Befalsskolen

Befalsutdanningen (GBU) skal bidra til å utvikle et spesialistkorps med dyktige militære ledere og spesialister. Befalsskolen skal etableres på Sessvollmoen. Oppstart av første kull blir i 2019.

Spesialistkorpset er avgjørende for at Forsvaret skal kunne løse stadig mer krevende og sammensatte oppgaver i fred, krise og krig.

Befalsutdanningen er en sentral byggestein i profesjonsutviklingen som strekker seg fra grunnleggende soldatutdanning til de høyeste lederkurs i Forsvaret.

Utdanningen skal være rettet mot Forsvarets kjernevirksomhet: planlegging, ledelse og gjennomføring av operasjoner. Den overordnede målsettingen er å gi befalselevene de beste forutsetninger for å bekle leder og spesialistfunksjoner på lavere befalsnivå. Utdanningsnivået gir videre det nødvendige kvalifikasjonsnivået for videre utdanning i Forsvaret.

Den militære yrkesprofesjon er et gjennomgående tema i utdanningen, og dreier seg primært om identitetsutvikling og kunnskapstilegnelse. Dette betyr at den praktiske og teoretiske tilegnelsen av kunnskap og holdningskompetanse må utvikles parallelt. 

Opptakskrav og målgruppe:

Rekrutteringsgrunnlaget vil primært være fra personell som har gjennomført førstegangstjenesten og har erfaring som OR 2-4 før det gis tilbud om befalsskole. Rekruttering og seleksjon til utdanningen tillegges forsvarsgrenene.

Befalsutdanningens innhold:

Undervisningen skal rettes inn mot det som er felles for sersjant- og kvartermestre på tvers av forsvarsgrenene. Dette innebærer fokus på de praktiske funksjonene som tilligger troppsnivå/tilsvarende. Temaene i befalsutdanningen er profesjonskunnskap, ledelse, utdanning, operasjoner og militær idrett og trening.

Befalsutdanningens formål
UtdanningsnivåFormålGrad
GBUBefalsutdanningen skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor troppsrammen/tilsvarende. OR 5
VBU 1Videregående befalsutdanning 1 skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor tropps- og kompanirammen/tilsvarende. OR 6
VBU 2Videregående befalsutdanning 2 skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor bataljon og brigaderammen/tilsvarende.OR 7
VBU 3Videregående befalsutdanning 3 skal sette befalet i stand til å tjenestegjøre innenfor det fellesoperative og multinasjonale, med fokus på stab og ledelse. OR 8
HBUHøyere befalsutdanning skal sette befalet i stand til å bekle de øverste stillinger i befalskorpset. OR 9

 

Publisert 14. juni 2018 13:13.. Sist oppdatert 14. juni 2018 13:19.