Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved FHS bidrar til å gi Forsvaret, forsvarssektoren og samfunnet for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål.

​​​

Forskningsresultatene skal danne underlag for beslutninger om utviklingen i forsvarssektoren og bidra til at Forsvaret får den nødvendige og kunnskapsbaserte kompetansen som kreves i fremtiden. Forskningen skal også understøtte og bidra til høy kvalitet på utdanningen som tilbys.

FHS gjennomfører forskning og utvikling (FoU) innenfor følgende forsvarsrelaterte fagfelt:

 Forskningsområder

 

 

Asiatiske sikkerhetsstudierAsiatiske sikkerhetsstudier <p class="forsvaretElement-p">Kinas og Indias vekst fører til en maktforskyvning mot Asia. <a href="/ifs/Forskning/Asiatiske-sikkerhetsstudier">Senter for asiatiske sikkerhetsstudier</a> analyserer denne utviklingen og mulige konsekvenser for Norge og Europa. Tema innenfor fagfeltet er: </p><p><ul class="forsvaretElement-p"><li>asiatisk energisikkerhet, <br></li><li>asiatisk sjømakt, <br></li><li>militær utvikling i Asia, <br></li><li>geopolitiske utviklingstrekk. <br></li></ul></p><p class="forsvaretElement-p">Senteret er tilknyttet avdeling Institutt for forsvarsstudier (IFS).<br></p>
Norsk og europeisk sikkerhetNorsk og europeisk sikkerhet <p><a href="/ifs/Forskning/Norsk-og-europeisk-sikkerhet">Senter for norsk og europeisk sikkerhet</a> analyserer forhold som påvirker Norges sikkerhet og norske interesser. Tema innenfor dette fagfeltet er: NATO, Russland, Nordområdene og Nord-Europa. Senteret er tilknyttet avdeling Institutt for forsvarsstudier (IFS).</p>
Sivil-militære relasjonerSivil-militære relasjoner <p>Tema innenfor dette fagfeltet er: Atomvåpen, militær historie og teori, militærsosiologi, militære operasjoner, forsvarsomstilling. <a href="/ifs/Forskning/Sivil-militaere-relasjoner">Senter for sivil-militære relasjoner</a> er tilknyttet avdeling IFS.</p>
Transatlantiske studierTransatlantiske studier <p>Tema innenfor dette fagfeltet er: </p><p><ul class="forsvaretElement-p"><li>USAs stormaktspolitikk og global strategi, <br></li><li>USAs militærmakt, <br></li><li>USAs NATO-politikk. <br></li></ul></p><p><a href="/ifs/Forskning/Transatlantiske-studier">Senter for transatlantiske studier</a> er tilknyttet avdeling Institutt for forsvarsstudier (IFS).​</p>
Militær strategi og operasjonerMilitær strategi og operasjoner <h2>Militær strategi</h2><p>Militær strategi handler om hvordan militærmakten utleder militærstrategiske mål av politiske ambisjoner og målsetninger. Fagområdet militær strategi er kritiske og systematiske studier av hvordan militærmakt brukes politisk, og hvordan militærmakten selv opererer innefor gitte rammer.</p><p>Sentrale tema innenfor fagområdet:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Militærteori og doktrine: Kritisk og systematisk refkleksjon rundt krigens natur og karakter. Sammenknytning av teori og erfaring i militære doktriner.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær jus: De folkerettslige og nasjonale regler som regulerer bruk av militærmakt i fred, krise og krig, i inn- og utland.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær etikk: Almenne og normative moralfilosofiske betraktninger om legitim bruk av militærmakt.</span><br></li></ul><h2>Militære operasjoner</h2><p>Militære operasjoner omfatter kunnskaper og ferdigheter om militære styrkers rolle og anvendelse. Fagområdet legger hovedvekt på militære fellesoperasjoner, hvor ulike deler av militærmakten spiller sammen, herunder samspillet med nasjonale, internasjonale (FN og NATO) og ikke-statlige aktører.</p><p>Sentrale tema innenfor dette fagområdet:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​P</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">lanlegging og gjennomføring av militære fellesoperasjoner: Anvendelse av nasjonale og internasjonale prosedyrer og prosesser for ledelse, planlegging og gjennomføring av militære fellesoperasjoner.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militære styrker og komponenter: Anvendelse av land-, sjø-, luft-, spesial- og logistikkstyrker i militære fellesoperasjoner.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Operasjonelle fellesfunksjoner</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kulturforståelse og gender i militære operasjoner</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">FN-operasjoner: Anvendelse av prosed</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">yrer og prosesser for ledelse, planlegging og gjennomføring av FN-operasjoner (militære).</span><br></li></ul><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Militær strategi og operasjoner</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> er tilknyttet avdelingen Forsvarets stabsskole (FSTS).</span>​</p>
Militær ledelse og styringMilitær ledelse og styring <h2>​Militær ledelse</h2><p>Militær ledelse omhandler utvikling og formidling av teorier, modeller og metoder for militær operativ ledelse, ledelseskultur- og identitet.</p><p>Sentrale tema inne fagområdet:</p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Operativ ledelse: Teorier, modeller og lederutviklingsmetoder for effektiv operativ ledelse og beslutningstaking.</span><br></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær ledelseskultur- og identitet: Teorier, modeller og metoder for økt kunnskap om Forsvarets profesjonsidentiet og organisasjonskultur.</span><br></li></ul><h2>Militær ressursstyring</h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær ressursstyring omhandler faglige og pedagogiske modeller og teorier for ressurssrtyring i Forsvarssektoren.</span></p><h2>Militær pedagogikk og metode</h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær pedagogik og metode omhandler strategier, modeller og metoder for militær opplæring og problemløsning, herunder militærpedagogikk og stabsmetodikk.</span></p><h2>Militærpsykologi</h2><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militærpsykologi omfatter anvendelsen av psykologisk fagkompetanse i en militær kontekst, med vekt på seleksjon til tjeneste og utdanning, og psykologiske tester.</span></p><p><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Militær ledelse og styring er tilknyttet avdelingen Forsvarets stabsskole (FSTS).</span></p>
Militær trenings- ferdighets- og prestasjonsutviklingMilitær trenings- ferdighets- og prestasjonsutvikling <p>- Tema innenfor dette fagfeltet er<em>:</em> Trening, prestasjon, kultur. Fagområdet er tilknyttet seksjon for militær idrett og trening ved avdeling for militær ledelse og styring på Forsvarets stabskole.<br></p><p>​</p>

Publisert 23. april 2014 09:14.. Sist oppdatert 18. september 2018 17:19.