Logistikk og virksomhetsstyring

Avdelingen har tre hovedoppgaver; Utdanning, forskning og formidling.

Utdanningsvirksomheten omfatter

  • vitenskapsteori og metodologi og virksomhetsstyring i forsvarssektoren på stabsstudiet samt
  • beslutningsanalyse og strategisk planlegging og implementering på masterstudiet.
  • videreutdanning for sivile (10 sp)
  • koordineringsansvar for kursrekken Defence Human Resource Management.

Avdelingens ansvar for operativ logistikk omfatter

  • undervisning og veiledning på Stabs- og masterstudiet,
  • saksansvar for NATO logistikkdoktriner, samt
  • formidling og deltakelse i utredninger og utarbeidelse av styrende dokumenter.

Avdelingen har ansvaret for en samordnet, helhetlig forvaltningsutdanning i Forsvaret.

LOGVIRK har ansvaret for utvikling og innføring av Grunnleggende stabsutdanning som utdanningstilbud i 2011/2012.

LOGVIRK samarbeider med FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) innen logistikk

Publisert 9. april 2014 15:18..