Studentorganer

Hoveddelen av studentene ved FHS, med unntak av de internasjonale og enkelte sivile, er tilsatt i Forsvaret.

Dermed er Hovedavtalen, med tilpasningsavtale for Forsvaret, Forsvarets arbeidstidsavtale, Tjenestetvistloven, Tjenestemannsloven og Arbeidsmiljøloven hovedgrunnlaget for deres medbestemmelse.

FHS har flere formelle studentorganer som ivaretar studentenes innflytelse og medbestemmelse i saker som angår dem. Disse medvirker til å ivareta og utvikle skolen til en utdanningsinstitusjon av høy kvalitet gjennom et konstruktivt samarbeid mellom studenter og skoleledelsen.

Følgende formelle organer ved skolen har studentrepresentasjon:

 • Studentallmøtet
 • Studentstyret
 • Møte med ledelsen
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Læringsmiljøutvalget (LMU)
 • Studieplangruppe (SPG)
 • Emneutvalg (EU)

Studentallmøtet

Studentallmøtet er studentenes øverste organ. Alle studenter ved stabs- og masterstudiet har møte- og stemmerett. På det første studentallmøtet (studentvalgallmøtet) velges studentstyret og representanter til AMU/LMU. Studentallmøtet kan avholdes etter krav fra studentene, eller når studentstyret finner det nødvendig.

Studentstyret

Studentstyret består av fem styremedlemmer og to vararepresentanter. Styremedlemmene skal bestå av tre norske offiserer, en sivil og en internasjonal student. For å skape kontinuitet skal styret alltid bestå av elever fra første og andre studieår (stabs- og masterstudiet). Kontinuiteten sikres ved at det hvert år velges minimum én student som sitter i to år. Denne skal være masterstudent i sitt første år. Vararepresentantene skal være én student fra første året, og én student fra andre året. Studentstyret bør velges innen én mnd. etter skolestart, og valget iverksettes av de studentstyrerepresentantene som sitter i sitt andre år.

Styret konstituerer seg selv, og velger selv leder og alle verv. Ved avstemninger gjelder alminnelig flertall, og lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret fastsetter selv sin forretningsorden, fører referat over saksbehandlingen, avholder møter når minst to fra styret krever det, og er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede.

Studentstyrets oppgaver:

 • Leder og koordinerer studentorganenes oppgaver. Se organisasjonsmodell.
 • Planlegger og gjennomfører sosiale arrangementer.
 • Gjennomfører møte med sjef FSTS og dekan kvartalsvis eller ved behov.
 • Deltagelse med tre representanter (ett styremedlem og to vararepresentanter) i SPG.
 • Planlegger og gjennomfører studentallmøter eller informasjonsmøter ved behov.
 • Organiserer nyvalg på alle studentverv innen en måned etter skolestart

Møte med ledelsen

Det vil kvartalsvis eller ved behov gjennomføres møte mellom Sjef FSTS, dekan, kullsjef og leder for studentstyret. Hensikten med møtet er å bidra til et konstruktivt samarbeid mellom studenter og skoleledelsen, bidra til utviklingen av skolen på tvers av institusjonene/seksjonene, samt bidra til felles situasjonsforståelse.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Studentene velger en representant og en vararepresentant til AMU ved FHS. For å oppnå kontinuitet er det ønskelig at en av representantene er masterstudent og velges for to år. Som hovedregel bør derfor representanten være én student fra første året, og vararepresentanten én student fra andre året.

Læringsmiljøutvalg (LMU)

Studentene velger en representant og en vararepresentant til LMU ved FHS. Normalt vil dette være de samme studentene som velges til AMU

IT/Dataansvarlig

Det velges en IT/dataansvarlig student for stabsstudiet. Studenten bør være IT-kyndig og kunne være en støtte for studenter, eksterne og interne lærekrefter ifm. gjennomføring av undervisning i plenum/storgrupper. Studenten skal videre følge opp det IT/datatekniske anlegget i Kirkesalen og melde feil og mangler til SO/lederstøtte og drift, samt være kontaktperson for skolens administrasjon. Videre kan studenten tilrettelegge for kullet i forbindelse med. samling/brenning av elektronisk dokumentasjon i løpet av studieåret dersom kullet ønsker dette.

Sosiale arrangement

For ytterligere å fremme trivsel og skape et godt læringsmiljø, gis studentene bistand med praktisk tilrettelegging av og økonomisk støtte til forskjellige sosiale tiltak og arrangementer. Studentene velger hovedansvarlig/komité for julebord, grenvise aftener (representanter fra H-S-L studentene), avslutningsfest etc.

Idrett

Studentene velger en felles idrettsrepresentant for stabsstudiet og masterstudiet. Idrettsrepresentanten skal holde seg orientert om, og informere studentene om, hvilke militære idrettstilbud som er tilgjengelige for studentene ved Akershus festning og på Linderud. Idrettsrepresentanten skal være behjelpelig med å avvikle årlig fysisk test for de studentene som ønsker det.

Studieplangruppe (SPG)

Studentstyret vil være representert med tre representanter (ett styremedlem og to vararepresentanter) i SPG. Normalt vil SPG-representantene fra henholdsvis stabs- og masterkullene også være evalueringsansvarlige i respektive kull.

Emneutvalg (EU)

Studentene vil være representert med én representant i hvert emneutvalg på både stabs- og masterstudiet. Fellesoperasjonsemnet kan velge 2 representanter eller dele opp perioden dersom dette er ønskelig. Emnerepresentantene støtter evalueringsansvarlige (SPG-representantene) i utarbeidelsen av en sluttevalueringsrapport for studieåret fra kullet.

Publisert 18. juni 2014 13:47..