. VHS holder rede på rekkefølgen, og gir ordet til studentene. Ønskes tilleggsspørsmål eller replikk, signaliseres dette til VHS ved å rekke opp to fingre. Studentene reiser seg og snakker høyt og tydelig, slik at alle i salen kan følge med på ordvekslingen. Dersom VHS finner det hensiktsmessig, er det mikrofoner tilgjengelig til spørsmålsstillere.

Direktiv for gruppeoberst

Studentene ved stabsstudiet vil normalt bli inndelt i læringsgrupper. I læringsgruppene skal studentene velge én representant som gruppeoberst for hvert emne under stabsstudiet.

Gruppeoberst er ansvarlig for:

 • Påse at det blir holdt orden og ryddig på grupperom
 • Være kontaktpunkt for emneansvarlig og kullsjef
 • Støtte VHS ift distribusjon/innhenting av informasjon, herunder kontroll på og avmelding av gruppens personell
 • Ansvarlig ift igangsetting av gruppearbeider, samt eventuell fordeling av arbeid og fremlegging/presentasjon med mer.
 • Støtte emnerepresentanten ifm. emneutvalgsmøter, evaluering underveis og sluttevalueringen av emnet.

Blant gruppeoberstene utpekes det en emneansvarlig representant, som vil være kontaktpunkt opp mot emneansvarlig i de enkelte emner. Emneansvarlig representant utpekes av gruppeoberstene selv. Emneansvarlig representant møter i emneutvalgsmøtene.

Direktiv for vertsstudent

For hver foredragsholder på 1 stjerners nivå (tilsvarende) og høyere, oppnevnes en vertsstudent (VS) som har ansvaret for at foredragsholdere skal finne seg til rette. Vertsstudenten skal følge foredragsholderen under oppholdet ved skolen, og skal hjelpe til med alle praktiske gjøremål.

Studenter ved FHS vil etter tur bli beordret som VS av kullsjef, og påføres emnehefter/ukeprogram fra emneansvarlig.

Fagansvarlig har ansvaret for koordineringen av de faglige detaljene mellom skolen og foredragsholder. Det er således de praktiske forholdene rundt foredraget VS er ansvarlig for.

Forholdet til foredragsholdere

Kvaliteten på studiene ved FHS er helt avhengig av at skolen kan benytte gode foredragsholdere, og at disse finner seg til rette ved skolen. For å bidra til dette, er det fastsatt enkelte retningslinjer som skal følges når det gjelder forholdet til foredragsholder og opptreden under forelesningen.

”The Chatham House Rule”

FHS ønsker at foredragsholderne skal føle seg mest mulig fri til å uttrykke sine egne meninger fra skolens talerstol. For å kunne få til denne frie meningsutvekslingen, garanterer skolen at innholdet i foredrag og uttalelser under diskusjonene ikke blir referert eller omtalt utenfor skolen (den såkalte ”The Chatham House Rule”). Likeledes garanterer skolen at ikke foredragsholderne blir navngitt eller på annen måte identifisert overfor andre foredragsholdere ved skolen. The Chatham House Rule” lyder:

When a meeting or part of thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.

Dersom studentene ønsker å benytte opplysninger gitt under foredraget, skal dette avtales direkte med foredragsholder.


Ansvar

Vertsstudenten har ansvaret for at de ulike foredragsholderne finner seg til rette, og skal således støtte og hjelpe foredragsholderen. Dette innebærer:

 • holde kontakt med foredragsholderen før, under og etter gjennomføringen
 • møte foredragsholderen ved ankomsten til FHS
 • introdusere og takke foredragsholderen
 • formidle eventuelle foredragsnotater / bilder fra foredraget
 • informere vakthavende student om AV / tekniske behov
 • skrive takkeskriv

Kontakt med foredragsholder
 • VS skal, i god tid før foredraget skal avholdes, kontakte foredragsholder for å avklare oppmøtetid, møtested og ulike praktiske detaljer rundt foredraget.
 • VS bør også tidlig skaffe seg foredragsholderens CV, slik at introduksjonen kan forberedes. Kurssekretær/fagansvarlig kan bistå med dette.
 • VS bør i pauser kontakte foredragsholderen ved eventuelt behov for støtte/hjelp.
 • Ved avsluttet foredrag følger VS normalt foredragsholderen ut av skolebygningen.

Introduksjon og avtakking

Da det enkelte ganger vil være naturlig at emneansvarlig/temaansvarlig introduserer foredragsholder, må avtale om introduksjon gjøres med VS i forkant. På bakgrunn av CV skal VS etter avtale, ved åpningen av foredraget, presentere foredragsholderen. 

Det bør være en kort introduksjon hvor de 3–4 viktigste momentene fra vedkommendes CV nevnes. Ved introduksjonen bør VS også gi informasjon om gjennomføring av foredraget, spørsmålsrunde, sikkerhetsgradering mv. Dette må også i god tid avklares med ukehavende student, som leder spørsmålsrunder og diskusjoner. 

Avtakking skjer ved avslutning av foredraget eller spørsmålsrunden, og bør inneholde en kort poengtering av noen viktige forhold som er tatt opp under foredraget, samt en formell takk og eventuelt gave. Eventuell gave avklares med emneansvarlig og klareres av studieadministrasjonen ved SO i forkant.

Publisert 18. juni 2014 14:04..