Luftmaktsavdelingen

Ved Luftkrigsskolen får man innenfor fagområdet luftmakt og teknologi økt innsikt i det maktapparat som Luftforsvarets offiserer er satt til å forvalte, samt de forhold som påvirker luftmaktens anvendelse.
​FORSKNING OG UTVIKLING

Luftkrigsskolen og Luftmaktsavdelingens akademiske produksjon består av 

I tillegg utgir Luftkrigsskolen en årlig skriftserie som er ment å synliggjøre skolens virksomhet og gjøre den allment tilgjengelig. I serien publiseres studier, seminarrapporter og lignende, hovedsakelig innenfor fagfeltene luftmakt og ledelse

SEMINARER VED LUFMAKTAVDELINGEN
Luftmaktsavdelingen ved Luftkrigsskolen arrangerer årlig ulike seminarer og forelsninger. Blant seminarene kan spesielt nevnes GILs Luftmaktsseminar samt Hew Strachan forelesning- og seminar rekke.

UNDERVISNING
Gjennom undervisningen innen fagområdene internasjonale politiske og militære forhold, folkerett, etikk, teknologisk utviklingønsker vi ved avdeling for luftmakt og teknologi å bidra til at den enkelte offiser kan reflektere over sin egen rolle, og evne å sette denne inn i en større sammenheng, uansett hvilken militær situasjon det måtte være.
 
OPPBYGNING
I første skoleår gjennomføres Modul 3, ”Luftmakt og sikkerhetspolitikk”. Her får man blant annet en innføring i luftkrigens historie, internasjonal politisk historie, norsk sikkerhetspolitikk, samt folkerettens utvikling. Faget er et grunnkurs innenfor fagfeltet, der den pedagogiske profilen er klasseromsundervisning, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Andre skoleår gjennomføres et mer inngående studium av luftmakt i Modul 4, ”Militærmakt og luftmakt – teori og anvendelse”. Modulen gjennomføres fra begynnelsen av september til slutten av januar, og fokuset ligger på å forstå luftmaktens muligheter og begrensninger. I denne modulen er det tradisjonelle pedagogiske opplegget supplert med gjesteforelesere, styrte kollokviegrupper og en øvelse. I løpet av modulen er det satt av tid til selvstudium, og kadettene skal skrive en semesteroppgave over et selvvalgt tema innenfor militær- og luftmakt. Engelsk er tett integrert i modulen. Modulen avsluttes med at kadettene deltar på GILs luftmaktseminar.

I løpet av høsten det tredje skoleåret tilbys ulike fordypningsemner i Modul 6 som kadettene skal søke på. Inneværende skoleår (2011-12) tilbyr avdelingen to emner, det ene med tittelen ”Teknologi og ledelse” og det andre innenfor sikkerhetspolitikk med tittelen ”Russisk utenriks- og forsvarspolitikk” De emner som tilbys vil variere fra skoleår til skoleår. På høsten tredje år skriver kadettene sine bacheloroppgaver i Modul 7 innenfor det emnet de har hatt som fordypning i Modul 6.
 
Siste semester er nesten i helhet avsatt til Modul 8, ”Ledelse av luftmilitære operasjoner”. Denne modulen er et samarbeid mellom skolens to fagavdelinger og skal gi kadettene innblikk i hvordan luftmilitære avdelinger ledes fra øverste politiske nivå ned til det enkelte flytokt. Modulen er lagt opp med betydelige mengder praksis, en del teori og mye refleksjon rundt egen læring.
 
ANNEN UNDERVISNING
Avdeling for luftmakt og teknologi underviser også i løpet av de tre årene i flere små bolker med realfag, med hovedvekt på matematikk og statistikk for å støtte opp under læringen innenfor skolens andre fagområder, metodisk så vel som faglig.

All undervisning i fagene og modulene innenfor fagområdet luftmakt og teknologi skal bidra til å gjøre Luftforsvarets offiserer godt skikket til å forvalte det maktapparatet Luftforsvaret utgjør. En slik rolle er alvorlig og må utøves med respekt. 

Å være offiser innebærer blant annet at man skal kunne forstå ulike situasjoner og sin egen rolle, at man skal kunne tenke selv, være reflektert, være etisk bevisst, være fokusert på måloppnåelse, kunne utføre ulike oppdrag med kløkt og i det hele tatt være et skikkelig menneske. Vårt mål er at disse fagene skal bidra til at den enkelte kan oppfylle slike ambisiøse mål for seg selv.​​​
Publisert 14. mai 2014 12:38.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.