Skoleråd

Avbrutt utdanning/permisjon, frabeordring/relegering, klage-og innsynsrett reguleres av punkt 12 i bestemmelser for utdanning i Forsvaret (BUF), fastsatt av sjef FHS 10. desember 2012.

Det er etablert et skoleråd ved FHS. Dette skal fungere som et rådgivende organ for skolesjef i saker vedrørende elever/kadetter/studenter. Dette kan være spørsmål angående frabeordring, relegering, avbrutt utdanning, disiplinære forhold, klage på karakterer/eksamen og andre saker. I saker som angår den enkelte elev/kadett/student har denne rett til å uttale seg og rett til å la seg bistå (av for eksempel representant for fagforening, advokat, medstudent). Det skal være en varslingstid på minst fire arbeidsdager for innkalling av skoleråd.

Skolerådet skal som et minimum bestå av leder, sekretær, en representant for studentene, en representant fra undervisningspersonalet og en representant fra tjenestemannsorganisasjonene. Det skal også oppnevnes vararepresentanter. Lederen kan ved behov oppnevne befal og sivile lærere som tiltredende medlemmer. Skolesjef kan ikke være medlem i rådet, men kan i særlige tilfeller være tilstede som observatør. 

Skolerådets anbefalinger skal protokollføres og forelegges skolesjefen skriftlig. Avvikende vurderinger skal fremgå. Skolene skal arkivere grunnlagsmaterialet for skoleprotokollen. 

Dersom meningsforskjeller ikke er protokollført, er rådets uttalelse enstemmig. Protokollen underskrives av alle medlemmene. Skolerådet vurderer i hvert enkelt tilfelle om den tilråding som er gjort kommer inn under Beskyttelsesinstruksens bestemmelser. 

Skoleprotokollen er det offisielle dokument for saksforberedelse før skolesjefens avgjørelse.

Avbrutt utdanning/permisjon

Avbrutt utdanning

Studenter som må avbryte utdanningen på grunn av langvarig sykdom eller sosiale grunner, skal etter behandling i Skoleråd gis tilbud om å fortsette utdanningen senere dersom forholdene tillater det.

Permisjon

Studenter som tar lovfestet permisjon ved FHS, skal få tilbud om å fortsette utdanningen på et senere tidspunkt.

Frabeordring/relegering

Frabeordring/relegering betyr at studenter mister sin skoleplass. Skolesjefen skal søke å avdekke forhold som kan medføre frabeordring/relegering så tidlig som mulig i utdanningsløpet. Skolesjefen er tillagt myndighet til å avgjøre saker om frabeordring/relegering, etter behandling i Skoleråd, jf. pkt. 12.1.(BUF). Frabeordring/relegering kan gjennomføres i følgende tilfeller:

  • dersom studenten ikke blir sikkerhetsklarert, jf. pkt. 8.1.1.(BUF).
  • dersom minstekravene til skolemessige prestasjoner ikke tilfredsstilles
  • dersom studenten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med prøve, eller plagiat i forbindelse med innleveringsarbeid
  • dersom studentens vandel ikke lenger er tilfredsstillende
  •  når det er ilagt refselse for grove eller gjentatte overtredelser eller forsømmelser etter lov om militær disiplinærmyndighet § 1
  • dersom minstekravet til skikkethet som militær leder ikke tilfredsstilles, jf. pkt. 10.5. (BUF).

Klage- og innsynsrett

Klage- og innsynsrett ved frabeordring/relegering og opptak/uttak er regulert i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, lov om offentlighet i forvaltningen, lov om statens tjenestemenn og lov om universiteter og høyskoler. Klage gis oppsettende virkning inntil endelig avgjørelse foreligger. Elever/kadetter/studenter skal gis informasjon om sine rettigheter ved frabeordrings-, relegerings- og klagesaker.

Plikttjeneste

Det skal normalt pålegges plikttjeneste etter all utdanning som er helt eller delvis bekostet av Forsvaret. Regler for plikttjeneste for sivile er de samme som for befal, jf. FPH del B, 3.1.8 – 3.1.10.

Publisert 18. juni 2014 14:13..