Bøker fra Forsvarets stabsskole

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Her presenteres bøker skrevet av ansatte ved Forsvarets stabsskole.​​

 

 

 

Bøker utgitt i 2017Bøker utgitt i 2017<h2 class="forsvaretElement-H2">Kompetanseforvaltning i Forsvaret </h2><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/Kompetanseforvaltning%20i%20Forsvaret%20forside.jpg" alt="" style="width:270px;height:151px;" /></span></span>Har Forsvaret riktige kunnskaper, ferdigheter, holdninger og verdier – eller kompetanse, til å klare seg på en moderne slagmark? Denne boka diskuterer måten det norske forsvaret forbereder seg til krig på. </p><p>Kompetanseforvaltning i Forsvaret<br> Tormod Heier (red.), <a href="http://www.fagbokforlaget.no/Kompetanseforvaltning-i-Forsvaret/I9788245021172">Fagbokforlaget</a>, 2017<br> ISBN: 978-82-450-2117-2, 250 s.</p><p><em>Kompetanseforvaltning i Forsvaret</em> plasserer seg i forskningsfeltet «reformer i offentlig sektor». Det norske forsvaret er godt kjent med slike reformer, blant annet gjennom store omstillinger på 1990- og 2000-tallet. Sammenlignet med resten av Europa har derfor Norge en liten, men relativt god forsvarsevne. Men «god forsvarsevne» er mer enn reformer og soldater klare til kamp. Reformene gjør også at militære avdelinger blir stadig dyrere, og færre i antall. Dermed blir styrkene først og fremst kompetanseorganisasjoner, ikke kamporganisasjoner. Milliardinvesteringer i avanserte jagerfly, ubåter og stridsvogner gjør ikke Norge tryggere, med mindre mannskapene som skal betjene dem også lærer gjennom langsiktig og systematisk kompetanseforvaltning. <br></p>
Bøker utgitt i 2016Bøker utgitt i 2016<p><strong>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/dronerOmslag.jpg" alt="" style="width:155px;height:219px;" /></span></span></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><strong>​​Når dronene våkner – autonome våpensystemer og robotisering av krig</strong> (Gjert Lage Dyndal, Sigrid Redse Johansen og Tor Arne S. Berntsen, red.) Cappelen Damm Akademisk, 2016.<br></span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br>Droner og ubema</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">nnede våpensystemer gjør at krig kan føres på andre siden av jordkloden gjennom fjernstyring. Hva om disse våpnene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men selv blir i stand til å fatte beslutninger over liv og død? Boken Når dronene våkner tar for seg denne problemstillingen og ser på de militære, politiske, etiske og juridiske utfordringene som følger av dette. Vil mer autonome våpensystemer føre til en de-humanisering av krig, eller vil denne teknologien snarere gi økt presisjon og situasjonsforståelse i krise og krigssituasjoner? Kan maskiner erstatte mennesker i krig?​<br><br></span></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Militarerfellesop_OMSLAG.jpg" alt="" style="width:155px;" /></span></span>Militære fellesoperasjoner – en innføring </strong>(Morten Andersen og Geir Ødegaard, red.) Abstrakt forlag. 2016<br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br>Evnen til å planlegge, le</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">de og gjennomføre militære fellesoperasjoner er kjernen i det militære faget og i all militær virksomhet. Denne boken gir en innføring i hva en militær fellesoperasjon er, de viktigste begrepene man må ha oversikt over, og hvilke faktorer man må ha politisk forståelse for hvis man skal lykkes med en slik operasjon. Blant temaene som presenteres og drøftes i boken er politiske perspektiver på bruk av militærmakt, rettslige rammebetingelser, de ulike styrkenes egenart, militære roller og funksjoner, ledelse, og hvordan militære operasjoner planlegges og gjennomføres nasjonalt og i rammen av NATO.​</span></p><p class="forsvaretElement-p"><strong>Forsvaret - et kritisk blikk fra innsiden</strong> (Harald Høiback)<br>Cappelen Damm. 2016<br></p><p><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/media/PubImages/forsvaret-kritisk%20blikk%20forside.jpg" alt="" style="width:155px;height:220px;" /></span></span>Hva skal vi egentlig med Forsvaret? Hvordan ser det ut på innsiden? Hva er bra? Hva er mindre bra? Og hva er helt håpløst? Høgskolens egen Harald Høiback gir sitt svar i ny bok.<br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Bøker utgitt i 2015Bøker utgitt i 2015<p><strong><span><span class="image-with-caption">​​<img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/norge_russland.