Informasjonskurs 57-2018

Forsvarets høgskole inviterer til informasjonskurs nr. 57/2018 i tiden 2. til 7. januar 2018. Søknadsfristen er 20. september.

Målet for informasjonskurset er å gi nøkkelpersonell i militær og sivil sektor kunnskap om og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Tilnærmingen vil være bred og tar for eksempel sikte på å dekke internasjonale utviklingstrekk og utfordringer, analyser av forsvarssamarbeid og krisehåndtering i tillegg til sivile og militære trusler mot det norske samfunnet.

Informasjonskurset retter seg mot ledere og annet nøkkelpersonell i militær og sivil sektor som har gode kunnskaper og bred erfaring innen sitt fagområde. Det er ønskelig at deltakerne har en bakgrunn og interesse som gjør at de kan ta aktivt del i diskusjoner både i plenum og i gruppearbeid.

Høgskolen ønsker særlig velkommen representanter fra Stortinget og andre politikere med interesse for utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Vi ser også gjerne representanter fra frivillige landsomfattende organisasjoner, undervisningssektoren, næringsliv og media som deltakere.

Antallet innstilte kandidater til våre kurs øker stadig. Det henstilles derfor til innstillende departementer, etater, institusjoner og organisasjoner om å begrunne og rangere sine kandidater til kurset. For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder FHS seg imidlertid at innstillingene i enkelte tilfeller kan fravikes.

SPØRSMÅL?

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tore-Martin Bredal, 
tlf 23095714 / 92011848, 
e-post tbredal@fhs.mil.no

Publisert 9. august 2017 10:59.. Sist oppdatert 10. august 2017 10:15.