Necesse nr 3 2016Necesse nr 3 2016http://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse nr 3 multi.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8396
NecesseNecessehttp://forsvaret.no/media/PubImages/Necesse.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=6607

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved Sjøkrigsskolen bidrar til å gi Sjøforsvaret og forsvarssektoren for øvrig relevant kunnskap om og innsikt i, forsvars- og sikkerhetsfaglige spørsmål.

​​​​​​​​​​NYTT NUMMER AV Necesse ​

Nummer 4 av Necesse er nå tilgjengelig i Brage!​
Fagredaktør har vært Tommy Krabberød.

Temaet for årets siste nummer er endring. Hva gjør vi når det uventede skjer? Gjør vi som forhåndsordre sa eller tilpasser vi oss situasjonen lokalt? Hvor gode er vi på å samarbeide i møte med det ukjente? Hvor gode er vi på å omstille oss? Forsvarets doktriner, som går på hvordan vi skal øve og operere, understreker viktigheten av å kunne omstille seg og å takle endring. Et første skritt på veien til å mestre det ukjente er å akseptere tingenes tilstand. Det er greit å ikke vite, det er greit å ikke ha en forhåndsplanlagt respons, vi må bare finne ut av det.​

Når det er sagt, møtet med det ukjente er ikke en ny ledelsesutfordring for militært personell. Tvert imot, essensen i ledelse av militære styrker har i historikeren Martin van Crevelds ord «from Plato to Nato» nettopp vært å kunne omstille seg i møtet med det ukjente. Hva skjedde nå? Hvem er fienden? Hvor er egne styrker? osv. Likevel viser historien at militære organisasjoner har en tendens til å få et betydelig byråkratisk preg i fredstid, en organisasjonsstruktur som er god på å løse forutsigbare oppgaver i henhold til fastlagte prosedyrer. Dette er kanskje best fanget opp i påstanden om at offiserer har en lei tendens til å forberede seg til den forrige krigen. Et interessant spørsmål blir da hvorfor er det sånn og er det mulig å øve på å overkomme denne latensen? En annen utfordring med regler og prosedyrer er at de representerer en forenkling av virkeligheten og kan føre til at vi feiltolker situasjonen vi er i. Kan man bli bedre til å trives med, og kanskje til og med mestre det ukjente?  ​

​Stikkord for artiklene er: kaosteori, gode læringsmiljøer, samhold og militære operasjoner, læring og reflektering​.

Vi håper og tror at artiklene vil falle i smak. God fornøyelse!

Heftene trykkes i et begrenset opplag. Alle utgivelser blir lagt ut i Sjøkrigsskolens elektroniske arkiv. Her vil du også finne kadettenes bacheloroppgaver samt masteroppgaver og doktorgrader skrevet av offiserer og ansatte ved Sjøkrigsskolen.
----
Ta kontakt med dekan Roar Espevik for å få vite mer om Sjøkrigsskolens FoU-arbeid.


Publisert 31. mars 2011 21:17.. Sist oppdatert 2. februar 2017 11:15.