Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO)

Militær kjernekompetanse for bedre operativ evne.
Institutt for militær ledelse og operasjoner (IMLO) er en avdeling ved Forsvarets høgskole (FHS). IMLO leverer undervisning til ​​høgskolens akkrediterte studier, gjennomfører kompetansehevende kurs og driver forskning og utvikling på militærmakt og operasjoner. I tillegg yter fagansatte rådgivning og støtte til Forsvaret, NATO og FN.

MILITÆR KJERNEKOMPETANSE

IMLO skal bidra til at Forsvaret har faglig kompetanse som sikrer nødvendig utvikling innen fagområdene militær strategi, operasjoner, militær ressursstyring, militær ledelse, militær pedagogikk og metode, og militærpsykologi. 

Disse fagområdene utgjør den militære kjernekompetansen ved IMLO - evnen til å lede, planlegge og gjennomføre militære operasjoner. Du kan lese mer om fagområdene ved IMLO under "Forskning og utvikling" på Forsvarets høgskoles nettsider (se link til høyre på siden).

formidling

Forskningsresultater og erfaringsbasert kunnskap og kompetanse formidles bredt i Forsvaret og samfunnet for øvrig, gjennom seminarer, tidsskrift, bokutgivelser og deltakelse i offentlig debatt.

FSTS utgir det militærfaglige tidsskriftet Militære studier. Utvalgte militært ansatte fra avdelingen utgjør Forsvarets høgskoles mediegruppe, som bistår media med fagmilitære analyser og ekspertvurderinger.

kursvirksomhet

Avdelingen har en utstrakt kursvirksomhet med tilbud til personell i og utenfor Forsvaret, herunder kurs for sivilt tilsatt personell i Forsvaret, grunnleggende stabsutdanning, lederutviklingskurs, og kurs i krigens folkerett.

Norwegian Defence International Center (NODEFIC) er et eget kurssenter ved FSTS, som er tilknyttet det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO. Her tilbys i første rekke kurs innenfor FN-operasjoner og NATO-logistikk, til deltakere fra hele verden.

avdelinger

IMLO er lokalisert på Akershus festning i Oslo, og består av fire avdelinger:
  • Militærstrategi og operasjoner
  • Militær ledelse og styring
  • Norwegian Defence International Centre (NODEFIC)
  • Lederstøtte og utvikling
Publisert 9. april 2014 15:14.. Sist oppdatert 1. august 2018 19:41.