Bruk av data fra Forsvaret i forskning

Ønsker du å forske på Forsvaret? Forskere og studenter må sende søknad til Forsvarets høgskole om bruk av alle typer personopplysninger.

Forsvaret besitter data som kan være nyttige i forskningsprosjekter. For å sikre at behandlingen av personopplysninger blir vurdert og forsvarlig ivaretatt, behandles alle søknader ved Forsvarets høgskole (FHS).

Søknadene behandles av en nemnd med relevant kompetanse innen jus, etikk, forskning, behandling av personopplysninger og militær virksomhet. 

Nemnda tar stilling til søknader om bruk av blant annet denne typen data:

 • Intervjuer
 • Spørreundersøkelser
 • Bruk av Forvarets registerdata, som for eksempel sesjonsdata

Hvis du vurderer å bruke data fra Forsvaret i din forskning, må du sende søknad til Forsvarets høgskole. 

Bruk eget søknadsskjema og vær ute i god tid! (Søknadsskjemaet laster du ned i høyre marg).

Hvem må søke og om hva?


Hvis du som student eller forsker vil hente ut registeropplysninger fra Forsvarets databaser eller lage egne opplegg for å hente inn data, må du søke.
 Reglene omfatter alle som forsker på Forsvaret – også studenter og forskere tilknyttet Forsvarets egne forsknings- og utdanningsmiljøer.
 Reglene omfatter de fleste typer data.
 
Unntak: Person- og helseopplysninger fra Forsvarets helseregister (FHR). Søknad om å bruke denne typen opplysninger skal sendes til og behandles av Forsvarets sanitet (FSAN). Les mer på forsvaretshelseregister.no. Der finner du reglene for bruk av Forsvarets data.

Reglene er samlet i «Bestemmelse om utlevering av personopplysninger fra registerdata til forskning og søknad om gjennomføring av spørreundersøkelser i Forsvaret». Noe av innholdet er gjengitt nedenfor, men hvis du vil sende inn en søknad, anbefaler vi at du leser nøye gjennom hele bestemmelsen. 

NB! Forsvaret stiller strenge krav hvis forskningen din krever dispensasjon fra taushetsplikten. Da er det tilleggskrav til søknaden, og dermed særlig viktig å sette seg godt inn i regelverket. 

GENERELLE KRAV TIL SØKNADEN OG SØKEREN

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger om forskningen som personopplysningene skal brukes til:

1.       Hvem som er forskningsansvarlig og prosjektleder.
Forskningsansvarlig: Institusjon eller annen juridisk eller fysisk person som har det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet. Er du student, kan det være din veileder.

Prosjektleder: Forskeren eller studenten med ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet.

2.       En kort prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen gjør rede for prosjektets hensikt, målsetting, forskningsetisk vurdering, tidsramme, forskningsmetoder, prosjektets innhold, omfang, dataregistrering, informasjonsgivning, endringshåndtering samt om resultatene skal publiseres, eventuelt i hvilken form.

3.       Det rettslige grunnlaget for gjennomføringen av forskningsprosjektet.
Mange forskningsprosjekter vil kreve et rettsgrunnlag for gjennomføring, blant annet ved:

 • Behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsloven.
 • Innsyn i registrerte opplysninger.

Søkeren skal vurdere og begrunne rettsgrunnlaget.  

4.       Personvern. Om prosjektet er meldt til:

Personvernombudet ved institusjonen eller ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskning (REK) og/eller til Datatilsynet.Legg ved kopier av alle godkjenninger til søknaden.

Ved søknad om tilgang til registerdata må søkeren i tillegg opplyse om hvilke(t) register det ønskes tilgang til.

5.       Variabler. Legg ved en kopi av variabelliste.

6.       Registerkoblinger. Oppgi hvilke koblinger som skal gjøres til andre registre.

Krav til søkeren

For å gi ut opplysninger stiller Forsvaret følgende generelle krav til søkeren:

 1. Tilgang. Informasjon om hvem som skal ha tilgang til opplysningene som blir gitt ut.
 2. Innsamlingsmetode. Informasjon om hvordan dataene skal hentes ut, herunder om forskningsansvarlig skal ha adgang til å henvende seg direkte eller innhente flere opplysninger.
 3. Registerkobling. Ved bruk av registerdata som innebefatter kobling mot flere register, skal søkeren ha inngått og vise til avtaler med Statistisk sentralbyrå (SSB), som skal foreta kobling og avidentifisere informasjon før overlevering.
 4. Vilkår for oppbevaring og bruk.
 5. Adgang. Informasjon om hvilke data Forsvaret konkret skal gi adgang til. Forsvaret skal ikke gi adgang til annet enn det som er nødvendig for å utføre forskningsprosjektet i henhold til tillatelsen.
 6. Når prosjektet er ferdig. Tilbakelevering eller tilintetgjøring av data ved avslutning av prosjektet.
 7. Overholde lover og regler. At forskningsansvarlig og prosjektleder er ansvarlig for at informasjonen behandles i tråd med relevante lover, forskrifter og regler, samt Forsvarets krav.

Etter at prosjektet er ferdig

Forsvaret krever at alle personopplysninger som er utlevert skal slettes etter bruk. Prosjektleder er ansvarlig for å sende sluttmelding med kopi av sluttproduktene til Forsvarets høgskole.

Kontakt og innsendelse av søknad

Hvis du har spørsmål til søknaden din eller til søknadsprosessen, kan du kontakte seniorrådgiver Borghild Boye, bboye@mil.no, telefon: 2309 5755

Søknad sendes til: datautlevering@fhs.mil.no

Last ned skjema for å søke om bruk av Forsvarets registerdata.

Søknad om bruk av helseopplysninger

Kontakt Forsvarets helseregister (FHR): forsvaretshelseregister.no

Publisert 22. november 2016 12:33.. Sist oppdatert 15. mai 2018 13:29.