luftkrigsskolen_utdanningstilbudluftkrigsskolen_utdanningstilbudhttp://forsvaret.no/media/PubImages/luftkrigsskolen_utdanningstilbud.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=7963

Utdanningstilbud

​​​​​​​​​​Forsvarets utdanningssystem skal reformeres, og det forventes endringer i hvordan den grunnleggende offisersutdanningen skal foregå ved Luftkrigsskolen fra 2018. Informasjonen som fremkommer her vil derfor være med forbehold om endring. 

Besøk forsvaret.no/utdanning for oppdatert informasjon om hvilke studier du kan søke for opptak 2018. Bachelorprogrammer

 

 

LKSK OperativLKSK Operativ<p>​​Her kan du søke følgende utdanningslinjer:  </p><ul><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">​​</span><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Kontroll og varsling</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Force protection</span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Luftvern </span></li><li><span style="font-size:1rem;line-height:1.625;">Mission support</span></li></ul><p>Utdanningen er 3-årig for alle linjene og gir bachelorgrad i militære studier. Utdanningen er modulbasert og gjennomføres ved Luftkrigsskolen i Trondheim, med unntak av høstsemesteret siste skoleår. Dette semesteret skal kadettene gjennomføre fagutdanning i henhold til den utdanningslinja man går. Dette gjennomføres ikke på Luftkrigsskolen, men ved den respektive fagskole i Luftforsvaret. ​</p><p>Utdanningen kan søkes av befal fra alle bransjer og forsvarsgrener.<br></p>
LKSK TekniskLKSK Teknisk<p>​Utdanningen er 3-årig og gir bachelor i militære studier. Denne linja er forbeholdt befal fra teknisk bransje i Luftforsvaret. Utdan​ningen er modulbasert og i hovedtrekk lik LKSK Operativ. Kadettene gjennomfører utdanningen i fellesskap med kadettene som går andre linjer. Unntaket er høstsemesteret 3. skoleår, som foregår utenfor Luftkrigsskolen. Her skal kadettene som går teknisk linje gjennomføre fagspesifikk utdanning ved Luftforsvarets tekniske skole.  ​</p>
LKSK Logistikk og ressursstyringLKSK Logistikk og ressursstyring <p>Utdanningen er 3-årig og gir bachelor i militære studier med fordypning i logistikk og ressursstyring. Første skoleår gjennomføres på Luftkrigsskolen i Trondheim, i fellesskap med kadettene som går andre linjer. <br></p><p>De neste to skoleårene gjennomføres ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Her inngår man i en klasse med kadetter fra Sjøforsvaret og Hæren som også går denne utdanningen. </p> <p class="MsoNormal">Utdanningen kan søkes av befal fra alle bransjer og forsvarsgrener.</p>
LKSK Grunnleggende offiserskursLKSK Grunnleggende offiserskurs<p>​Dette er en 1-årig utdanning som er forbeholdt søkere som har fullført sivil utdanning på bachelornivå eller høyere. Noen sivile utdanningsretninger vurderes mer relevant enn andre, dette vil fremkomme i kunngjøringsteksten for utdanningen.<br>LKSK Grunnleggende offiserskurs består av det første skoleåret i Luftkrigsskolens 3-årige bachelorutdanning. Utdanningen er modulbasert og gjennomføres på Luftkrigsskolen i Trondheim, i fellesskap med kadetter som går andre linjer. ​<br></p> <p class="MsoNormal">Utdanningen kan søkes av befal fra alle bransjer og forsvarsgrener.</p>
Videregående befalsutdanning (VBU)Videregående befalsutdanning (VBU)<p>​Videregående befalsutdanning (VBU) er nivådannende utdanning for militært tilsatte som skal jobbe som spesialistbefal. Spesialistbefalet er ryggraden i Luftforsvaret og representerer erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. <br>VBU har flere nivåer, der VBU1 og VBU2 gjennomføres ved Luftkrigsskolen. Kvalifisering for et utdanningsnivå innen VBU forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå. <br>Utdanningen er rettet mot  Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, ledelse og gjennomføring av militære luftoperasjoner. Den bygger på en profesjonsplattform som er felles for alle militært tilsatte i Forsvaret med spesielt fokus på militær profesjonskultur, etikk og holdninger. </p><p>VBU utlyses for søknadpå Forsvarets intranett i henhold til Luftforsvarets behov.  <br></p>

