KS fagrapport nr 1-2016

KS fagrapport nr 1-2016 er publisert.
Veiledning som lederverktøy. Dokumentasjon av undervisningsprogrammet "Veileder 1" ved Krigsskolen /
skrevet av høgskolelektor Torill Holth

Sammendrag: Rapporten dokumenterer undervisningsprogrammet «Veileder 1» ved Krigsskolen og arbeidet med utvikling av programmet i perioden fra 2002 og fram til i dag. Den beskriver fundament, bakgrunn og rammer for programmets utvikling, det teoretiske grunnlaget programmet bygger på og de didaktiske valg som er foretatt. Rapporten søker å klargjøre begrepet veiledning, belyse anvendelsen av veiledning som et effektivt lederverktøy og beskrive tilrettelegging av en læringskontekst for voksne der veiledning kan læres.

Summary: This report documents the educational programme “Veileder 1” at The Norwegian Military Academy, and the continuous development work the programme has been undergoing from the year 2002 until today. It describes the basis, background and framework for the development of the programme, as well as it´s theoretical foundation and the didactical choices made. This report seeks to clarify the term guidance, illustrate how guidance can be used as an effective leadership tool and describe the facilitation of a learning context suitable for adults learning guidance. 

Gå til KS fagrapport

Publisert 1. juli 2016 09:30.. Sist oppdatert 11. oktober 2016 16:25.