referanse-1158referanse-1158http://forsvaret.no/media/PubImages/referanse-1158.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=8985
HD2A3253HD2A3253http://forsvaret.no/media/PubImages/HD2A3253.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7972
luftkrigsskolen_utdanningsinnholdluftkrigsskolen_utdanningsinnholdhttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftkrigsskolen_utdanningsinnhold.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7965
luftkrigsskolen_utdanningsinnhold1luftkrigsskolen_utdanningsinnhold1http://forsvaret.no/media/PubImages/luftkrigsskolen_utdanningsinnhold1.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7964
kadettbunkertakkadettbunkertakhttp://forsvaret.no/media/PubImages/kadettbunkertak.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=4056

Hva inneholder utdanningen?

Det første skoleåret er felles for alle som går ett av Luftkrigsskolens bachelorprogram. Deretter gjennomfører man utdanning i henhold til valgt linje.

​​​​​​​​​​​Første skoleår – Felles gjennomføring

Det første skoleåret av Luftkrigsskolens bachelorprogram er et fellesår for alle kadetter. Kadettene gjennomfører i fellesskap samme studieprogram dette skoleåret, uavhengig av om en skal gå for eksempel en operativ linje, sivil ingeniørutdanning eller kun ett- årig grunnleggende offiserskurs. 

Dette første skoleåret er ment å skape en felles grunnplattform for videre utdanning og karriere i Luftforsvaret. Her legges grunnlaget for den enkelte kadett innen luftmakt og ledelse, som er skolens kjerneområder. 


LEDELSE
Innenfor ledelse og modulen «Ledelse i en Luftoperativ kontekst» får kadettene undervisning og praksis innenfor følgende emner:  ​

 • ​Offisersutvikling med fokus på lederrollen
 • Ledelse av team i en luftoperativ kontekst
 • Stress og mestring i en operativ kontekst
 • Ledelse og organisasjon i luftmilitære operasjoner
 • Etikk og jus i militære operasjoner
Målet med modulen er å utvikle ledere som evner å balansere oppdraget, samspill og utvikling under operasjoner.  Videre er målet å realisere den enkeltes lederpotensial slik at man fungerer i en luftoperativ kontekst. 

Modulen gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. I løpet av modulen får kadettene praktisk trening i form av øvelser og arbeid i grupper. Kadettene får videre innsikt i relevant teori, og eksempler på tema her kan være: 
Gruppepsykologi, stressteori, pedagogikk, lederteori i henhold til Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse etc.

LUFTMAKT
Innen luftmakt og modulen «Innføring i Luftmakt», skal kadettene gis økt innsikt i luftmaktens rammeverk. Noen av målsettingene for modulen er:  

 • ​Å gi kadettene et faglig fundament for å forstå militærmakten og luftmakten som redskap for å fremme, understøtte og forsvare politiske interesser og mål.
 • Å gi kadettene kunnskap om sentrale politiske og krigshistoriske utviklingstrekk, der luftmaktens utvikling, teori og praksis står i sentrum.​
I undervisningen fokuseres det på hvilke politiske, samfunnsmessige, teknologiske og folkerettslige sammenhenger luftmakten anvendes innenfor, og hvilke virkninger maktmiddelet gir. 

Her får kadettene økt innsikt i eksempelvis norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, militærmaktens og luftmaktens anvendelse i kriger og konflikter, teknologi og krigføring etc. Det er også sentralt i modulen å gi kadettene økt kunnskap om Luftforsvarets utvikling, organisering, oppgaver, doktriner og operasjoner. 

GJENNOMGÅENDE FAG
I tillegg til hovedområdene luftmakt og ledelse har kadettene også noen gjennomgående fag, som går parallelt med modulene. Disse er:

 • ​Offisersutvikling
 • Militær engelsk
 • Militær idrett og trening
 • Metodefag 
 • Ferdigheter i militære disipliner​​​​

​​Veien videre

 

 

