Sjefskurs

​​​​​Forsvarets høgskole avdeling sjefskurs tilbyr kurs som skal gi sivile og militære kursdeltakere bred innsikt i Forsvaret, samt viktige aspekter ved norsk og internasjonal forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Om avdelingen

Kursene har det fellestrekk at de alle vektlegger samarbeidet mellom sivil og militær sektor, krisehåndtering og tverrsektorielt samarbeid. Disse grunnsteinene ses i lys av dagsaktuelle tema og forelesningene gjenspeiler aktuelle trender. Deltakerne på kursene er nøkkelpersonell og beslutningstakere fra både militær og sivil sektor, med overvekt av sivile deltakere.

Avdelingen holder til i Forsvarets høgskoles lokaler på Akershus festning i Oslo. Staben består av én militær avdelingsleder, fem hovedlærere og to sivile kurskonsulenter. To hovedlærere kommer fra Forsvaret, mens de tre sivile hovedlærerne kommer fra henholdsvis Forsvars-, Utenriks-, og Justis- og beredskapsdepartementet.

​KURStilbud

Sjefskurset er et tre måneder langt kurs som går både bredt og dypt ned i forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Kurset arrangeres to ganger i året, ett kurs om vinteren og ett om høsten.

Informasjonskurset er et kortfattet og konsentrert kurs om norsk forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Kurset arrangeres på Hadeland i begynnelsen av januar hvert år, og varer i én uke (søndag til fredag).

Strategisk krisehåndteringskurs tar for seg ulike former for krisehåndtering, herunder terror, cyber, atomhendelse, pandemi og sikkerhetspolitisk kriser. Kurset skal bidra til å bedre sentrale lederes evne til å håndtere kriser og beredskapsutfordringer, og går over to uker hver vår.

Alle kurs ved Forsvarets høgskole/avdeling Sjefskurs holdes under Chatham House Rule

​Forsvarets høgskoleforening

Tidligere deltakere på sjefs- og informasjonskursene har dannet sin egen forening: Forsvarets høgskoleforening (FHSF).​

Publisert 28. januar 2015 15:35.. Sist oppdatert 13. september 2017 13:23.