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Norge og Russland: Sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene</strong>​ (Tormod Heier og Anders Kjølberg, red.). Universitetsforlaget, 2015​​​​</p><p>Fremveksten av et mer selvbevisst Russland - med tydeligere stormaktsambisjoner og et mer potent forsvar - har aktualisert sikkerhetsutfordringene i nord. Dette påvirker også det norske handlingsrommet, politisk og militært. Denne antologien analyserer de nye forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene. Med ulike innfallsvinkler diskuteres hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ressurser norske myndigheter kan spille på, og hvilke utfordringer politikere og militære møter når potensielle kriser i nord må løses.​ ​<br><br></p><p><strong>​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/ped_for_det_uforutsette.jpg" alt="" style="width:150px;height:212px;" /></span></span>Pedagogikk for det uforutsette</strong>​ (Glenn Egil Torgersen, red.). Fagbokforlaget, 2015<br></p><p>​Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? Pedagogikk for det uforutsette introduserer ny pedagogisk tenkning for å møte uforutsette hendelser. Et av formålene er å unngå eller redusere virkningene av alvorlige hendelser som inntreffer overraskende. I andre sammenhenger, som i undervisning, kan uforutsette hendelser utnyttes til læring og åpne for produktive øyeblikk. For å oppnå dette utfordrer forfatterne tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. ​<br></p>
Bøker utgitt i 2014Bøker utgitt i 2014<p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;"><strong>​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/krigsskunsten.jpg" alt="" style="width:160px;" /></span></span>Krigskunstens historie: fra 1500 til i dag.</strong> (Harald Høiback). Cappelen Damm, 2014</span></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;"><br>​<br>Krigskunstens historie beskriver hvordan krigføring har utviklet seg fra kruttet tas i bruk på midten av 1400-tallet, fram til de høyteknologiske krigene i vår egen tid. I løpet av disse århundrene har prinsippene for krigføring, og finansiering av krig og militær tenkning endret seg radikalt. Samtidig viser forfatteren hvordan teknologi, politikk og samfunnsliv har preget måten krig er blitt ført på, og ikke minst hvordan mennesker til ulike tider har tenkt og følt om krig.</span>​</p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​</span></span></p><p style="margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:1rem;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span class="image-with-caption" style="display:block;max-width:50%;float:right;margin:0px 0px 20px 20px;"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/1.vkrig.jpg" alt="" style="width:150px;display:block;margin:5px;" /></span></span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><strong>Første verdenskrig: ope</strong><strong>rasjoner, myter og innflytelse.</strong></span></span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"> (Harald Høiback og Palle Ydstebø, red.). Abstrakt forlag, 2014</span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">Første verdenskrig var banebrytende i mange sammenhenger, også militært. Faktorer som har preget krigføringen siden, som luftmakt, moderne landkrig, ubåtkrigføring, propaganda og gasskrigføring, ble for alvor introdusert under denne krigen. Denne boka belyser viktige hendelser og sentrale utviklingstrekk under første verdenskrig, og trekker tråder fram til vår egen tid. <br></span><a href="http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/FHS:default_scope:BIBSYS_ILS143271385" style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Finn boken i biblioteket​​​</a></p><p><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​</span></strong></p><p><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"></span></strong><strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/norge_intops.jpg" alt="" style="width:156px;" />​<strong style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><br></span></strong></span></span>Norge i internasjonale operasjoner: militærmakt mellom idealer og realpolitikk </span></strong><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">(Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten Rønnfeldt, red.) Universitetsforlaget, 2014</span></p><p><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Etter den kalde krigen har norsk maktbruk og norske styrker endret karakter. Fra å være passive fredsbevarere, har norske soldater deltatt aktivt i kriger og konflikter utover 2000-tallet. Denne boken forsøker å svare på hva som kan forklare denne endringen i norsk militær maktbruk de siste 20 årene. Hvordan har dette endret det norske forsvaret? Hvilke lærdommer har vi gjort oss, og hvordan påvirker engasjementet internasjonalt vårt hjemlige forsvar?