HV øvelse i LofotenHV øvelse i Lofotenhttp://forsvaret.no/media/PubImages/HVNETT_ill_bilder_sylte-1110.jpghttp://forsvaret.no/media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=3926

Økonomisk hjelp

Stønadene er ment å dekke de vernepliktiges urimelige økonomiske belastninger under tjenesten og gjelder også for vernepliktig befal, utskrevet befal og heimevernsbefal.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hvilke stønader? ​​​​​​​​​​​

Det er fem forskjellige stønadsformer du kan søke.

  • Næringsbidrag ved innleie av vikar (ved jordbruk dekkes kun vikar)
  • Næringsbidrag ved nedlagt drift
  • Næringsbidrag ved forenklet stønad
  • Særskilt økonomisk hjelp ved barnepass
  • Særskilt økonomisk hjelp til faste bo- og levekostnader
Næringsbidrag gjelder selvstendig næringsdrivende.
Særskilt økonomisk hjelp gjelder den private økonomien.

Næringsbidrag

Næringsbidrag ytes personell ved behov for innleie av vikar, ved nedlagt drift og etter forenklet stønad. Søknadsskjema ligger tilgjengelig til høyre for nedlastning av den vernepliktige. Utfylt søknadsskjema​ skal sendes frem til HR-senteret senest tre måneder etter avsluttet øvelse for søknadsbehandling og utbetaling (kan også sendes før øvingen).

Søknaden fremsendes til følgende adresse: FPVS, Postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer

For eventuelle spørsmål skal følgende adresser nyttes: fpvs.kontakt@mil.no eller tlf 03003

Søknaden blir behandlet innen tre uker etter at søknad med all dokumentasjon er mottatt av HR senteret (tidligst når øving er gjennomført).

SÆRSKILT ØKONOMISK HJELP

Særskilt økonomisk hjelp ytes personell ved barnepass og som hjelp til faste bo og levekostnader. Søknadsskjema ligger tilgjengelig til høyre og skal sendes frem til HR-senter senest 3 mnd etter avsluttet øvelse, trening og kurs for søknadsbehandling og utbetaling.

Søknaden sendes til følgende adresse: FPVS, Postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer

For eventuelle spørsmål skal følgende adresser nyttes: fpvs.kontakt@mil.no eller tlf 03003

Søknaden blir behandlet innen tre uker etter at søknad med all dokumentasjon er mottatt av HR senteret.

Slik søker du:
  1. Skriv ut søknadskjema (pdf til høyre) og fyll det ut
  2. Legg ved nødvendig dokumentasjon*
  3. Utfylt søknadsskjema og skal sendes frem til HR-senteret senest tre måneder etter avsluttet øvelse for søknadsbehandling og utbetaling (kan også sendes før øvingen). Søknaden sendes til følgende adresse: FPVS, Postboks 800 postmottak, 2617 Lillehammer

* Eksempel på dokumentasjon: 
Selvangivelse), næringsoppgave/årsrekneskap, arbeidsavtale m/vikar, dokumentasjon på utgifter, arbeidsavtale, attest frå ektefelle/samboer sin arbeidsgiver på innvilget permisjon uten lønn under tjenesten og/eller oversikt over inntektstapet. ​

 Selvstendig næringsdrivende

 

 

FORENKLET STØNADFORENKLET STØNAD<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Forenklet søknad, vedlagt kun firmaattest gir grunnlag for minimumsbeløpet på kr 500,-.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br style="box-sizing:content-box;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Krav til dokumentasjon</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Firmaattest</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Beløpsgrenser på næringsbidrag (støtte til vikar og nedlagt drift) er minimum kr 500,- og maksimum 2000,- pr dag.</div>
NEDLAGT DRIFTNEDLAGT DRIFT<p>​​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​Stønaden dekker bedriftens faste, løpende utgifter. Utgiftene regnes ut som et gjennomsnitt av siste avsluttede regnskapsår, fordelt på 360 dager.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Stønaden deles på antall årsverk i bedriften. Det gis normalt ikke stønad til næringer med over fem årsverk.</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br style="box-sizing:content-box;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Krav til dokumentasjon</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Søknaden må vedlegges:</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Næringsoppgave eller oppdatert resultatregnskap for virksomheten</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Din selvangivelse</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Firmaattest (for nystartet virksomhet)</div>
VIKARKOSTNADERVIKARKOSTNADER<p>​​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">​Det må tilsettes en særskilt vikar som erstatter den vernepliktige. Familiemedlem kan godkjennes, men må være fylt 16 år. Vikarkostnadene omfatter lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift. Lønnskostnadene må overstige driftsoverskuddet til bedriften.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Driftsoverskuddet er næringsinntekt med fradrag av kapitalutgifter i henhold til selvangivelsen.</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br style="box-sizing:content-box;"></div><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing:content-box;">Krav til dokumentasjon</strong></p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing:content-box;"></strong>- Næringsoppgave eller oppdatert resultatregnskap for virksomheten</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">- Din selvangivelse</p><p style="box-sizing:content-box;margin-bottom:1.875em;line-height:1.625;font-size:16px;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">- Firmaattest (for nystartet virksomhet)</p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Arbeidsavtale med innleid vikar (på søknadsblanketten eller eget ark)</div>

