LKSK historieLKSK historiehttp://forsvaret.no/media/PubImages/LKSK historie.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4143
GF1D1726GF1D1726http://forsvaret.no/media/PubImages/GF1D1726.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4144

Skolens historie

Luftkrigsskolen ble opprettet 1. oktober 1949, for å ivareta offisersutdanningen av flygere i den nye forsvarsgrenen Luftforsvaret, som ble etablert 10. november 1944 i Storbritannia.
​​​Skolen hadde sine første lokaler i Oslo ved Akershus festning. På grunn av plassproblemer og inkludering av offisersutdanningen av Luftvernets offiserer, flyttet skole til Fornebu i 1955. Grunnet utbyggingen av Fornebu lufthavn, måtte skolen igjen flytte. 
 
Etter en militær og politisk diskusjon om mulig sammenslåing av krigsskolene, ble det besluttet å videreføre tre krigsskoler. Valgt lokalisering av Luftkrigsskolen ble da Trondheim og Kuhaugen leir. Leiren var allerede i Luftforsvarets eie, og hadde inntil kort tid før flyttingen huset Luftkommando Trøndelag, og deretter Luftvernartillerigruppe Trøndelag. Leiren ble opprustet og utvidet og Luftkrigsskolen flyttet hit i 1961, hvor skolen har holdt til siden.
 
Krigsskolene var i de første årene en to-årig utdanning. Som følge av økte krav til offiserenes akademiske kunnskaper, ble det politisk besluttet å gjøre utdanningen tre-årig fra 1970. I tillegg ble alle også offiserer fra kontroll- og varslingsbransjen gitt mulighet for krigsskoleutdanning. Dette krevde ny utvidelse av skolen og en opprustet skole sto klar i 1973.
 
Revisjonen av befalsordningen av 1984 iverksatte en ny krigsskoleordning, der utdanningen ble endret fra en gjennomgående tre-årig utdanning til en todelt fire-årig utdanning, Luftkrigsskole 1 og Luftkrigsskole 2, hver av to års varighet. Luftkrigsskole 1 gav rett og plikt til yrkestilsetting som offiser. I tillegg ble krigsskolene nå åpnet for alle kategorier av personell i Forsvaret. For Luftkrigsskolen betød dette at også bransjene forvaltning og teknisk ble gitt tilgang. 
 
Ny utdanningsordning medførte et betydelig større antall kadetter, i tillegg til at skolens bygningsmasse på dette tidspunktet begynte å bli nedslitt. Et stort byggeprosjekt ble iverksatt sent på 80-tallet. Ny og opprustet skolebygg ble tatt i bruk i 1990. Ny idrettshall stod ferdig i 1994 og nye forlegninger stod ferdige i 1997. Leiren fremstod da slik du ser den i dag.
 
I 2005 kom en ny revisjon av krigsskoleutdanningen. Den todelte utdanningen ble erstattet av en ny tre-årig utdanning. Luftkrigskolen var i forkant av dette, sammen med de to andre krigsskolene, blitt akkreditert som (sivil) høyskole. Tilpasningen ble gjort for å integrere offisersutdanningen mer til den sivile høyskole- og universitetsutdanningen, nasjonalt og internasjonalt. Dagens grunnleggende offisersutdanning er derfor i tre-årig, og gir samtidig en sivil akademisk bachelorgrad i militære studier.
 
Luftkrigsskolen skal utdanne offiserer for dagens og fremtidens norske forsvar. Gjennom en grunnleggende profesjonsutdanning skal kadettene tilbys en akademisk utdanning av høy kvalitet i kombinasjon med en praktisk rettet lederutdanning som tilfredsstiller Forsvarets krav og samfunnets verdioppfatninger. Utdanningen skal gjøre kadettene i stand til å handle etisk bevisst og effektivt.
 
Luftkrigsskolen utdanner offiserer med kunnskap om luftmilitær maktbruk og evne til å lede luftmilitære operasjoner i en fellesoperativ ramme. Skolens kjerneområder er derfor luftmakt og ledelse. Dette studeres fra ulike faglige tilnærminger i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Offisersutdanningen hviler på synergien mellom militære ferdigheter, akademisk kunnskap, fysisk kapasitet og karakterdannelse. Læringsmiljøet består av teoretiske og praktiske arenaer som sammen bidrar til en helhetlig utdanning.​
​​​​
Publisert 15. september 2014 08:21.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:10.