hogskolene_906_søknadombachelorgradhogskolene_906_søknadombachelorgradhttp://forsvaret.no/hogskolene/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=16/media/PubImages/Kadetter LKSK.jpg

Søknad om bachelorgrad

Luftkrigsskolen tilbyr i dag utdanning som gir bachelorgrad i militære studier. Kadetter som har gjennomført utdanning tidligere etter gammel utdanningsmodell kan også oppnå denne graden.  På denne siden presenterer vi informasjon til tidligere kadetter om hvordan militær bachelor kan oppnås.

​Hvordan oppnå graden BAchelor i militære studier

Det er to mulige måter å få godkjent kravene til denne graden.

 • Den ene muligheten er å fullføre den 3 – årige Bachelor utdanningen som skolen i dag tilbyr. Disse kadettene vil automatisk få bachelorgraden ved graduasjon.
 • Den andre muligheten for å få bachelorgraden, er bestått toårig LKSK I fra og med sommeren 1998 (fra og med LKSK I kull 13) i kombinasjon med et annet relevant studium som totalt sett gir 180 studiepoeng.

Bachelorgraden

En bachelorgrad må bestå av minimum totalt 180 studiepoeng (tilsvarende 60 vekttall). Av disse 180 studiepoeng, må 90 være fordypning i det fagområdet som bachelorgraden skal gjelde for. De øvrige 90 studiepoengene kan være fra andre fag og studier, men de må være relevante for den bachelorgraden som gis. De aller fleste studier innen eksempelvis historie, statsvitenskap, psykologi, pedagogikk og sosiologi vil sannsynligvis være relevante, men dette vurderes av Luftkrigsskolen i hvert enkelt tilfelle.

 De som har gått LKSK I/1 og fagutdanning på sivil høgskole/universitet vil ikke kunne få en bachelorgrad fra Luftkrigsskolen, fordi dette gir for liten fordypning i militære studier. LKSK I/1 gir maksimalt 60 studiepoeng, og kravet til fordypning er 90 studiepoeng. Det er kun de som har gått LKSK I med militær fagutdanning (LKSK I og LKSK I/2 på fagskole i Forsvaret) som har stor nok fordypning til denne bachelorgraden. De som ikke har to års studier på Luftkrigsskolen, vil kunne bruke studiepoengene fra LKSK I/1 i kombinasjon med andre fag for å søke om en annen bachelor ved andre høgskoler/universitet.

 Det er svært viktig å merke seg for alle som ønsker å søke om en bachelorgrad, enten ved Luftkrigsskolen eller ved andre studiesteder, at det er den enkelte utdanningsinstitusjon som i hvert enkelt tilfelle avgjør om de godkjenner andre studier eller ikke som del av en bachelorgrad. Det betyr at dersom én høgskole godkjenner studiepoeng fra Luftkrigsskolen som en del av en grad, så er ikke andre institusjoner forpliktet til dette.

På samme måte står Luftkrigsskolen fritt til å avvise enkelte studier i en søknad om bachelorgraden dersom skolen mener at disse studiene ikke oppfyller kravene til en bachelor i militære studier fra Luftkrigsskolen.

 Det er også viktig å merke seg at faglig overlapping mellom fag som skal inngå i bachelorgraden, må kompenseres dersom overlappingen utgjør mer enn 10 studiepoeng. Man kan ikke benytte de samme fagene i to ulike bachelorgrader.

Hvordan søke om Bachelor i militære studier?

 • Du må oppfylle kravene til minimum 90 studiepoengs fordypning. Dette krever både LKSK I/1 og LKSK I/2 militær fagutdanning, og du må være uteksaminert i 1998, eller senere. Fullført KS-2 fra 1998 og senere oppfyller også dette kravet
 • Du må ha relevante studier fra andre universitet og høgskoler som gjør at du totalt kommer opp i 180 studiepoeng. Pensum fra disse studiene må ikke overlappe med mer enn 10 studiepoeng med pensum fra LKSK I
 • I annen utdanning må inngå godkjent emnegruppe som har et omfang på minimum 30 studiepoeng
 • Frittstående emner som kan inngå i graden, må ha et omfang på minimum 10 studiepoeng.
 • Skriv søknad til Luftkrigsskolen. I søknaden MÅ det angis hvilken relevans studiene fra den/de andre utdanningsinstitusjonene har opp mot studiet fra LKSK I
 • Legg ved vitnemål for alle de studier som skal inngå i graden (både LKSK I og fra de andre studiene)
 • Legg ved fagplaner og pensumlister for de studiene som ikke er gjennomført ved Luftkrigsskolen

 Tidligere kadetter får også vekttall/studiepoeng

 • De som ikke kan få bachelorgraden fra Luftkrigsskolen, det vil si de som er uteksaminert fra LKSK I i 1997, eller tidligere, kan selvsagt bruke disse studiepoengene i kombinasjon med andre studier. Men også her gjelder at det er den enkelte utdanningsinstitusjon som i hvert enkelt tilfelle avgjør om de godkjenner andre studier eller ikke som del av en bachelorgrad.

 • De som er uteksaminert fra LKSK I eller LKSK II fra og med sommeren 2002, får 60 studiepoeng (tilsvarende 20 vekttall) for hvert av skoleårene.
 • De som er uteksaminert fra LKSK I og LKSK II fra og med 1998 og til og med 2001, får 52,5 studiepoeng (17,5 vekttall) pr skoleår. Dette skyldes at fagplanene for den perioden ikke er godkjent for full uttelling. Alt dette er slått fast av Utdannings- og forskningsdepartementet i et skriv fra mai 2002.
 • De som er uteksaminert fra og med 1991 til og med 1997 får 60 studiepoeng (20 vekttall) totalt for hele LKSK I, eller hele LKSK II. Disse kan det søkes andre utdanningsinstitusjoner om å få bruke som en del av en utdanning der.
 • De som har gjennomført Kvalifiseringskurs («kort-kurs») i 2003 tilkommer 30 studiepoeng, øvrige som har gjennomført kvalifiseringskurs før dette vil ikke få noen studiepoengsuttelling.
Publisert 11. oktober 2017 08:55.. Sist oppdatert 11. oktober 2017 13:37.