Illustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centreIllustrasjonsbilder til FOKUS / Illustration photos to the armed forces education and training centrehttp://forsvaret.no/media/PubImages/20160624OST_9323_46.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7789

Utdanningsstipend

Stipend til førstegangstjenestegjørende, befalselever i elevperioden og militære lærlinger, grenaderer og konstabler.

Fokus tilbyr mange ulike kurs og opplæringer, men ligger dine behov litt på siden av det generelle tilbudet?
Førstegangstjenestegjørende, befalselever i elevperioden, militære lærlinger, grenaderer og konstabler kan etter søknad innvilges stipend på inntil kr. 20.000,- til utdanning som Forsvaret selv ikke gjennomfører.
Ordningen forutsetter at du har gjennomført en karriereveiledning hos Fokus, og utdanningen må være i samsvar med din karriereplan.


 Stipendoversikt

 

 

Stipend til grenaderer og konstablerStipend til grenaderer og konstabler<p><strong>Målsetting</strong><br><strong> </strong>Stipendordningen har som målsetting å bidra til utdanning/opplæring som bygger på den militære fagutdanningen, og/eller som leder mot en sivil kvalifikasjon med tanke på videre utdanning og en tryggere andre karriere ved kontraktens utløp (35 år). </p><p>Dagens stipendordning er å anse som en overgangsordning for kalenderåret 2016. Det arbeides med en «Ny utdanningsordning for grenaderer og konstabler» som vil gjøres gjeldende fra 01.01.2017</p><p><strong>Målgruppe</strong><br><strong> </strong>Overgangsordningen gjelder grenaderer og konstabler som følger:</p><ul><li>Nytilsatte som får kontrakt til 35 år (T35)</li><li>Personell som har åremålskontrakter og som går over på kontrakt til 35 år (T35)</li><li>Personell som har åremålskontrakter og som ikke går over på kontrakt til 35 år – men fullfører åremålskontrakten.</li><li>Nytilsatte som får midlertidig tilsetting i inntil 2 år (TMO)</li><li>Eksisterende personell i TMO som skal fullføre åremålskontrakt i 2016.</li></ul><p><strong>Om stipendordningen</strong></p><p>Det kan i utgangspunktet søkes om stipend for utdanning/opplæring i 2016. Unntaksvis kan det gis stipend etter avsluttet kontrakt, se stipendreglement.</p><p>I 2016 kan det gis stipend tilsvarende maksimum 20 000 kr.</p><ul><li>Stipendsøknaden skal være fremsendt og behandlet i løpet av året 2016. </li><li>Før en søknad sendes frem til behandling, skal søkeren ha gjennomført en karriereveiledning med en fagperson ved Fokus. </li><li>Stipendet kan dekke kursavgift og eksamens-/semesteravgift samt utgifter til reise, lærebøker, læremateriell, mv. såfremt materiellet ikke kan lånes ut ved det enkelte tjenestested.  Det kan <strong>ikke</strong> gis stipend til regnskapspliktig materiell – f.eks bærbar PC eller annet datautstyr.</li><li>Reise- og oppholdsutgifter skal godkjennes på forhånd av Fokus og skal skje på billigste måte.      </li><li>Tilsagn om stipend skal være gitt før opplæringen starter.</li><li>Søknad om stipend sendes Fokus ved tjenestestedet. Arbeidskontrakt og eventuell annen dokumentasjon må legges ved.  Det må gå klart frem av søknaden hvilket utdannings-/yrkesmål søkeren har.  Søknaden fremmes på blankett "Stipendsøknad grenaderer og konstabler"  </li><li>Stipendet utbetales søkeren i overensstemmelse med gitt tilsagn på bakgrunn av dokumenterte utgifter.</li></ul>
Stipend til førstegangstjenestegjørende, befalselever i elevperioden og militære lærlingerStipend til førstegangstjenestegjørende, befalselever i elevperioden og militære lærlinger<p>​Mannskaper inne til førstegangstjeneste, befalselever i elevperioden og militære lærlinger kan etter søknad innvilges stipend til utdanning som Forsvaret selv ikke gjennomfører<em>.</em></p><span><p>Maksimalt stipendbeløp: kr. 20 000,- </p><ul><li>Utdanningen må være i samsvar med søkerens karriereplan og veilednings- eller rådgivingssamtale må være gjennomført i Fokus.</li><li>Stipendet kan dekke kursavgift, eksamens- og semesteravgift samt utgifter til reise, lærebøker, læremateriell, mv, såfremt materiellet ikke kan lånes ut ved det enkelte tjenestested.  Det gis ikke stipend til digitale hjelpemidler som PC, grafiske kalkulatorer o.l.      </li><li>Det kan bare søkes stipend for opplæring som finner sted i løpet av tjenestetiden (før formell dimisjonsdato).</li><li>Søknad om stipend sendes Fokus ved tjenestestedet.  Nødvendig dokumentasjon må vedlegges.  Søknaden fremmes på eget skjema (se nedenfor).</li><li>Søkeren forskutterer kostnaden ved utdanningen, og leverer originale kvitteringer/kontoutskrifter samt øvrig dokumentasjon før utbetaling kan skje.</li><li>Utdanningen skal være fullført før stipendet utbetales.</li><li>Tilsagn om stipend skal være gitt før opplæringen begynner.</li></ul></span>

Publisert 20. juni 2016 14:48.. Sist oppdatert 26. oktober 2016 10:12.