Hva er militærmakt

Militærmaktens hva og hvorfor

“Med lov skal land bygges” het det i den gamle Frostatingsloven. Den gjeldende grunnregelen for samfunnsutviklingen er at endringer skal skje ved hjelp av demokratisk valgte lovgiveres beslutninger. Militærmaktens hensikt er å sette makt bak dette prinsippet. Samfunnet holder seg altså primært med militære midler for å sikre at eneste vei til politisk makt går via stemmesedler og lovlige valg, uten ytre innblanding.

Militærmakt brukes videre normalt som forsvar mot ytre trusler, mens intern sikkerhet normalt er justissektorens ansvar. Militærmakt eksisterer følgelig for å ivareta staters eksistens og staters interesser, altså sikkerhetspolitiske målsettinger. I vår tid kan det være vanskelig å trekke et skarpt skille mellom nasjonal og internasjonal sikkerhet. Forsvar av norske interesser starter ikke ved grensen.

Militærmakt består av tre elementer: 
 • Sensorer og andre informasjonsinnsamlere
 • Innsatsmidler, som våpen, transport og kommunikasjonsutstyr; og ikke minst 
 • Beslutningsfattere. 

Det er disse tre til sammen som gjør militærmakt til et sikkerhetspolitisk virkemiddel som kan brukes til å løse en rekke ulike oppgaver og for å oppnå politiske målsettinger.

Rent praktisk løser norsk militærmakt følgende oppgaver på samfunnets vegne (Jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid):

 1. Utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet
 2. Forsvare Norge og allierte mot alvorlige trusler, anslag og angrep, innenfor rammen av NATOs kollektive forsvar
 3. Avverge og håndtere episoder og sikkerhetspolitiske kriser med nasjonale ressurser, herunder legge til rette for alliert engasjement om nødvendig
 4. Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom tidsmessig overvåkning og etterretning
 5. Hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter
 6. Ivareta myndighetsutøvelse på avgrensede områder
 7. Delta i flernasjonal krisehåndtering, herunder fredsstøttende operasjoner
 8. Bidra til internasjonalt samarbeid på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området
 9. Bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver.

For mer detaljert informasjon om Forsvarets kapabiliteter og organisasjon, se

Fakta om ForsvaretPublisert 25. juni 2012 15:07..