<br><br></span></p><p><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Gender_forsvaret.jpg" alt="" style="width:155px;" /></span></span>Gender i Forsvaret: Fra teori til praksis</span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"> (Anita Schjølset<span style="color:#1c1c1c;">, red.). Abstrakt forlag, 2014</span><br>​<br>Boken gir en bred introduksjon til gender og militærmakt. Gender handler om betydningen av det sosiale kjønn i krig og konflikt - utfordringer som norske militære styrker har møtt på i alle konflikter de har deltatt i de siste årene. <em>Gender i Forsvaret</em> er en innføringsbok, men også en praktisk håndbok for å implementere et genderperspektiv i operasjonsplanlegging, stabsarbeid og utdanning av militære styrker.</span>​<br></p>
Bøker utgitt i 2013Bøker utgitt i 2013 <p><strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/mellom_fred_og_krig.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Mellom fred og krig: Norsk militær krisehåndtering</span></strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"> (Tormod Heier og Anders Kjølberg, red.). Universitetsforlaget, 2013<br>​<br>Militære styrker er et av statens viktigste, men også mest risikable virkemidler i sikkerhetspolitiske kriser. Slike kriser er ofte svært komplekse med både sivile og militære utfordringer og ansvarsforhold. Boken <em>Mellom fred og krig – Norsk militær krisehåndtering </em>tar for seg Forsvarets rolle i krisehåndtering. Den ser på kryssende sektor og profesjonsinteresser og spenningsfeltet mellom fred og krig i nasjonal krisehåndtering.</span></p><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​<strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/strategisk_sukse.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>​Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan</span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"> (Ola Bøe-Hansen, Tormod Heier og Janne Haaland Matlary, red.). Universitetsforlaget, 2013<br><br>Norsk militærmakt har i løpet av 2000-tallet blitt et etterspurt maktinstrument i internasjonal politikk. Denne boken spør hvilke strategisk tenkning som lå til grunn for norsk deltakelse i operasjonene i Libya og Afghanistan.  Er norske myndigheter bevisste på hva de ønsker å oppnå og hva det krever når de tar i bruk militære styrker utenlands?  Var deltakelsen i Libya og Afghanistan en <em>strategisk suksess?</em></span><br></span></p><p><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span lang="EN-US" style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​<br>​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/understanding-military-doctrine.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Understanding Military Doctrine: A Multidiciplinary Approach</span></strong><span lang="EN-US" style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;"> (Harald Høiback). </span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Taylor & Francis, 2013<br><br>Militære doktriner handler om hvordan militære styrker mener at de selv bør tenke og handle for å vinne krigen. Boken<em> </em>forsøker å gjøre det tittelen tilsier: Å hjelpe leseren til å forstå hva militære doktriner er, hvilke styrker og svakheter de har, og hvordan de best kan brukes. Forfatteren bruker historie, filosofi og statsvitenskap til å gi et bilde av hvordan militære doktriner kan brukes som et redskap til kommando, endring og utdanning i militære organisasjoner.</span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><br></span></p><p><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;background:none 0% 0% repeat scroll white;"><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Manual_krig.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Manual i krigens folkerett </span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;border:1pt none windowtext;padding:0cm;">(Camilla Guldahl Cooper og Lars Morten Bjørkholt).​ Forsvaret, 2013<br>​​<br>Manual i krigens folkerett er en praktisk veiledning for militære styrker til bruk ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner på taktisk og operasjonelt nivå. Boken er pedagogisk lagt opp gjennom å samle de mest aktuelle reglene i krigens folkerett og forklare hva disse innebærer. </span><br><br></p>
