havariutvalget

Her finner du omtale og kartbeskrivelser av de fleste grunnberøringer som har funnet sted i KNM de senere år, publisert gjennom Sjøforsvarets faste havariutvalg (SFHU).Sidene inneholder samtlige saker SFHU har behandlet, men er noe mindre detaljert e
Havariutvalgets sammensetning
 • Faste medlemmer:
  • Leder Navigasjonskompetansesenter SKSK, Formann
  • Leder Øvingskontor Navkomp SKSK
  • Offiser oppnevnt av GIS
  • Representant fra den avdelingen i FLO som utøver fagansvar for Navigasjonsutstyr
  • Medisinsk representant oppnevnt av SANINSP/Sjø
 • Tiltredende medlemmer:
  • Personell fra SJKE, vurderes i hvert enkelt tilfelle
  • Representant fra FLO som kan bidra med teknisk kompetanse i forhold til skadens art og omfang

Havariutvalgets arbeidsoppgaver

Utvalgets arbeidsoppgaver er som angitt i BFS 1.5.2, vedlegg C av 2002-03-20, "Instruks for Sjøforsvarets faste havariutvalg".

Det presiseres at utvalget først får sakene til gjennomgang når disse er juridisk og disiplinært ferdigbehandlet. Utvalget behandler således ikke skyldspørsmålet.
Hovedhensikten med rapporten er å gi informasjon omkring navigasjons- og manøveruhell, for derved å bidra til at flest mulig får del i de erfaringer som kan trekkes av uhellene. Dette håper man igjen skal bidra til at fremtidige uhell blir redusert i størst mulig grad.

Sjøforsvarets sikkerhetsutvalg har åpnet opp for at også andre uhell og hendelser som er behandlet av undersøkelses- eller granskningskommisjoner kan behandles av SFHU og inngå i utvalgets rapporter.

For at utvalget skal kunne løse sine oppgaver som forutsatt, er det viktig at alle rapporter om navigasjons- og manøveruhell skrives så fyllestgjørende som mulig. Det vises i denne forbindelse til BFS 1.5.2 vedlegg A; "Retningslinjer for oppsett av skriftlig rapport etter navigasjons-/manøveruhell og tap av torpedo”. Vedlegget inneholder en sjekk-liste for hvilke momenter som kan og bør være inkludert i rapporten.
Fartøyene utrustes med utstyr med automatisk lagring av data som kan vøre viktig i etterarbeidet, det er viktig at data som blir logget automatisk blir lagret og tatt vare på og ikke overskrevet med nyere data.

Dette innebærer at det ikke utelukkende er opplysninger fra loggboken som skal legges til grunn for rapporten. I den senere tid har flere av kommisjonsrapportene vært mangelfulle mht beskrivelse av navigeringen.

Havariutvalget vil også henlede oppmerksomheten på instruksens punkt 5, hvor det heter:
 • Havariutvalgets anbefalinger vil bli vurdert av Sjøforsvarets sikkerhetsutvalg som har koordinerende og rådgivende myndighet. Ansvar for gjennomføring av tiltak tilligger den enkelte sjef i kraft av sin stilling i linjeorganisasjonen.
  Oppfølging og videre behandling av anbefalingene vil bli koordinert av Sjøforsvarsstaben.

Tekster og skisser brukt i fremstillingen av rapportene er basert på følgende:

 • Alle kurser er rettvisende; dersom ikke annet er angitt.
 • Kartskissene kan være forstørrede kopier av aktuelt sjøkart eller håndtegnede skisser.
  For tydelighetens skyld vil ofte dybdeangivelser, stedsnavn osv som ikke vedkommer saken, være utelatt i skissene
 • Skissene er ment for å lage en enkel illustrasjon av saken, og vil derfor ikke nødvendigvis være analytisk korrekte.
  Dette gjør seg spesielt gjeldende hvor mottatte opplysninger kan være mangelfulle.
Publisert 27. april 2011 09:41..