Avdeling for fellesoperasjoner

Stabsskolens avdeling for Fellesoperasjoner (FOPS) utgjør i hovedsak den militærspesifikke kjernen ved Forsvarets høgskole.

Avdelingen består av offiserer fra alle forsvarsgrenene og speiler kompetanseområdene som er viktige i en felleoperativ ramme. FOPS er nasjonalt kompetansesenter for militære fellesoperasjoner, så intern kompetanseheving og ekstern kompetanseformidling er en vesentlig del av arbeidet og ansvaret ved FOPS.

Avdelingen er delt inn i fire seksjoner:
  • Seksjon for Landoperasjoner
  • Seksjon for Maritime operasjoner
  • Seksjon for Luftoperasjoner
  • Seksjon for Fellesfunksjoner og operativ planlegging.

Gjennom disse fire seksjonene ivaretar Avdeling for Fellesoperasjoner de tre forsvarsgrenenes spesifikke kompetanse vedrørende kapasiteter, operasjonsmønster, særegenheter og bidrag til fellesoperativ måloppnåelse.


Seksjon for Fellesfunksjoner og Operativ planlegging underviser i

  • Informasjonsoperasjoner,
  • spesialoperasjoner (SOF),
  • CIMIC,
  • psykologiske operasjoner og strategisk kommunikasjon (PSYOPS & Stratcom),
  • kommando og kontroll, og
  • operativ planlegging.

Her er fokus på utviklingen innenfor nye konsepter og metoder for operativ planlegging, operative løsninger for kommando og kontroll, ledelse og gjennomføring av operasjoner. Dette inkluderer hovedkvartersprosesser og den generelle utviklingen innen informasjonsoperasjoner, psykologiske operasjoner, strategisk kommunikasjon, spesialoperasjoner, og CIMIC. HL PSYOPS forvalter i tillegg høgskolens fagansvar for psykologiske operasjoner i Forsvaret og leder Forsvarets PSYOPS Enhet (FPOE).

Knyttet til avdelingen er også prosjektleder for Multi National Experiment 7 (MNE 7).

Undervisning

FOPS gir undervisning innenfor fellesoperasjoner og beslektede fagområder. Hovedfokus er på det fellesoperative nivå, operativ planlegging, planprosesser og på ledelse av operasjoner på det operasjonelle nivå. Hovedleveransen for FOPS er emnet ”Fellesoperasjoner” på Stabsstudiet og emnet ”Ledelse av operasjoner” på Masterstudiet ved FSTS. I tillegg gjennomføres diverse kurs, seminarer og foredrag innenfor fagområdet i regi av avdelingen.

FOPS bidrar også med undervisningsstøtte til andre miljøer ved FHS og eksterne aktører. Støtte til Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og grenenes våpenskoler prioritert.

Faglig samarbeid

FOPS har et nært faglig samarbeid med det operasjonelle nivået i Norge og internasjonalt. Det fokuseres spesielt på knytningen til FOH og relevante institusjoner i NATO (JWC, JFCB), samt til en viss grad på ett nordisk/baltisk samarbeid.

Publisert 9. april 2014 15:16..