Bøker utgitt i 2012Bøker utgitt i 2012 <p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/krigens_vitenskap.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>​Krigens vitenskap: en innføring i militærteori </span></strong><span>(Harald Høiback og Palle Ydstebø, red.). Abstrakt forlag, 2012</span><em><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><br>​<br>Krigens vitenskap </span></em><span>tar for seg det vitenskapelige grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet, og hvordan strategi og militærteori omsettes til praktisk handling. I boken analyseres moderne militærteori langs historiske linjer – på politisk, operasjonelt og taktisk nivå. Hovedtrekkene i militære operasjoner til lands, vanns og i luften, samt såkalte cyberoperasjoner og ikke-statlig krigføring beskrives.</span></p> <p>​<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​Innblikk i fellesoperasjoner: synergi gjennom felles innsats</span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"> (Eldar Berli, red.). Forsvarets stabsskoles skriftserie, 2012<br>​<br>Boken skal gi leseren innsikt i de forhold som utgjør militære fellesoperasjoner. Den tar for seg de ulike komponentene land, sjø, luft- og spesialstyrker; ulike funksjoner som kommando og kontroll, etterretning, logistikk, cyberoperasjoner, strategisk kommunikasjon, operasjonelle rett m.m. En viktig del av boken omhandler ledelse, planlegging og gjennomføring av fellesoperasjoner, med vekt på stabsprosesser i et hovedkvarter.​</span></p><p><br></p>
Bøker utgitt i 2011Bøker utgitt i 2011 <p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/militaerstrategi_paa_norsk.jpg" alt="" style="width:150px;height:225px;" />​</span></span>​Militærstrategi på norsk: en innføring </span></strong><span>(Håkan Edström og Palle Ydstebø, red.). Abstrakt forlag, 2011<br><br>Denne boken handler om grensesnittet mellom politikk og bruken av militære styrke. Forfatterne argumenterer for at det er i dette grensesnittet man finner strategien, og leseren blir gitt en innføring i militærstrategiens rolle, med vekt på norske forhold. Boken belyser særtrekk ved norsk militærstrategi i NATO og FN-operasjoner Norge har deltatt i med militære styrker.</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">​</span></span></p><p class="MsoNoSpacing"><span><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"></span><strong style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/nyttland_nyttforsvar.jpg" alt="" style="width:150px;height:226px;" />​<strong><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;"><span class="image-with-caption" style="display:inline !important;"><span class="caption" style="display:inline !important;">​</span></span></span></strong></span></span>​Nytt landskap – nytt forsvar: norsk militærmakt, 1990 – 2010 </span></strong><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;">(Tormod Heier, red.). Abstrakt forlag, 2011</span><br style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;line-height:26px;"><br>Få, om noen, offentlige institusjoner har gjennomgått så store endringer på så kort tid som Forsvaret de siste tiårene. <em><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Nytt landskap: nytt forsvar</span></em> tar for seg denne endringen, fra et massemobiliseringsforsvar på slutten av den kalde krigen, til et moderne og profesjonalisert forsvar rundt 20 år etter. Boken setter fokus på hvilke sikkerhetspolitiske, økonomiske og samfunnsmessige trender som kan forklare endringen, og hvordan disse endringene har kommet til uttrykk i dagens Forsvar.</span></span></p>
