Necesse nr 3 2016Necesse nr 3 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse nr 3 multi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8396
NecesseNecessehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6607

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved Sjøkrigsskolen bidrar til å gi Sjøforsvaret og forsvarssektoren for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål.

​​​​​​​​​​NYTT NUMMER AV Necesse ​

Nummer 2 for 2017 av Necesse er nå tilgjengelig i Brage!​
Fagredaktør har vært Tor Ivar Strømmen.

Fra redaktørens forord:

Denne utgåva av Necesse inneheld ei rekkje artiklar med svært ulike tema. Bredda i disiplinar og tema er både eit medvite val og eit direkte resultat av kven Sjøkrigsskulen skal utdanne og utvikle, samt til kva. Marineoffiserar er praktisk utdanna menneske som ved hjelp av si utdanning, skal løyse både enkle og komplekse oppgåver i eit svært breitt og tverrfagleg spekter. Oppgåver som ofte vil vere unike og som dimed ikkje kan handterast gjennom ein regel eller prosedyre. Ein må kunne handtere utfordringar på grunnlag av fagleg skjønn. Med di Sjømaktsavdelinga førestår mykje av profesjonsutdanninga ved Sjøkrigsskulen, og då denne er tverrfagleg, så reflekterer også kompetansesamansetninga og den akademiske bredda i artiklane det same. Sjøkrigskulen skal utvikle og utdanne offiserar som kan utøve godt taktisk, mellommenneskeleg, moralsk og strategisk skjønn i ei stode prega av det ukjente.

Samla gir artiklane i denne utgåva av Necesse eit godt innblikk i sume aspekt ved vår omfattande faglege og akademisk tverrfaglege verksemd. I tillegg så representerer kvar einskild artikkel i seg sjølv eit vesentleg fagleg påfyll for interesserte lesar i og utanfor Sjøforsvaret.

---

Necesse trykkes i et begrenset opplag. Alle utgivelser blir lagt ut i Sjøkrigsskolens elektroniske arkiv. Her vil du også finne kadettenes bacheloroppgaver samt masteroppgaver og doktorgrader skrevet av offiserer og ansatte ved Sjøkrigsskolen.

Ta kontakt med dekan Roar Espevik for å få vite mer om Sjøkrigsskolens FoU-arbeid.


Publisert 31. mars 2011 21:17.. Sist oppdatert 22. september 2017 16:44.