Seksjon for strategi og doktrine

Seksjon for strategi og doktrine har ansvar for både militærakademiske fagområder og utvikling av doktriner.

Seksjonens militærakademiske grunnlag er militærteorien, som både skal studeres kritisk og videreutvikles til støtte for seksjonens deltakelse i doktrineutvikling, både nasjonalt, i NATO og FN. Seksjonens hovedinnretning er knyttet til det militærstrategiske og operasjonelle nivå, som begge må sees i den overordnede politiske kontekst og ramme, og der studiet av militærstrategi og operasjonell teori (operasjonskunst) hele tiden vil rammes inn av de konkrete politiske sammenhengene. Seksjonen studerer historie og samtidshistorie i tradisjonen av krigshistorie (War Studies), der vektleggingen av studier av militære kampanjer og operasjoner reflekterer seksjonens innretning mot militærstrategi og operasjonskunst.

Forskning og undervisning innen:

  • Militærteori
  • Vitenskapelig/metodisk grunnlag, kritisk tilnærming
  • Militærstrategi
  • Operasjonell teori
  • Krigshistorie
  • Studier av operasjoner (War studies)
  • Militærhistoriske feltstudier og tilfeller
  • Doktriner
  • Utvikling og vitenskapelig tilnærming

English:

The “Section for Strategy and Doctrine Studies” is responsible for both military academic subjects, as well as doctrinal development. Military theory is the basis for the academic approach and military theory is to be subject to critical study, as well as developed to support our participation in doctrinal development, nationally, within NATO as well as the UN. 

The main direction for the section is the military strategic and operational level. Both are to be studied within the political context and framework, where the study of strategy and operational theory (Operational Art) is to be framed by the specific political relationships. 

The study of War History will cover campaigns and operations in historical and contemporary settings and reflect the orientation toward military strategy and Operational Art.

Publisert 9. april 2014 14:08..