hv_925_3000soldateroeverioghv_925_3000soldateroeverioghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=413Soldater fra forskjellige deler av Forsvaret vil øve sammen under øvelsen. Her fra øvelse Mini-hovedstad 2014./media/PubImages/oevelsehovedstad2017.jpg
hv_925_3000soldateroeverioghv_925_3000soldateroeverioghttp://forsvaret.no/hv/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=414 – Øvelse Hovedstad er arena for å øve Forsvaret og sivile etater i å sammen mestre oppgaver i en krigslignende situasjon, sier sjef i Oslo og Akershus heimevernsdistrikt Karl Henrik Fossmann./media/PubImages/Oberst Fossmann_lite.jpg

3000 soldater øver i og rundt Oslo

Øvelse Hovedstad 2017 er Heimevernets største øvelse på Østlandet i år. Den holdes fra 11. til 18. september i regi av Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02.

​Om lag 3000 soldater, der størstedelen kommer fra heimevernsdistriktene HV-02 (Oslo og Akershus), HV-01 (Østfold og Vestfold), HV-03 (Telemark og Buskerud) og HV-05 (Oppland og Hedemark). Oslo, Akershus, Telemark og Buskerud fylker benyttes som øvingsområde. Feltdelen av øvelsen starter torsdag 14. september.

Foruten Heimevernet deltar avdelinger og elementer og funksjoner fra Hans Majestet Kongens Garde, Oslo garnisonsforvaltning, Kystvakten, Forsvarets sanitet, Nasjonal logistikkommando, Forsvarets militærpolitiavdeling, Cyberforsvaret, politiet, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sivilforsvaret og Direktoratet for sivil beredskap.

Øver på det vanskeligste

Sjef i HV-02, oberst Karl Henrik Fossmann, forteller at ambisjonene for øvelsen er høye.

– Vi øver på det som er det mest utfordrende, nemlig militære operasjoner i væpnet konflikt eller krig. Det sivile samfunn skal i et slikt scenario i prinsippet støtte den militære innsatsen. Det betyr blant annet at samarbeidet med de sivile beredskapsfunksjonene settes i fokus. Parallelt vil vi på årets øvelse trene på det som kreves for å kunne motta allierte forsterkninger, opplyser Fossmann.

Heimevernet har en viktig rolle i å utøve det territorielle ansvaret i Norge. Det skjer på to arenaer, forklarer obersten.

– For det første skal vi lede og understøtte all militær virksomhet i eget ansvarsområde med fokus på sikring av viktig infrastruktur samt overvåkning og kontroll av veiakser. For det andre skal vi samarbeide tett og godt med den sivile delen av totalforsvaret, sier han.

Prosesser og mange deltakere

Koordinering og samarbeid på tvers av etatene innen sikkerhet og samarbeid er avgjørende for effektiv utnyttelse av de militære og sivile ressursene i totalforsvaret.

– HV-02 har territorielt ansvar i Norges strategiske midtpunkt, og har et meget godt samarbeid med de andre beredskapsetatene i vårt område så som Fylkesmann, politiet, Sivilforsvaret og kommunene. Alle har som oppgave å trygge befolkningen og sikre viktige samfunnsfunksjoner. Øvelse Hovedstad vil utfordre roller, prosesser og ikke minst vår evne til å etablere felles og god situasjonsforståelse, sier Fossmann.

De mest synlige

De stedene militært personell vil være mest synlige er i området rundt Akershus festning og i tilknytning til militære leire i Oslo og Akershus. Noen objekter av mer sivil karakter vil også bli benyttet.

Noen forandringer i planene kan forekomme. Avdelingene vil gjennomføre sine oppdragsløsninger til forskjellige tidspunkt. Det meste skjer i tidsrommet 14 til 18 september. Forandringer i dato og plasseringer kan forekomme.

Fakta øvelse Hovedstad 2017

  • Øvelsen går i perioden 11. til 18. september. Feltdelen er fra 14. til 18. september.
  • De første dagene er klargjøring, planlegging, innrykk av soldater og opptrening før avdelingene skal ut å løse oppdrag.
  • 3000 soldater og befal fra forskjellige deler av Forsvaret, de fleste fra HV-02 i Oslo og Akershus, deltar.
  • Andre deltakere er HM Kongens Garde, Oslo garnisonsforvaltning, Kystvakta, Forsvarets sanitet, Nasjonal logistikkommando, Forsvarets militærpolitiavdeling, Cyberforsvaret, Politiet, Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Direktoratet for sivil beredskap og Sivilforsvaret.
  • I en reell situasjon vil HV med stor sannsynlighet være de som møter en potensiell motstander først. Det skyldes den lokale tilstedeværelsen organisasjonen har over hele landet.
  • Under øvelse Hovedstad skal det blant annet trenes på det vi definerer som territorielle operasjoner; objektsikring, utrykning, overvåking og kontroll, samt bekjempningsoperasjoner.
Publisert 7. september 2017 11:09. av Heimevernet. Sist oppdatert 26. september 2017 09:56.