Operativ og teknisk linjeOperativ og teknisk linje<p></p><h2>​Andre og tredje skoleår<br></h2><p>Kadettene som går Luftkrigsskolens treårige bachelorprogram, fortsetter i andre og tredje skoleår å studere skolens kjerneområder luftmakt og ledelse, samt de gjennomgående fag nevnt over.  </p><p>Andre skoleår består av gjennomgående fag og modulene:  «Luftmakt og luftoperasjoner – teori og anvendelse» og «Ledelse av luftmilitære organisasjoner». </p><p>Etter å ha fått et grunnlag fra første skoleår, skal kadettene nå i langt større grad fordype seg i det faglige stoffet. <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Modulene har til felles at kadettene skal sitte igjen med en helhetsforståelse og handlingskompetanse innenfor disse to kjerneområdene.  </span></p><p>I modulene får kadettene undervisning av faglærere og forelesere spesialisert på sitt felt. Kadettene tilnærmer seg stoffet ved teori studie, men også betydelig grad av gruppearbeid og prosjektarbeid. Videre gjennomføres øvelser, caser og besøk ved operative miljøer. ​</p><p>Tredje skoleår består grovt av:<span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Fagutdanning ved fagskole utenfor Luftkrigsskolen</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Bacheloroppgave</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Modulen «Ledelse av luftmilitære operasjoner»</span></li></ul><p>I høstsemesteret skal kadettene gjennomføre fagutdanning innenfor det tjenestefeltet de hører til: baseforsvar (Force Protection), luftvern, kontroll og varsling, mission support, flyoperativ og teknisk bransje. Målet med fagutdanningen er å sikre at alle kadetter som uteksamineres fra Luftkrigsskolen har et godt faglig grunnlag for lederstillinger innen sitt tjenestefelt etter endt utdanning. Fagutdanningen foregår ikke ved Luftkrigsskolen, men ved Luftforsvarets «fagskoler»; Baseforsvarstaktisk skole, Luftverntaktisk skole, Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole og Luftforsvarets tekniske skole. Fagutdanning innen mission support utarbeides som et individuelt utdanningsopplegg for den enkelte kadett. </p><p>Etter endt fagutdanning skal kadettene skrive sin bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal bidra til å utvikle evnen til selvstendig tenkning, analyse og metodikk, og gi den enkelte kadett muligheten til å realisere egne ønsker om studier på felter som er av interesse for Luftforsvaret. </p><p>Siste modul i den treårige utdanningen skal gi kadettene en arena der kunnskap fra alle tidligere moduler kan anvendes for å øke forståelsen for ledelse av luftmilitære operasjoner. Her skal kadettene blant annet planlegge og gjennomføre et detasjement som ledd av en større kampanje/øvelse.</p><p>For mer informasjon om muligheter og tjenesten etter utdanningen, se egen informasjonsside for den enkelte linje.<br></p>
Logistikk og ressursstyring Logistikk og ressursstyring <h2>​<br>A​ndre og tredje skoleår ved Sjøkrigsskolen</h2><p>Kadetter ved utdanningslinja «LKSK Logistikk og ressursstyring», gjennomfører det første fellesåret ved Luftkrigsskolen i Trondheim, og deretter andre og tredje skoleår ved Sjøkrigsskolen i Bergen. </p><p>Her følges fagplan for «Bachelor i militære studier med fordypning i logistikk og ressursstyring». <span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Denne utdanningen har to hovedretninger:</span></p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​Ressursstyring: Omhandler det å styre en stor virksomhet som Forsvaret. Det legges stor vekt på økonomiske fag som internregnskap, finansregnskap, investeringsanalyse, offentlig økonomi og virksomhetsstyring av Forsvaret.</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">L</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">ogistikk: Omhandler hvordan på best mulig måte å ta frem nye strukturelementer, for eksempel nye fartøy, stridsvogner og kampfly, og å understøtte militære operasjoner. Det legges vekt på fag som prosjektstyring, produksjonslogistikk (å anskaffe materiell som gir best mulig effekt for pengene i et levetidsperspektiv), forbrukslogistikk, logistikk i operasjoner og strategi.​</span></li></ul><div><h2>Hva gjør du etter utdanning?</h2><p>Denne utdanningen gir et bredt og allsidig grunnlag til å bekle stillinger innenfor ledelse, ressursforvaltning, logistikk og virksomhetsstyring. </p><p>Tjenesten etter utdanningen vil være på mellomnivå innenfor fagfeltet logistikk og ressursstyring i Luftforsvaret, evt i en fellesstilling (eks FLO) .Aktuelle arbeidsområder kan være innenfor økonomistyring, operativ logistikk og forsyning, virksomhetsstyring etc​</p><p>Generelt gir utdanningen et stort mulighetsrom for en rekke ulike og varierte stillinger ved  ulike tjenestesteder og avdelinger.  Du må imidlertid være forberedt på at aktuelle stillinger rett etter utdanningen beror på Luftforsvarets behov og hvor det finnes ledige stillinger.</p></div>

Publisert 8. oktober 2015 11:44.. Sist oppdatert 2. mars 2017 13:56.