Kvalitetssikring

Master i militære studier (stabs- og masterstudiet) kvalitetssikres i henhold til de krav som følger av lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 § 1-6.og tilhørende forskrifter.

Prosedyrene for kvalitetssikring er fastsatt i gjeldende kvalitetshåndbok.

Studentene deltar i kvalitetssikringsarbeidet gjennom løpende evaluering av studietilbudet, samt deltakelse i fora for undervisningsledelse og kvalitetssikring av utdanningen (jf. studentorganer).

Det gis en samlet tilbakemelding, både muntlig og skriftlig, fra studentene på 1. og 2. studieår ved studieårets slutt.

Studieplangruppen (SPG) er dekanens konsultative organ og den sentrale kvalitetsnemnda for alle de akkrediterte studiene ved FHS. SPG ledes av dekan, og består forøvrig av emneansvarlige, faglig leder studieadministrasjonen, kullsjef, tre studentrepresentanter (to studenter fra 1. studieår og én student fra 2. studieår), SSO/ FSTS, og én representant for krigsskolene. Kvalitetsleder er sekretær. SPG møtes én til to ganger i semesteret, og utover dette etter behov. Dekan og SPG arbeider på et helt selvstendig grunnlag når det gjelder faglig innhold, men forholder seg til føringer fra sjef FHS når det gjelder rammevilkårene for utdanningen. Medlemmer av SPG oppnevnes normalt for ett år, med mulighet til forlengelse.

Emneutvalg (EU) behandler saker knyttet til de enkelte emnene. Disse ledes av emneansvarlig, og består ellers av en representant for undervisningspersonellet, administrasjonen og for øvrig en studentrepresentant. Andre representanter for studentene eller skolen kan inviteres til å delta på møtet. Utvalgene møtes minst to ganger i det semesteret emnet tilbys, eventuelt etter behov. I tillegg til å støtte emneansvarlig, har utvalgene som oppgave å gi innspill til SPG og å bearbeide evalueringene av emnene. Etter hvert avviklet emne utarbeider emneansvarlig, blant annet med bakgrunn i studentevalueringene, en samlet sluttevaluering for sitt emne.

Publisert 18. juni 2014 13:21..