Etterretning, politikk og samfunn

En innføring i de hemmelige tjenestenes plass i åpne og demokratiske samfunn.

Forsvarets høgskole tilbyr militært og sivilt ansatte i Forsvaret/evt. forsvarssektoren et etter- og videreutdanningsemne på 10 studiepoeng om etterretning og etterretningens rolle i samfunnet.

Søknadsfrist 15. april.

Om emnet

Etterretning, politikk og samfunn gir studentene forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om de hemmelige tjenestenes plass i moderne og åpne demokratiske samfunn.

  • Hvilke forventninger har demokratiske samfunn til sine nasjonale etterretningstjenester?

  • Hvordan påvirkes disse forventingene av utviklingen i det sivile samfunn og i andre land?

  • Hva er egentlig etterretning i dagens informasjonssamfunn, og hvordan skiller dette seg fra annen type informasjonsinnhenting?

Disse og andre spørsmål rundt etterretningens rolle og virke danner grunnlaget for emnet som er bygget opp med tre obligatoriske ukessamlinger på Forsvarets høgskole og egenstudium som understøttes av fjernundervisning.

Hva lærer du?

Studenter som har fullført emnet Etterretning, politikk og samfunn, skal ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om etterretningens historiske utvikling i liberale demokratier, muligheter og begrensninger i lys av internasjonale og samfunnsmessige utviklingstrekk, og utvikling og bruk av sannferdig kunnskap.

Studentene skal også kunne analysere relevante problemstillinger med systematisk og logisk argumentasjon, og kunne formidle skriftlig og muntlig etterretningsfaglige vurderinger underveis i emnet.

Målgruppe

Emnene er rettet inn mot fast ansatte, militært og sivilt personell i Forsvaret/evt.forsvarssektoren som har ønske om eller behov for økt kunnskap innen fagfeltene som tilbys. Emnene er i tillegg åpne for utvalgt personell fra andre etater. 

Opptakskrav

Det forventes at søkerne har fullført ett av følgende utdanningsløp før opptak:

  • relevant bachelorgrad
  • relevant cand.mag.-grad
  • annen relevant grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • annen relevant utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universitet og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

I tillegg kreves minimum to års relevant tjenesteerfaring fra Forsvaret/forsvarssektoren.

Søkere som ikke kan dokumentere fullført bachelorgrad, kan bli tatt opp på bakgrunn av realkompetanse etter regler fastsatt av sjef FHS.

Det forutsettes at søkere er sikkerhetsklarert for BEGRENSET.

Rangeringskriterier

Det er helheten i søkerens bakgrunn sett opp mot Forsvarets behov som er utslagsgivende for opptak. Det er gitt generelle rangeringskriterier for opptaket. Se kunngjøringsskrivet for en nærmere beskrivelse av disse.

Hvordan søke

Søknader om opptak på studiene skal registreres i FHS søknadsweb

Søker må fylle ut et eget søknadsskjema, som lastes opp som et vedlegg i Søknadsweb. Det er viktig at avdelingen har gitt sin påtegning i søknaden. Det forutsettes videre at vitnemål/karakterutskrifter som bekrefter utdanningskravet følger søknaden i Søknadsweb. 

Søkere som har et skjermingsbehov, sender søknadsskjema m/vedlegg pr. post til: 

Forsvarets høgskole
Studieadm v/Morten Flagestad
Postboks 1550 Sentrum
0015 Oslo

NB. Ufullstendige søknadsskjema eller manglende vedlegg vil ikke bli behandlet.

Søknadsfristen for gjennomføring høsten 2019 er satt til 15. april.

kontaktpersoner

Emneansvarlig: 
Orlogskaptein Bjørn Gunnar Isaksen, FHS, e-post: bjisaksen@fhs.mil.no

Administratitvt:
Seniorkonsulent Morten Flagestad, FHS, e-post: mflagestad@fhs.mil.no  
 

Publisert 31. august 2016 13:36.. Sist oppdatert 13. mars 2019 16:14.