Om LKSK Operativ

Kadetter som går LKSK Operativ, går en av fire ulike studielinjer. Imidlertid er det meste av utdanningen felles, dette med unntak av ett semester der kadettene er på fagutdanning iht valgt linje.
Utdanningen gjennomføres ved Luftkrigsskolen i Trondheim, med unntak av høstsemesteret i 3. studieår. Dette semesteret skal kadettene gjennomføre fagutdanning innenfor den enkelte operative linje. Dette foregår ved Luftforsvarets fagskoler utenfor Luftkrigsskolen. 

LKSK Operativ linje gir 180 studiepoeng og graden Bachelor i militære studier, ledelse og luftmakt.

 
Hovedfokuset i utdanningen er ledelse og luftmakt.
I tillegg til å utvikle den enkeltes lederevner, skal kadettene få forståelse for og kunnskap om Luftforsvarets virksomhet og hvordan luftmakt anvendes og virker i fred, krise og krig. 

Her presenteres en kort oppsummering av utdanningens innhold. For mer  informasjon om studiet, gir studiehåndboka en mer detaljert beskrivelse. (fagplaner, pensum etc)
 
Første studieår 
I første studieår legges grunnlaget for den enkelte kadett innen luftmakt og ledelse. Det settes fokus på ledelse av individ og gruppe, med tema som selvledelse, gruppeutvikling, militærteknikk og ledelse, samt ledelse og mestring under stress. Innen luftmakt er fokuset luftmaktens rammeverk, med temasom norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonal politikk, konflikter og bruk av militærmakt, samt luftmaktens teknologiske grunnlag. 
 
Andre og tredje studieår 
vil det være fokus på ledelse av organisasjoner og militær- og luftmakt. Dette vil gi kadettene en helhetsforsåelse innen organisasjonsteori, organisasjonsutvikling.
 
I høstsemesteret 3. studieår vil kadettene gjennomføre fagutdanning. Fagutdanningen kan bli differensiert ift kadettenes tidligere erfaring og kunnskapsnivå. Utdanningen gjennomføres ved de respektive linjers fagskoler.
 
Det siste semesteret av utdanningen har fokus på ledelse av luftoperasjoner. Dette skal gi kunnskap om anvendelse av luftmakt i en fellesoperativ sammenheng. Her skal kadettene bruke teori,erfaringsoverføring og praktisk kunnskap som grunnlag for planlegging, ledelse og gjennomføring av luftoperasjoner.
 
Gjennomgående fag 
Engelsk, fysisk fostring og metodefag er gjennomgående fag i hele studiet. I tillegg til dette fokuseres det på personlig utvikling innen holdninger, etikk og ledelse i alle deler av utdanningen. 

 
LKSK Operativ linje utdanner offiserer som etter utdanning skal bekle stillinger innenfor bransjene kontroll og varsling, force protection, luftvern eller mission support.  

Mer informasjon om den enkelte operative linje/bransjeretning finner du ved å klikke på knappene for de operative linjene.
Publisert 29. september 2014 15:25..