 Private tillegg

 

 

SÆRSKILT ØKONOMISK HJELPSÆRSKILT ØKONOMISK HJELP<p>​​​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Denne stønaden er behovsprøvd og tilstås med bakgrunn i husholdningens totale økonomi. Særskilt økonomisk hjelp kan gis dersom du og din husstands inntekter i tjenesteperioden er lavere enn de faste bo- og levekostnadene i samme tidsrom. Den kan også gis til dekning av oppdukkende utg​​ifter som oppstår av tjenesten og ekstra utgifter til pass av barn. Det det søkes stønad for må dokumenteres.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br style="box-sizing:content-box;"></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong style="box-sizing:content-box;">Utgifter det kan gis dekning for er blant annet:</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Renter og avdrag på gjeld</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Husleie</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Forsikringer</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Kommunale avgifter</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Strøm- og brenselsutgifter</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Årsavgift bil/MC</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Utgifter til barnepass</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Telefon (abbonnementsavgift)</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- TV-lisens</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">- Reiseutgifter ektefelle/samboer</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Dekkes med minimumsbeløpet på kr 450,- pr dag.​</div>
SPESIELT OPPDUKKENDE UTGIFTERSPESIELT OPPDUKKENDE UTGIFTER<p>​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Det må dreie seg om en spesielt oppdukkende økonomisk belastning som den innkalte blir påført som følge av tjenesten.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret, og forholdene må dokumenteres spesielt i hver enkel sak.</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Det kan f.eks gis støtte til dekning av ekstra byggelånsrenter <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">dersom byggingen blir forsinket på grunn av tjene​sten.</span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Restskatt og bøter gir ikke grunnlag for særskilt økonomisk <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">hjelp.</span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Utgifter til plassering av hund/katt evt andre kjæledyr i <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">kennel eller lignende dekkes normalt ikke, såfremt det ikke </span><span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">dokumenteres med svært gode grunner.</span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Det utbetales en fast sats som er satt til maks kr. 1600,- <span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">per øvelse.​</span></div>
STØTTE TIL BARNEPASSSTØTTE TIL BARNEPASS<p>​​​<span style="color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;">Du kan få støtte til barnepass dersom ektefelle/samboer må ta permisjon uten lønn fra sitt arbeide. Bortfall av inntekt dekkes. Dersom det må leies inn hjelp til barnepass, dekkes godtgjørelse til barnepasser med kr 140,- per time eller inntil kr 1600,- per døgn.</span></p><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Reiseutgifter tur - retur for å hente barnepasser utenfor regionen, for eks familie. Daglige reiseutgifter til barnepasser anses som reise hjem/<span style="box-sizing:content-box;color:inherit;background-color:transparent;font-size:inherit;">arbeid og dekkes ikke (må evt. inngå i den avtalte lønnen). Krav til dokumentasjon ved støtte til barnepass</span></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong>Dersom ektefelle/samboer må ta permisjon uten lønn:</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Bekreftelse fra arbeidsgiver på at permisjon er innvilget, hvor det framgår hvor stort inntektstapet vil være.​</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><strong>Dersom det skal leies inn hjelp til pass av barn:</strong></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Arbeidsavtale med den innleide barnepasser, der avtalt godtgjørelse framgår. Den avtalte godtgjørelse må være rimelig.</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Dekning av reiseutgifter: Dokumentasjon av reiseutgifter.​</div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;"><br></div><div style="box-sizing:content-box;color:#333333;font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Støtten er skattepliktig, og skattekort innhentes automatisk ved lønnskjøring. Husk og fylle ut personnummer og kontonummer til den som passer barnet i søknadsskjemaet.</div>

Publisert 30. april 2014 17:13. av Heimevernets nettsenter. Sist oppdatert 4. juli 2016 15:44.