matriellkontroll

​Her kan du lese veiledning for føring av Kartretterlogg, Loggbok, Navigasjonsvarsler, Fyrlisten, Nattordrebok, og Bøker generelt.​

Kartretterloggen

Dette er den viktigste boken. Nivået på kartretterloggen gjenspeiler ofte nivået på kartrettelsene, og dårlige kart har ført til mange grunnstøtinger. Ved mottak av ny EfS skal alle rettelsene føres inn. Dette skal gjøres selv om man ikke har tid til å begynne med rettelsene med en gang. Rettelsene skal først kvitteres ut (høyre kolonne) når de er utført. Hvert kart skal ha sitt eget ark, og trykningsdatoer skal også påføres. Fartøyet kan ha 2 kartretterlogger hvis ønskelig, men bruk kun et eksemplar av ark V, forevisning for når kartene er ajour til. Denne skal skrives for hver bokdag, gjerne for frihånd, som sjefen kan underskrive på og se statusen på kartene. Skjemaet "ajour frem til", ark V, er ment for bokdager, slik at sjefen ser standarden på kartrettelsene, og hvor langt man er kommet. Der skal det skrives om 100 serien er rettet til eksempelvis EfS 20, og 400 serien til EfS 15. Vi ser gjentatte ganger at det ikke holder å formidle statusen på kartmappene gjennom muntlige beskjeder, dette skal fremgå av skjemaet "ajour frem til".
Tracinger skal oppbevares i en egen A5 perm inndelt etter kartnummer. Dette fordi det da er lettere å rette nye kart som blir tatt ut.
EFS’er oppbevares i A5 permer.
Kartrettelsene forventer vi er ajour til nest siste mottatte EfS eller der omkring. Stikkprøver av utførelsen skal være gjennomført av egen besetning. Stikkprøver vil også bli tatt av kompetansesenter for navigasjon dersom tiden tillater.
Se Statens Kartverk Sjøkartverket for de siste års EfS'er.

Loggbok

Loggboken er et offisielt dokument og fartøyets dagbok. Utgavene varierer fra våpen til våpen. Boken skal føres iht SNP 176, og skal føres med store bokstaver, eventuelt leselig. Autorisering av sjefen skal være gjort når boken tas i bruk (bakerst), og alle fartøyets vaktsjefer skal føres inn (først i boken). Samtlige fartøyer skal ha en kommentarbok til loggboken fremfor gule lapper. Denne føres av den person loggboken forevises til hver fredag, og sikrer nivået på føringen. De gamle loggbøkene er tungvinte å føre, fartøyene anbefales å søke sin inspektør med info til kompetansesenter for navigasjon om å revidere bruken.
Passering under en bro er ikke en posisjon, men kan skrives i høyre felt. General kurs og distanse føres i høyre felt. Skipssjefen er iht SAP 1(D) ansvarlig for å påse korrekt føring av bøker, og dette gjelder særlig loggbok og kartretterlogg.

Navigasjonsvarsler

Loggen skal oppbevares på bro som hurtig oppslagsverk for navigatørene og skal kun inneholde navigasjonsvarsler. Oppsett for signal til FKS kan også ligge der.
Det er kommet nye blanketter for føring av navigasjonsvarsler. Kun de effektive skal oppbevares i loggen, og det bør være rutine at gnisten legger de nye først i permen eller en annen fast plass. Still in force skal betraktes som at alle tidligere signaler dermed kan signeres ut. Føringen skal skje i kartretterloggen på blanketter for føring av navigasjonsvarsler. Navigasjonsvarslene signeres ut i høyre kolonne når de blir kansellert eller når signalet "still in force" gjenspeiler at de er kansellert eller gått ut. Still in force skal FKS sende ut hver fredag, og fartøyene kan alltid ringe FKS (0535) 5157 2434 og få vite hvilke som er i kraft.

Fyrlisten

Fyrlisten skal også holdes ajour.
Ajourføring av denne har siste prioritet hvis fartøyet må prioritere. Rettelsene skal føres inn i en av de første sidene i fyrlisten, og rettelsesnummeret skal føres inn i rubrikken for sin EfS. Det er plass til flere årganger EfS’er der, og de er nummerert fra 01 til 23. Fyrlisten gis ut i ny utgave omtrent hvert annet år.

Ankringsbok og nattordrebok

Fartøyene er pålagt å føre nattordrebok iht SAP-1(D) Del C, kapittel 10, A5.
Denne er smart å kombinere med ankringsbok. Her gir sjefen sine ordrer for natten mht navigering sikkerhetsmarginer, ankring etc. Boken skal oppbevares på bro.

Bøker generelt

Av og til kommer det nyutgivelser av Den norske Los, fyrlisten, nye kart etc. Kontakt kartkontoret 0540 2579 for fullstendig oversikt og om detaljen DIN er oppdatert.
Andre bøker som detaljen burde ha: "Veiledning til utkikken", "Navigasjonsøvelser med Marinens øvingsfartøyer", rapportene fra Sjøforsvarets faste havariutvalg, eventuelt utskrifter fra hjemmesidene til kompetansesenter for navigasjon. 
Publisert 28. april 2011 14:36..