 Spesialistutdanning

 

 

Videregående befalsutdanning (VBU)Videregående befalsutdanning (VBU)<p>​Videregående befalsutdanning (VBU) er nivådannende utdanning for militært tilsatte som skal jobbe som spesialistbefal. Spesialistbefalet er ryggraden i Luftforsvaret og representerer erfaring, kontinuitet og spesialisert kompetanse. <br>VBU har flere nivåer, der VBU1 og VBU2 gjennomføres ved Luftkrigsskolen. Kvalifisering for et utdanningsnivå innen VBU forutsetter bestått utdanning på forutgående nivå. <br>Utdanningen er rettet mot  Forsvarets kjernevirksomhet: Planlegging, ledelse og gjennomføring av militære luftoperasjoner. Den bygger på en profesjonsplattform som er felles for alle militært tilsatte i Forsvaret med spesielt fokus på militær profesjonskultur, etikk og holdninger. </p><p>VBU utlyses for søknadpå Forsvarets intranett i henhold til Luftforsvarets behov.  <br></p>

 Etter- og videreutdanning

 

 

LKSK Påbyggende utdanningLKSK Påbyggende utdanning<p>​​​Dette er en 2-årig utdanning som bygger på tidligere studier ved Luftkrigsskolen. Utdanningen innebærer gjennomføring av bachelorutdanningens andre og tredje år, som utgjør til sammen 120 studiepoeng. Kombinert med tidligere utdanning vil bachelor i militære studier kunne oppnås. Påbyggende utdanning kan ikke søkes gjennom det ordinære krigsskoleopptaket (FOS KS), men kunngjøres selvstendig på årlig basis. ​</p>
BasecampBasecamp<p>​Dette er et lederutviklingsprogram for mellomledere på skvadrons-, avdelings- og seksjonsnivå. Lederutviklingsprogrammet er samlingsbasert med fire moduler à ca en ukes varighet. Programmet gir muligheter for 15 studiepoeng for de som har generell studiekompetanse og tar eksamen. Målgruppen for Basecamp er i hovedsak mellomledere i Luftforsvaret, men er også åpent som et tilbud til andre forsvarsgrener samt andre etater det er naturlig for Luftkrigsskolen å samarbeide med.  Basecamp utlyses som egen kunngjøring årlig. ​</p>
Luftforsvarets MentorprogramLuftforsvarets Mentorprogram<p></p><p> «Luftforsvarets Mentorprogram – lederutvikling med mentoring» er et program for offiserer med formal- og realkompetanse for fremtidig å besette stillinger på gradsnivå oberst og høyere i Forsvaret. </p><p>Programmet har som mål å forsterke lederkulturen i Luftforsvaret. Herunder å være en arena for erfaringsutveksling og utvikling av en lederkultur og læringskultur preget av konstruktiv feedback, tydelig kommunikasjon, åpenhet og tillitsadferd. En slik kultur har betydning for å øke den operative effekten, sikkerhetsnivået, den relasjonelle kompetansen og prestasjonsforbedringen. </p><p>Programmet gir 15 studiepoeng for de som gjennomfører eksamen. Denne er frivillig og er ikke et krav for å få godkjent programmet.</p><p>Programmet kunngjøres ikke og det er ikke tradisjonell søknad for opptak.  Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) velger deltakere (adepter) basert på en helhetlig vurdering av potensial. Programmet retter seg i første rekke mot personell tilsatt i Luftforsvaret. Det er likevel ønskelig med et innslag av kandidater fra andre forsvarsgrener og fra øvrige deler av Forsvarssektoren for å få et bredere erfaringsomfang. ​</p>

Publisert 8. oktober 2015 11:52.. Sist oppdatert 7. mars 2018 11:09.