hv_964_øktutenlandsketterethv_964_øktutenlandsketterethttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=639De siste årene har det vært en endring i trusselbilde i verden. I PST sin åpne vurderinger har de konstatert at det er økt etterretningsaktivitet i Norge, blant annet mot Forsvarets kapasiteter./media/PubImages/Krigsskolen high-9941.jpg
hv_964_øktutenlandsketterethv_964_øktutenlandsketterethttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=640Forsvarets sikkerhetsavdeling har som en av tre hovedoppgaver å identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Foto: Alexander Sylte/Forsvaret/media/PubImages/150418_ISTY_Bundle_ASylte-48.jpg

Økt utenlandsk etteretning

Det er en markant underrapportering av utenlandsk etterretning mot militær aktivitet i Norge. FSA sin oppfordring til HVs soldater er klar: - Rapporter heller en gang for mye, enn en gang for lite.
​Du er på årlig trening og har stått på vaktpost en times tid. På avstand ser du en svart personbil stoppe, du kan skimte at det sitter to personer i bilen. Er det en kikkert du ser? Er det samme bil som du la merke til da du var på vei hjem fra jobb i går? Du mener å huske at den også var svart, ingen i nabolaget har akkurat slik bil. Du var litt stresset siden du skulle rekke middag og få pakket ferdig til øvelsen i dag. Kanskje er det ikke samme bil, husker du feil? Du lar det ligge, selv om du tenker på episoden flere ganger utover uka.

UNDERRAPPORTERING

– Vi får noe fra HV, men ikke nok. Vi har over en tid registrert at det er en underrapportering. Soldatene i Heimevernet må hjelpe oss slik at vi får det «oversiktsbildet» som beslutningstakerne på strategisk og operasjonelt nivå i Forsvaret trenger, sier Tore Jensen, avdelingssjef ved Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). 

Forsvarets sikkerhetsavdeling har som en av tre hovedoppgaver å identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, det vil si å hindre fremmed etterretningsaktivitet i og mot Forsvaret (Se faktaboks nederst på siden)

ØKT ETTERRETNING

De siste årene har det vært en endring i trusselbilde i verden. I PST sin åpne vurderinger har de konstatert at det er økt etterretningsaktivitet i Norge, blant annet mot Forsvarets kapasiteter og evner.
– Vi opplever en mer aggressiv tilnærming og større avstand mellom ledelsene i de ulike landene, spesielt mellom Russland og USA, og mellom Russland og flere europeiske stater. Avstanden sprer seg nedover, og man er mer mistenksomme til hverandre. Den tilliten som fantes tidligere reduseres. Når kommunikasjonen er dårligere har man behov for å forstå situasjonen på en annen måte og da bruker man ofte etterretning for å gjøre det, forklarer Tore.

AVVIK

De færreste spioner kommer bort for å presentere seg, så hva skal man se etter?
– Jeg tror at Heimevernets soldater vil reagere på avvik i forhold til normalen, og det er det de skal rapportere på. Heimevernets soldater er lokalt kjent og de vil mest sannsynlig fange opp endringer mye tidligere enn noen annen sensor vi har ute. Mange vil nok være usikre på om det de har sett er noe å melde inn, men la det være opp til FSA om det er av interesse eller ikke. Rapporter heller en gang for mye enn en gang for lite, oppfordrer Tore.

Jeg tror at Heimevernets soldater vil reagere på avvik i forhold til normalen, og det er det de skal rapportere på.

FSA ønsker så nøyaktige beskrivelser som mulig. Er det et kjøretøy du har reagert på er det viktig å rapportere registreringsnummeret, hvilke type kjøretøy, farge, eventuelle personer i eller utenfor kjøretøyet, klokkeslett, hvor skjedde det og det viktigste: hvorfor reagerte du? Rett og slett hvem, hva, hvor, når og hvorledes. Skriv gjerne kommentarer og vurderinger av hva du har sett. Et grunnleggende prinsipp i all rapportering er å skille fakta og vurdering. Fakta er det du har objektivt sett, mens vurdering er det du tror du har sett på bakgrunn av din lokale kunnskap, tidligere erfaringer og observasjoner i området. Din vurdering er verdifull for FSA for å gi oss den lokale konteksten som du besitter, sier Tore.

40 000 SENSORER

Soldaten skal rapportere til sin nærmeste foresatte. Rapporten går til G2, S2 eller et
terretningsoffiseren i ditt område og videre til etterretningscella i distriktet som igjen gir den til det Territorrielle operasjonssenter (TOS) i Heimevernsstaben. De sender den videre til FSA som analyserer og vurderer trusselbildet i og mot Forsvaret. FSA igjen bidrar inn til det overordnede trusselbildet for Norge.
– Med Heimevernets soldater har vi 40 000 kontraetterretningssensorer som dekker hele nasjonen. Det er flere enn det politiets sikkerhetstjeneste har, og det er de som er den nasjonale kontraetterretningsressursen. Men Forsvaret må selv være i stand til å ivareta sikkerheten i alle fasene fra fred, krise til krig. Det er nettopp det som er oppgaven til FSA og Avdeling for aktivitet, vi utøver vår funksjon i hele krisespennet. 

