HVNETT_ill_bilder_sylte-1247HVNETT_ill_bilder_sylte-1247http://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-1247.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3932

Søke utsettelse

Alle søknader om utsettelse skal rettes til din områdesjef. Du har klageadgang dersom du får avslag på din søknad.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvordan man kontakter områdesjefen i saker som gjelder utsettelse og fritak, samt andre personellsaker. Likevel rådes du til å sende slik informasjon som brev i posten til områdesjefen.

Hvis du får avslag på søknad om utsettelse kan du klage. Dette skal du gjøre til din områdesjef. Hvis han/hun opprettholder vedtaket, sendes saken til distriktet for vurdering.

 Retningslinjer ved utsettelsessøknader

 

 

ArbeidsforholdArbeidsforhold<p><span style="font-size:1rem;">Arbeid gir i utgangspunk</span><span style="font-size:1rem;">tet ikke rett til utsettelse av pliktig heimevernstjeneste. Det er den vernepliktige selv som må søke om utsettelse. Søknader sendt fra arbeidsgiver blir ikke behandlet. </span></p><p>Arbeidsmiljøloven (AML) § 12-12 som omhandler permisjon sier blant annet følgende: "Arbeidstaker har rett til permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste eller lignende allmenn vernetjeneste". I følge AML § 15-10 kan ikke arbeidstaker sies opp på grunn av permisjon etter § 12-12. Derfor må arbeidsgiver legge forholdene til rette slik at pliktig tjeneste kan utføres.</p><p>Utsettelse med bakgrunn i arbeidsforhold kan ihht "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III, kap 1, vedlegg B, punkt 13 gis når det dokumenteres at "bedriften/virksomheten påføres vesentlig tap, eller at arbeidsplasser pga den vernepliktiges fravær må nedlegges, eller at livsviktige funksjoner stanser opp". Hvis en vesentlig del av vernepliktige i samme bedrift er innkalt til tjeneste kan det gis utsettelse til enkelte av de vernepliktige.​</p>
Bosatt utenfor distriktetBosatt utenfor distriktet<p>​Hvis du er bosatt utenfor distriktet du er tilført kan du bli overført til HV-distriktet hvor du bor. I enkelte tilfeller hvor din områdesjef har spesielt behov for din kompetanse eller hvis du er flyttet pga studier, og har som hensikt å flytte tilbake til distriktet, kan det hende at man likevel velger å beholde deg. Hvis du ønsker overføring til annet HV-distrikt leverer du dokumentasjon på bostedsadresse til din områdesjef.​</p>
ForeldrepermisjonForeldrepermisjon<p>​<span style="color:#000000;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.666666984558105px;">Vernepliktige har krav på utsettelse av heimevernstjenesten ved lovfestet foreldrepermisjon. Dersom foreldrepermisjonen bare varer under deler av øvelsen har du kun krav på permisjon i dette tidsrommet og kan ikke påregne utsettelse fra hele øvelsen. Dokumentasjon fra NAV må legges ved søknaden.</span><br></p>
FødselsterminFødselstermin<p>​Fødselstermin er ikke utsettelsesgrunn, med mindre fødselen har skjedd og HV- mannen har lovfestet permisjon, eller at det oppstår komplikasjoner. Det er ikke god nok grunn at terminen er satt til en av dagene i eller nært forestående til HV- treningen. Heimevernet skal likevel vise fleksibilitet. Om fødselen skjer/starter under tjeneste, gis det permisjon umiddelbart og Heimevernet skal være behjelpelig med transport for far. Det må også legges til rette for at far kan nås pr telefon hele døgnet. </p>
HusdyrholdHusdyrhold<p></p><p>I henhold til "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 12, innvilges utsettelse, under forutsetning av at bla følgende kan dokumenteres: 
</p><p> • At avløser ikke kan skaffes.</p><p> • At dyrene må selges eller slaktes dersom utsettelse ikke gis.
</p><p>Dokumentasjon på dette skal være kommunens Landbrukskontor og ikke det lokale avløserlaget. Det er ikke krav om at avløser må være kommunalt ansatt. Familiemedlemmer over 16 år godkjennes som vikar/avløser. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon i forhold til vikarkostnader. Se ordningen for Næringsbidrag. </p><p>Link til søknadsskjema, særskilt økonomisk hjelp ligger til høyre på siden.</p>
Omsorgsansvar der begge foreldre er vernepliktigeOmsorgsansvar der begge foreldre er vernepliktige<p>​Kun den ene ektefelle/samboer skal mobdisponeres og repetisjonstrenes. Den andre skal gis utsettelse. Med omsorgsansvar menes omsorg for barn til fylte 16 år og omsorg for langvarig syke, funksjonshemmede og eldre personer som trenger pleie. Jfr BUV del III kap VIII pkt 13. Dette må dokumenteres.</p>
