Tekniker / AvionikerTekniker / Avionikerhttp://forsvaret.no/media/Lists/YouTubeVideoList/DispForm.aspx?ID=56https://www.youtube.com/watch?v=7BhC8xsbuS4

Teknisk

Å utdanne deg innen teknisk bransje i Luftforsvaret handler om å sørge for vedlikehold og teknisk drift av Luftforsvarets flysystemer.

​​
Hva handler fagfeltet om?

Luftforsvarets tekniske bransje består av personell som skal sørge for teknisk drift og vedlikehold av Luftforsvarets fly og helikoptre, luftvern, bakkeutstyr, kjøretøy og personlig flygerutrustning. Dette kan innebære alt fra oppdragsklargjøring med opplasting av ammunisjon og drivstoff, til tyngre ettersyn.

Vedlikeholdstjenesten i Luftforsvaret er i hovedsak organisert i én vedlikeholdsskvadron ved hver luftving. Oppdragene ledes fra luftvingen under styring fra LOI/Logistikk, og etter krav fra fagmyndigheten i FLO. Vedlikeholdsskvadronene utvikles mot bedre evne til å ivareta vedlikeholdsbehovet i operasjoner. Å være militær tekniker i Luftforsvaret innebærer at fokus både skal være på det teknisk-faglige, og på det særegne ved den militære profesjonen.

Hva handler utdanningen om?

Luftkrigsskolen skal gjøre deg kvalifisert for leder- og stabsstillinger i Luftforsvarets tekniske bransje. Utdanningen skal gi relevant faglig påfyll for å kunne tre ut av spesialistenes rekker og over i offiserskorpset. For å sikre at offiserene i teknisk bransje har tilstrekkelig faglig innsikt til å kunne ivareta ansvar og myndighet i lederstillingene er det ønskelig at de har flere års tjeneste som spesialist.

Ved Luftkrigsskolen vil du få akademisk og praktisk rettet utdanning for å bekle stillinger på mellomledernivået. Skolen er en høyskole og gir, i tillegg til profesjonsutdanning, en godkjent bachelorgrad. Utdanningen ved Luftkrigsskolen skal bygge videre på grunnleggende befalsutdanning, og videreutvikle befalets kompetanse innen militært lederskap.

Kadetter fra teknisk bransje vil få et fagsemester på høsten  i 3. skoleår. Fagsemesteret gjennomføres ved Luftforsvarets tekniske skole og er felles for alle som går LKSK teknisk. Kadettene skal etter fullført utdanning være oppdatert på alle våpensystemer i Luftforsvaret, med henblikk på teknisk vedlikeholdsledelse. Utøvelse av ledelse i krise/krig og kunnskap om utnyttelse av logistikksystemer og vedlikeholdssystemer under slike forhold vil være siktemål for utdanningen.

Hva gjør du etter utdanning?

Etter utdanning ved Luftkrigsskolen vil du bli disponert inn i en lederstilling på midlere nivå (seksjonsleder/tilsv.) ved en vedlikeholdsskvadron. Disponeringen vil skje etter søknad og Luftforsvarets behov. Du vil være kvalifisert for en vertikal karriere innad i vedlikeholdsskvadronene, og personell fra flyteknisk bransje vil også være kvalifisert for stilling som øverste tekniske sjef (skvadronssjef).

Øvrige karrieremuligheter etter endt utdanning inkluderer tjeneste i passende stabsstillinger ved Luftforsvarets ledelse (LST og LOI), faggruppeleder ved Luftforsvarets tekniske skole og tjeneste ved fag- og systemkontor i FLO. Merk at enkelte stillinger i FLO også krever utdanning som bachelor ingeniør.

NB! For flyteknisk bransje gjelder spesielle krav til fagtjeneste for å bekle lederfunksjoner. Dersom man gjennomfører krigsskole uten tilstrekkelig fagtjeneste, må man påregne beordring til slik tjeneste før man kan tiltre stilling som seksjonsleder og høyere.

 

 

Publisert 29. oktober 2015 09:42.. Sist oppdatert 28. juni 2016 11:13.