PROFESJONELLE AKTØRER 

I tillegg til å bidra med små brikker til sikkerhetsbilde, er det en egengevinst ved å rapportere hendelser som kan være fremmed etterretning.
– Du bruker fritiden din og masse ressurser til å lage et forsvarsverk. Det er viktig at en motstander ikke har avdekt sårbarheter og dermed utnytter disse i en skarp situasjon, forteller Tore. Det er lett å tenke at man bør ta kontakt med personer man synes har en mistenksom atferd og som tydelig er interessert i Forsvarets aktivitet. Dette råder sjef i Avdelingen for Aktivitet deg til å la være.
– Observer og rapporter. De aktørene vi står ovenfor er profesjonelle og veldig ofte har de sikkerhet rundt seg. Det kan godt hende at noen observerer deg samtidig. Passiv tilnærming er det vi er ute etter, sier han.

TRIDENT JUNCTURE

Det er ingen hemmelighet at Russland følger med på norsk militæraktivitet. 
– Inn mot Forsvaret opererer den russiskmilitære etterretningstjenesten GRU. SVR, den sivile russiske etterretningstjenesten har fokus mot industri og forsvarsindustri. I tillegg har den russiske sikkerhetstjenesten FSB blitt gitt mandat til å operere utenlands også, forteller Tore.

Observer og rapporter. De aktørene vi står ovenfor er profesjonelle og veldig ofte har de sikkerhet rundt seg.

Det er forventet at russerne vil ha et ekstra godt øye på øvelsen Trident Juncture til høsten, der over 40 000 soldater fra NATO øver i Norge.
– Sett ut i fra russernes ståsted har de behov for å vite hva denne øvelsen er for noe. For å få det til vil de mest sannsynlig bruke de etterretningsapparatene de har for å få kontroll, sier han.

DEN GLEMTE KUNNSKAPEN 

Under den kalde krigen tok befolkningen innover seg at det var en trussel mot Norge, og det var en større forståelse av trusselbildet. Denne forståelsen er mindre i dag. Tore kaller dette den «glemte kunnskapen».
– Fokuset til Forsvaret har over lengre tid vært operasjoner utenlands. Så opplever man en endring i trusselen med blant annet det som skjedde i Georgia, Ukraina og Krimhalvøya, og russiske intervensjoner i Syria. En endret trusselpersepsjon i Vesten og i Norge har bidratt til at Forsvaret igjen fokuserer innover mot Norge, på det som egentlig er vår primæroppgave; å forsvare Norges integritet. Det går opp for oss at vi faktisk har forsømt dette over en tid, og nå går vi gjennom det jeg kaller oppvåkningen. Overgangen fra fred i verden, der alle er snille, til et helt annet trusselbilde er mentalt vanskelig fordi vi ikke ønsker at noen vil oss vondt, og det tar tid før folk tar det innover seg. Det ligger litt i norsk natur å tro det beste om de verste, sier Tore.

Likevel mener han at Heimevernets soldater innehar mye av den glemte kunnskapen.
– De er våre viktigste kontraetterretningssensorer ute, konstaterer han.

Neste gang du «ser den svarte bilen som ikke er fra nabolaget» og du aner ugler i mosen så ikke nøl med å melde i fra. 

Kanskje kan din innrapportering være den siste brikken som får puslespillet til å gå opp og dermed øke Forsvarets operative evne.


FORSVARETS SIKKERHETSAVDELING: 
Ble etablert i 2003 som en konsekvens av nedleggingen av Forsvarets overkommando og FOST. De begynte med 11 stillinger, i dag har avdelingen vokst betraktelig og de har god kapasitet på området helhetlig sikkerhetstjeneste. I det ligger det tre sikkerhetsdisipliner: forebyggende sikkerhet, operasjonssikkerhet og operativ sikkerhetstjeneste, også kalt kontraetterretning.  Forsvarets sikkerhetsavdeling har som en av tre hovedoppgaver å identifisere og motvirke sikkerhetstruende virksomhet, det vil si fremmede etterretningsaktiviteter i og mot Forsvaret.

I forskriften «instruks om sikkerhets
tjeneste i Forsvaret står det:
§ 28. Militær kontraetterretning i Norge i fredstid. På norsk territorium i fredstid skal FSA:
a. Sammenstille og analysere informasjon om sikkerhetstruende virksomhet mot Forsvaret.
b. Formidle informasjon fra utenlandske og nasjonale militære myndigheter til PST.
c. Være fagmyndighet og kontaktpunkt i Forsvaret for militær kontraetterretning.
d. I nødvendig utstrekning, dele informasjon med PST, E-tjenesten, NSM og allierte og bilaterale samarbeidspartnere.
e. Koordinere utøvelsen av tiltak på militært område med sikte på å avdekke og hindre ulovlig etterretningsvirksomhet mot Forsvaret og Forsvarets aktiviteter.

Publisert 10. september 2018 10:19. av Siv Iren Brænd.