Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Hvordan er nasjonal beredskap og krisehåndtering organisert. Hvorfor er det organisert slik, hvilke systemer og prosedyrer er det basert på, hvilke utfordringer gjør seg gjeldende, og hvordan kan det videreutvikles på en helhetlig måte?

​Politiet og Forsvaret er sentrale aktører i nasjonal beredskap og krisehåndtering. I noen sammenhenger vil det kreves innsats fra en av sektorene, mens det i andre kan være nødvendig med felles innsats fra både justis- og forsvarssektoren, og eventuelt andre sektorer eller organisasjoner som har relevant kompetanse og kapasiteter.

Lederoppgavene ved beredskapsarbeid og krisehåndtering er særlig krevende og vektlegges derfor. Oppgavene er knyttet til koordinering og styring av alle tilgjengelige sektorvise ressurser, samt koordinering av ressurser fra flere sektorer, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Dette forutsetter at ledere må ha spesifikk kunnskap om krisearbeid, herunder gjeldende planverk, ressurssituasjon og det systemet de skal arbeide innenfor. I krisesituasjoner er det viktig at ledere på alle nivåer har evne til å fatte riktige beslutninger med tyngde og handlekraft til å gjennomføre dem.

Strategisk kriseledelse fordrer at alle involverte ledere viser refleksjon, kreativitet, helhetstenking, forutseenhet og beslutningskraft. På strategisk nivå må lederne ha innsikt i og forståelse av sammenhenger og dynamikk i organisasjonene de arbeider innenfor og sammen med.

Utdanningen gir 15 sp og består av to emner:

Emne 1: Forståelse av nasjonal beredskap og krisehåndtering

Emne 2: Krisehåndteringsøvelser

MÅLGRUPPEr

De primære målgruppene er ledere i forsvarssektoren (fra majors nivå/tilsvarende sivile) og politiet (politimester, stabssjef og deres faste stedfortredere, medlemmer av politimesterens strategiske gruppe/rådgivere og redningsledelsen).

Studiet er tilpasset deltakelse fra masterstudenter på Forsvarets høgskole. Egne rutiner og retningslinjer gjelder.

Studiet er også åpent for andre som har oppgaver innen nasjonalt beredskapsarbeid og krisehåndtering.

Det forutsettes at deltakerne fra politiet er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

OPPTAKSKRAV

Søkere må:

  • Ha Politiskolen/Politihøgskolen, master i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning, Krigsskole eller tilsvarende utdanning. Andre søkere må minst ha utdanning på bachelornivå. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten, Forsvaret eller relevante samarbeidsinstitusjoner
  • Ha minst tre års relevant praksis
  • Være eller kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

INNHOLD

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

TIDSPERIODE

Samling 1: Uke 40, 2016

Samling 2: Uke 45, 2016, Forsvarets høgskole

Samling 3: Tentativt i mars 2017

EKSAMEN

Opptaket for studie med oppstart høst 2016 er fullført.

Eksamen:

Fredag på samling 3.

Studieavgift for eksterne studenter

Med eksterne studenter menes studenter fra andre nordiske land, og etater utenfor politi- og lensmannsetaten (inkl. politiets særorgan). Studieavgift bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.
Studieavgift: NOK 25 000.

Kontaktpersoner      

Forsvarets høgskole: Magnus Håkenstad, mobil: 452 38 703, 
e-post: mhakenstad@ifs.mil.no
 

Politihøgskolen: Politiinspektør Harald Vårdal, mobil: 916 51 643, 
e-post: harald.vardal@phs.no 

Undervisningssteder 

Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo
Akershus festning, Oslo


Publisert 26. august 2016 10:56.. Sist oppdatert 19. september 2016 09:25.