Omsorgsansvar/eneomsorg for barnOmsorgsansvar/eneomsorg for barn<p>​I henhold til "Bestemmelser om utskrivning og verneplikt i Norge" (BUV) del III kap 1 vedlegg B punkt 10.2, innvilges utsettelse for personell som har eneomsorg for barn under 16 år såfremt:
</p><p>• Avdelingen ikke kan tilby fleksible permisjonsordninger som medfører at barnets omsorgsbehov ivaretas under tjenesten på tilnærmet måte som ellers.</p><p>• Det ikke kan skaffes barnepasser som kan ivareta den vernepliktiges omsorgsansvar. 
</p><p>Dette gjelder også dersom den vernepliktige har midlertidig eneomsorg fordi den andre omsorgspersonen ikke kan passe barnet (til fylte 16 år) på grunn av egen arbeidssituasjon, studier eller sykdom. Her forutsettes imidlertid tungtveiende grunner.</p><p>Ved innleie av barnepasser kan det søkes om dekning av de ekstra kostnadene. Se søknadsskjema for særskilt økonomisk.​</p><p>Link til søknadsskjema, særskilt økonomisk hjelp finner du til høyre.</p>
Studier/utdanningStudier/utdanning<p>​Opplæring/kurs ifm arbeid hjemler ikke utsettelse. Jfr BUV del III kap IV vedlegg E pkt 6c.</p><p>En 5 dagers HV- trening vil i utgangspunktet ikke gi utsettelse. Studenter tåler 5 dager borte fra studiene. Jfr sykdom, influensa etc.</p><p><span style="font-size:1rem;">Der det er krav om obligatoriske forelesninger, er innkalling til militærtjeneste en gyldig grunn for fravær fra studier, og utsettelse gis ikke.</span>​<br></p><p>HV- tjeneste må ikke påføre studenter urimelige belastninger slik at studier vil kunne bli utsatt 1 år eller at studenten ikke kan ta eksamen. Ved utsettelsessøknad må det tas hensyn til studiets oppbygning:</p><p> - eksamensperioder</p><p><span style="font-size:1rem;">-</span><span style="font-size:1rem;"> </span><span style="font-size:1rem;">ukesamlinger, som er vanlig i masterstudier</span></p><p> - siste semester i masterstudiet</p><p> - prosjekter og obligatoriske innleveringer med knappe tidsfrister</p><p><br></p><p>Det skal dokumenteres og attesteres ved undervisningsplan/tidsplan for studiet om det kan få urimelige belastninger å gjennomføre HV- øvelsen. Fagplan er kun veiledende for studiet og er ikke gyldig dokumentasjon.</p><p>De siste fire ukene før eksamen bør være øvelsesfri. Det gis utsettelse fra øvelse i forbindelse med fagprøveavleggelser, perfeksjoneringskurs til fagprøveavleggelser og helt nødvendige fagkurs på fagopplæringssektoren.​​</p>
SvangerskapSvangerskap<p>​Gravide skal gis utsettelse på medisinsk grunnlag.</p>
SykdomSykdom<p>​​​Personell som blir akutt syke like før tjeneste skal møte ved sin militære avdeling og eventuelt medbringe legeerklæring fra sivil lege. Militærlege på øvelsen vil ta standpunkt til om du kan gjennomføre aktiviteten. Dersom personellet ikke kan møte som ovenfor, skal det i legeerklæringen fra den sivile lege uttrykkelig være fastslått at reisen til tjenestestedet vil medføre fare for helbred eller forverring av sykdommen. Jfr FSAN P-6-1 Hæren UD 12-1 pkt 101.</p><p>Uteblivelse på grunn av sykdom eller skade med godkjent legeerklæring, plikter personellet å ta igjen i henhold til § 19 i HV- loven.</p><p><span style="font-size:1rem;">Hvis du har en helsemessig begrensning som kan få betydning for din tjenestedyktighet kan du søke om å bli tjenesteudyktig. En utfyllende legeattest sendes din områdesjef som vil sørge for at saken blir behandlet i militær legenemnd. Normal saksbehandlingstid vil være inntil 6 uker. Blir ikke saken behandlet i forkant av øvelse/kurs som du er innkalt til skal du møte opp og eventuelt får vurdering fra militærlegen på stedet om du kan gjennomføre aktiviteten.​​</span></p>
UtenrikspermisjonUtenrikspermisjon<p>​Hvis du flytter utenlands for en begrenset periode skal du søke om utenrikspermisjon til din områdesjef. Dokumentasjon på dette kan være arbeidskontrakt, bekreftelse fra universitet, kopi av visum, osv. Du må beskrive i søknaden din om du kan oppbevare våpenet forsvarlig mens du er utenlands eller om dette bør leveres inn. For utenrikspermisjonens varighet vil du ikke bli innkalt til tjeneste.​</p>

Publisert 9. mai 2016 13:01. av Tore Ellingsen. Sist oppdatert 17. januar 2020 15:09.