Invitasjon til Sjefskurs nr. 19 ved Forsvarets høgskole

Kurset gjennomføres 15. august – 3. november 2017 på Akershus festning i Oslo. Søknadsfrist: 22. mars.

Kurset gir nøkkelpersonell i sivil og militær sektor kunnskap om - og innsikt i forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske faktorer som har global og nasjonal betydning. Kursdeltakerne gis også innsikt i samfunnets sårbarhet, samfunnssikkerhet og beredskap, sivilmilitært samarbeid og nasjonal krisehåndtering.

Det vil bli tatt opp 29 elever med overvekt av sivile deltakere.

Tematisk fordypning for Sjefskurs 19 er «Europa i en brytningstid».

Kontaktperson for praktiske spørsmål er kurskonsulenten ved FHS på tlf. 23 09 57 11.

Hvordan søke på kurset?

Underlagte etater og statsinstitusjoner fremmer sine aktuelle kandidater tjenesteveg til sitt fagdepartement. Det respektive fagdepartement fremmer en samlet innstilling med begrunnelse og rangering for sine aktuelle kandidater.

Uavhengige statsinstitusjoner, frittstående etater, andre organisasjoner og institusjoner fremmer sine innstillinger med rangering av de aktuelle kandidater innen den oppsatte tidsfristen.

Kvinner oppfordres til å søke. 

Søknadsfristen må overholdes

Vi ber om at innstillende adressater sender sine forslag senest onsdag 22. mars 2017 til: 

Forsvarets høgskole/Sjefskurs
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Søknaden kan også sendes på e-post: forsvaret@mil.no

Administrativ informasjon
Vi ber om CV med følgende data for innstilte kandidater:

  • Kandidatens fulle navn, fødselsdato og år
  • Tittel og nåværende stilling
  • Utdanning og arbeidserfaring
  • Arbeidsadresse, privatadresse, aktuelle telefonnr og e-postadresse

Kursdeltakerne skal være sikkerhetsklarert for Hemmelig og NATO Secret. Det presiseres at klareringsbevis må være klart før kurset starter og dette om mulig sendes sammen med innstillingen.

Innstilte kandidater fra privat sektor som mangler sikkerhetsklarering bes kontakte kurskonsulenten på tlf. 2309 5711.

Målgruppe 

Stortingsrepresentanter, embets- og tjenestemenn, representanter fra akademia, media, næringsliv og landsomfattende organisasjoner, samt utvalgte offiserer.

For å få en samlet gruppe deltagere som i et helhetlig perspektiv kan bidra til at de overordnede mål med kurset oppnås, forbeholder vi oss retten til å endre søkerorganisasjonenes rangering.

Neste sjefskurs er nr. 20 og gjennomføres 8. januar – 23. mars 2018.

Publisert 14. desember 2016 14:37.. Sist oppdatert 27. juni 2017 14:33.