Bøker utgitt i 2010 eller tidligereBøker utgitt i 2010 eller tidligere<p class="MsoNoSpacing">​<strong>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/uniformitet_mangfold_250.jpg" alt="" style="width:150px;height:226px;" /></span></span><span style="border:1pt none windowtext;padding:0cm;">Uniformitet eller mangfold? </span></strong>(Håkan Edström, Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, red.). Abstrakt forlag, 2010<span>​</span></p><p class="MsoNoSpacing"><span>Militære styrker bærer uniform som symbol på felles forståelse, tenkesett, referanserammer, begrepsapparat og profesjonskultur. Samtidig stiller et moderne samfunn krav om mangfold som en styrke og berikelse, også av sine militære styrker. Denne boken handler om hvordan det norske forsvaret bør </span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">balansere uniformitet og mangfold?<br><br><br></span></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Krigerkultur%20i%20en%20fredsnasjon.jpg" alt="" style="width:150px;" /></span></span>Krigerkultur i en fredsnasjon</strong> (Håkan Edström, Janne Haaland Matlary og Nils Terje Lunde, red.). Abstrakt forlag, 2009<br><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"><br>Denne boken tar for</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;"> seg spenningen mellom et forsvar som blir stadig mer profesjonalisert og hvor direkte erfaring med krig har utviklet en krigerkultur, og et samfunn preget av et selvbilde som en fredsnasjon. Hva baseres denne kulturen på og hvilken profesjonskultur har utviklet seg? Hvilket ansvar har politikere og samfunnet for hvordan den militære profesjonen utvikler seg? Dette er noen av spørsmåleneKrigerkultur i en fredsnasjon gir leseren et innblikk i.​<br><br></span></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Jus-og-militaermakt_hd_image.jpg" alt="" style="width:150px;height:222px;" /></span></span>Jus og militærmakt </strong>(Sigrid Redse Johansen og Jacob Thomas Staib). Gyldendal akademisk, 2009</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p>Dette er en innføringsbok i militær jus, og brukes som lærebok i utdanning av vernepliktige soldater i Forsvaret. Boken forutsetter ingen juridiske forkunnskaper og egner seg for alle som ønsker en generell innføring i jus og folkerett. Boken redegjør for norske og internasjonale regler for væpnede styrker i krig og fred, og tar for seg tema som suverenitetshevdelse, deltakelse i internasjonale operasjoner, forholdet mellom politi og forsvar og mellom Forsvaret og politiske myndigheter.</p><p><br></p><p><strong>​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/Etikk-og-militaermakt_hd_image.jpg" alt="" style="width:150px;height:222px;" /></span></span>Etikk og militærmakt </strong>(Nils Terje Lunde og Janne Haaland Matlary, red.). Gyldendal akademisk, 2009</p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p>Etikk og militærmakt er en innføringsbok som brukes i den studiepoenggivende etikkopplæringen av vernepliktige soldater i Forsvaret. Den tar for seg sentrale spørsmål innen forholdet mellom etikk og militærmakt – Hvilke etiske verdier og normer avgjør bruk av militærmakt? Hva betyr det å være soldat i dagens forsvar til forskjell fra under den kalde krigen? Boken kan leses av alle som er interessert i etikk og militærmakt.​<br><br></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:5px;padding:0px;border:0px;outline:0px;font-size:12px;vertical-align:baseline;line-height:1.5em;color:#0f0f0f;font-family:arial, 'helvetica neue', helvetica, geneva, sans-serif;background:#ffffff;"></p><p><strong><span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/history_air_warfare.jpg" alt="" style="width:150px;height:225px;" /></span></span>A history of air warfare</strong> (John Andreas Olsen, red.). Potomac books, 2009<br></p><p>This title clarifies air power's role in modern warfare. It explores its involvement in operations other than war and low-intensity campaigns. It affords an overall global perspective because of its internationally diverse contributors. This one-volume anthology provides a comprehensive and objective analysis of the part air power has played in military engagements over the past century.​<br>​​​​​</p><p><br></p><p><strong>​​<span><span class="image-with-caption"><img class="image" src="/hogskolene/ForsvaretDocuments/johnwarden.jpg" alt="" style="width:150px;height:213px;" /></span></span>John Warden and the renaissance of American air power</strong> (John Andreas Olsen). Potomac books, 2007<br></p><p>Andreas Olsen has written an insightful, compelling biography of retired U.S. Air Force colonel John A. Warden III, the brilliant but controversial air warfare theorist and architect of Operation Desert Storm’s air campaign. Warden’s radical ideas about air power’s purposes and applications, promulgated at the expense of his own career, sparked the ongoing revolution in military affairs.​</p><span><br></span>

Publisert 29. mai 2015 15:53.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.